Reaksjon på juks ved fremmøteregistrering

Retningslinjer, reaksjon på juks ved frammøteregisrering ved NLA Høgskolen

Retningslinjer, reaksjon på juks ved frammøteregisrering ved NLA Høgskolen

Juks med frammøteregistrering ved NLA Høgskolen

Juks/falsk underskrift ved registrering av oppmøte ved frammøtepliktig undervisning/læringsaktivitet ved NLA Høgskolen, sees på som dokumentasjonsforfalskning. (Straffelovens 18.kapittel §§ 179-182)

Dokumentasjonsforfalskning er et tillitsbrudd overfor høgskolen og usolidarisk overfor medstudenter. NLA Høgskolen vil gripe inn når det foreligger mistanke om at en student eller studenter har jukset med frammøteregistrering.

1. Eksempler på juks knyttet til frammøteregistrering

  • Student som får en medstudent til å underskrive ved eget fravær
  • Student som skriver falsk navn/annet navn på et dokument
  • Student som skriver under med sitt eller andres navn ved oppstart og forlater undervisningen i løpet av dagen uten å gi melding til faglærer
  • Student som ved navneopprop svarer bekreftende for student som ikke er til stede


2. Reaksjonsformer

2.1. Retten til å ta eksamen

Lov om universitet og høgskoler § 4 – 7:

(1) Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs hvis kandidaten

a)ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller til å delta i vedkommende kurs, eller
b)har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av vedkommende kurs.

Universitets- og høgskoleloven slår fast at høgskolens klagenemnd har myndighet til å forta sanksjoner overfor studenter som på uredelig måte har skaffet seg adgang til eksamen eller kurs. Obligatoriske læringsaktiviteter er arbeidskrav som er med på å danne grunnlag for fremstilling til eksamen. Ved mistanke om juks ved registrering av deltakelse på obligatorisk aktivitet, gjelder derfor samme regler som ved fusk til eksamen. Det vil si at vedkommende student som ved å fuske, har prøvd å oppnå en fordel, kan bli fratatt retten til å gå opp til eksamen i det aktuelle fag. Dersom uredeligheten også gjelder læringsaktiviteter knyttet til praksis, kan studenten også bli nektet adgang til praksis.

2.2. Utestenging

Lov om universitet og høgskoler § 4 – 8:

(3) En kandidat som har opptrådt slik som beskrevet i § 4-7 første eller annet ledd, kan ved vedtak av styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner under denne lov i inntil ett år. Slik adgang til utestenging gjelder ikke for stipendiater ansatt ved institusjonen ph.d.-graden avlegges ved. Andre universiteter og høyskoler under denne lov skal informeres om vedtaket. Departementet gir nærmere regler om informasjonsrutiner mv.

I tillegg til annullering av retten til å gå opp til eksamen, kan styret eller institusjonens klagenemnd vedta at studenten som har jukset utestenges fra institusjonen.

Både annullering av retten til å ta eksamen og eventuelt utestenging er strenge reaksjonsformer. De bør vurderes i forhold til hvor grov forseelsen er, hvilket stadium studenten befinner seg i på studiene og andre forhold.

3. Saksgang

Dokumentasjon fra medstudenter, tillitsvalgte, faglærer, emneansvarlig eller andre som har observert forhold omkring juks, må leveres skriftlig og dokumentere situasjonen.

  1. Studieadministrativ leder innkaller student(er) som er mistenkt for fusk til samtale der han/hun (de) blir orientert om mistanken. Studenten får gi sin fremstilling av saken.
  2. Studieadministrativ leder skriver rapport om samtalen
  3. Dersom det er grunnlag for å forfølge saken, kaller studieadministrativ leder de involverte parter inn til nytt møte sammen med en kollega. Student får tilbud om å ta med en medstudent eller tillitsperson
  4. Studenten blir orientert om at en oppsummering av saken, med beviser, referat fra møtene osv. legges i studentmappen og vil følge studenten videre i studiet.
  5. Utdanningsleder blir orientert om saken og er den som vil forfølge saken hvis det blir snakk om annullering av retten til å gå opp til eksamen, delta i praksis eller utestenging
  6. Studentene skal ha informasjon om saksbehandlingen dersom det reises sak i klagenemnden