Klagenemnd

Alle utdanningsinstitusjoner under Lov om universiteter og høyskoler er pålagt å opprette en egen klagenemnd, jf. universitets- og høgskolelovens (uhl) § 5-1. Klagenemnda behandler saker om plagiat og fusk. Klagenemnda er også klageinstans for studentene ved NLA, og behandler klager på enkeltvedtak fattet av institusjonen.

Klagenemnda skal ha fem faste medlemmer med personlige varamedlemmer:

  • Leder og nestleder skal fylle lovbestemte krav for lagdommere. Leder og nestleder skal ikke være ansatt ved institusjonen
  • To av medlemmene skal være studentrepresentanter fra NLA 

Styret ved NLA oppnevner nemndas medlemmer med vararepresentanter for en periode på to år i samsvar med rektors innstilling. Rektor gis fullmakt til å oppnevne studentrepresentanter etter studentparlamentets innstilling.

Klagenemdas saksområder

Saksområdene for klagenemnda er definert i Lov om universiteter og høyskoler, jf. også Delegasjonsreglement. NLA Høgskolens klagenemnds oppgaver og funksjon (vedtatt av NLA Høgskolens styre onsdag 3. mai 2017). 

Arbeidsområder er blant annet: 

  • Politiattest med merknad
  • Plagiat og fusk
  • Klage på formelle feil ved eksamen
  • Klage på avslag om søknad om opptak
  • Klage på enkeltvedtak i studieadministrative saker

Hjemmel for annullering og utestenging fra institusjonen

Klagenemnda behandler og avgjør blant annet saker om mistanke om fusk under eksamen, og kan fatte vedtak om annullering av eksamen, jf. uhl § 4-7 første ledd. Nemnda fatter også vedtak i saker om utestenging av studenter som følge av straffbare forhold – politiattest, eller grovt fusk ved eksamen, jf. uhl §§ 4-8 og 4-9. Ved utestenging fra institusjonen på bakgrunn av fusk, fattes det samtidig vedtak om tap av eksamensrett ved alle universiteter og høgskoler i utestengelsesperioden. 

Klagenemnden kan, etter innstilling fra høgskolens skikkethetsnemnd, vedta at en student ikke er skikket for yrket. En student som ikke er skikket for yrket, kan utestenges fra studiet, jf. uhl § 4-10 tredje ledd.

Klageadgang til Felles klagenemd

Vedtak fattet av høgskolens klagenemnd som førsteinstans, herunder saker om plagiat og fusk, kan påklages til Felles klagenemnd . Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt parten har fått underretning om vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen sendes til NLA v/ klagenemnda som formidler klagen videre til Felles klagenemnd. Vedtak fattet av Felles klagenemnd er endelige og kan ikke påklages.

Informasjons- og opplysningsplikt

NLA skal opplyse studenter om deres rettigheter i forbindelse med klagesaker.