Kvalitetssikring

Kort orientering om systematisk kvalitetsarbeid ved NLA Høgskolen

Hva er systematisk kvalitetsarbeid?

Det daglige utviklingsarbeidet med å skape en enda bedre høgskole skal settes inn i fast ramme. Slik kan vi sikre at gode kvaliteter blir tatt vare på, og at svikt i kvalitet blir tatt fatt i på en god måte. Konkret blir dette gjort ved at studenter, personal, praksisfeltet og andre involveres i arbeidet med å synliggjøre dagens virkelighet, reflektere over denne og presentere resultatet av dette slik at alle blir informert om både hvor vi er og hvor vi vil. Det overordna ansvaret for dette arbeidet har Lokalt utvalg for kvalitetsutvikling (LOKUT) der det sitter to studentrepresentanter.

Hvordan skjer dette?

Det skjer ved at en systematisk samler inn informasjon om hvordan det går, altså hvilke resultat vi ser. Dette skjer gjennom skriftlige og muntlige studentevalueringer, referat fra for eksempel programråd og læringsmiljøutvalg, statistikker som viser utvikling i studenttall, karakterer og annet, og meldinger fra studenter om forhold som bør rettes på eller som fortjener ros. Dette blir så samlet og vurdert i ulike rapporter. Sentralt står rapporten fra programansvarlig for hvert program og fra læringsmiljøutvalg, men også fra andre organ. Her er studenter representert.

Har dette noen betydning eller er det arbeid for skrivebordsskuffen?

For det første gjør de ulike program / utvalg årlig sine egne valg for utvikling, forbedring og satsing. Disse skal listes opp i rapporten og neste år skal det i samme rapport vurderes hvordan det gikk med de mål en hadde satt seg. For det andre danner dette sammen med annen informasjon grunnlag for en samlet rapport for hele høgskolen til styret.

Hvordan kan studenter få innflytelse i dette arbeidet?

For det første er det daglige møtet mellom studenter og ansatte en viktig plass for dialog, og verdien av slike konstruktive løpende samtaler for videre utvikling av høgskolen må ikke undervurderes. Videre har representanter valgt av de ulike kull en viktig plass ved at de kommer tett på samtalene i lærerkollegiet og det utviklingsarbeidet som til enhver tid skjer. Slik får en tidlig innflytelse i sakene som er under utvikling. Involvering i ulike råd og utvalg som styre og læringsmiljøutvalg gir tilsvarende innflytelse på sakene når de er fremmet for vedtak. Studentenes egne demokratiske organ, studentparlamentet og studentrådene, har en friere stilling i organisasjonen og setter selv dagsorden for hvilke saker som tas opp. Det fins altså mange ulike områder en kan engasjere seg på, og alle er viktige hver på sin måte for studentenes medvirkning. Still til valg og få innflytelse!

Hvor går jeg når jeg har noe jeg vil ta opp?

Generelt er rådet å ta det opp direkte med den det gjelder eller den som har ansvar for området. Det er likevel ikke alltid det verken er mulig eller tjenlig, og da finnes det andre kanaler.

Saker knyttet til ditt eget kull, er det naturlig å ta opp med kullets studentrepresentanter. De har kontakt med programansvarlig, kulledere eller andre med ansvar for ditt kull. Saker knyttet til det fysiske og psykiske læringsmiljøet, er det læringsmiljøutvalget som har særlig ansvar for, og det kan meldes til studentrepresentanter her.

Studieadministrasjon er adresse for mellom annet formelle klagesaker og søknad om tilrettelegging. De kan også henvise videre til personlig veiledning og oppfølging av ulik art.

Studentråd og studentparlament

Skulle det oppstå vanskelige konflikter mellom studenter og ansatte, vises det til egen handlingsplan for slike saker. Tilsvarende er det utviklet handlingsplan mot seksuell trakassering. Alle forskrifter, retningslinjer og handlingsplaner finnes på studentområdet på nettsidene til NLA.

Si-ifra-portal

Det er etablert en «Si-ifra-portal» der alle som er registrert som studenter ved NLA Høgskolen kan legge inn melding. Det kan være ros (grønt lys), noe som bør forbedres (gult lys) eller en mer alvorlig sak (rødt lys). Mange saker er det best en tar gjennom studentrepresentanter fordi det gir grunnlag for direkte dialog om saken. Men det kan også være saker som studenten finner det best å melde gjennom en slik portal. Særlig kan det gjelde saker som kanskje ikke er så alvorlige hver for seg, men som det likevel er viktig å prioritere høyt fordi det viser seg at dette er et gjennomgående problem som berører mange studenter. Da kan portalen gi god informasjon om dette.  Det er bare noen få personer som har tilgang til å lese det som legges inn i portalen, og de har ansvar for å følge opp sakene. Læringsmiljøutvalget får rapporter om hvilke type saker som meldes inn og statistikker knyttet til dette, og de har ansvar for oppfølging på et overordnet nivå.

 

Et felles ansvar

Dersom du har ideer som kan gjøre kvalitetsarbeidet bedre, ta det opp. Legg det i «Si-ifra-portalen», ta det opp med studentrepresentant i LOKUT eller send det til studentparlamentet.

 

Hele dokumentet om NLA Høgskolens kvalitetssystem kan du lese her

NOKUTs evaluering av NLA Høgskolens system for kvalitetssikring kan du lese her