Økonomi

Studie- og semesteravgifter

NLA Høgskolen er en privat høgskole og studenter betaler derfor en studieavgift pr. semester. 

Ordinær studieavgift/grunnsats for studieåret 2021/2022, blir kr 3250,- pr semester,  samme nivå som studieåret 2020/2021. Studieavgift/grunnsats for videreutdanning holdes også på samme nivå, det vil si kr 6500,- pr semester. 

Ordinær studieavgift/grunnsats for studieåret 2020/2021, er kr 3250,- pr semester.

Studieavgift/grunnsats for videreutdanning/nettstudier, er for studieåret 2020/2021 kr 6500,- pr semester.

Studieavgiften vil variere etter hvilket studium man tar. Se prislister for detaljert informasjon. Studieavgiften inkluderer avgift til kopinor for digitale kompendier.

Semesteravgift til studentsamskipnaden kommer i tillegg til studieavgiften.

For å få utbetalt stipend og lån fra Lånekassen, er det nok å betale semesteravgiften til studentsamskipnaden (SiO, SiA eller SAMMEN). Dette beløpet finner du på fakturaen. Når lån og stipend er utbetalt, kan du betale resten av beløpet på fakturaen. Dette kan være særlig aktuelt for studier med forhøyet studieavgift. NB: Hele beløpet må være betalt innen betalingsfristene 1.september og 1.februar.

Studieavgiften inkluderer ikke studieturer og ekskursjoner. 
Det er pr. april 2021 uklart om alle ekskursjoner og studieturer vil gå som planlagt studieåret 2021/2022 på grunn av Covid-19 situasjonen.

Alle nye studenter får tilsendt informasjon om studentnummer og PIN-kode på SMS og e-post. Faktura for betaling av studieavgiften og avgift til studentskipnaden blir lagt ut på Studentweb. Ved for sen betaling blir studenten fakturert for et purregebyr.

Andre kostnader

En del fag har ekstra kostnader til materialer og studieturer. Se prisliste for mer informasjon.

Studentene er selv ansvarlige for å skaffe seg lærebøker og undervisningsmateriell. Kompendier finnes kun i elektronisk form, og ligger på fagenes sider på læringsplattformen Canvas. Studenter som ønsker kompendiene i papir, må selv ordne utskrift.

På studieprogram med praksis, må studenten selv dekke kostnader til reise/kost/losji i forbindelse med praksisen.

Etter fristen for vurderingsoppmelding, vil NLA tillate oppmelding mot et gebyr forutsatt at det arrangeres eksamen og at det er plass i eksamenslokalet. Gebyret er på kr 350,-.

Redusert avgift for internasjonale studenter

For kvotestudenter og internasjonale studenter uten rett til lån og stipend i lånekassen, er studieavgiften 50 prosent av ordinær avgift, innenfor normert studietid for programmet. Det gis ikke reduksjon i semesteravgiften til Studentsamskipnaden. Internasjonale studenter som bruker lenger tid enn normert for programmet, betaler ordinær avgift resten av studietiden.

Avgifter ved sensur av masteravhandling etter frist

For masteravhandlinger levert etter fristen gjelder følgende: Når sensuren avholdes innen 31.august/31.januar, er sensuren gjennomført i samme semester og det skal ikke betales nye avgifter. Sensur etter dette utløser full studieavgift for nytt semester.

Eksamensavgift for ny eksamen - ferdige studenter
Studenter som er ferdige med et studium og kun skal ta opp igjen en eksamen, kan velge å være ordinær student og betale ordinær studieavgift eller betale kr 750,- pr ny eksamen. I tillegg må avgift til studentsamskipnaden betales. For denne ordningen gjelder det at alle arbeidskrav må være fullført og bestått og studenten ha vært gyldig oppmeldt til eksamen tidligere. Studenten vil ikke ha tilgang til læringsplattform eller lukkede undervisningsaktiviteter ved NLA. Studenten må selv gi beskjed til studieadministrasjonen dersom man kommer inn under denne ordningen.

Lånekassen

Hva gir rett til støtte?

Alle studier ved NLA Høgskolen gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester. Det gis derfor ikke støtte til ex.phil eller ex.fac alene. Full studiebelastning for et semester er 30 studiepoeng, dersom du tar studier på deltid (mindre enn 30 studiepoeng i semesteret) må dette opplyses.

Hvordan søker jeg?

Etter du har fått tilbud om opptak sender du søknad inn via Lånekassens nettsøknad.
For å søke om støtte, må du logge deg på søknaden med MinID, som er en felles pålogging for offentlige tjenester på nett. Du finner detaljert informasjon om pålogging med MinID når du klikker deg inn på nettsøknaden.

Forsikring og personlige eiendeler

Studentene har selv ansvar for å ha personlige forsikringer i orden, dette gjelder også reiseforsikring. Skolen har ingen kollektiv forsikring som dekker skader og tap for studenter.