Retningslinjer for læringsmiljøutvalg

Læringsmiljøutvalget skal bidra til at læringsmiljøet for studentene blir tilrettelagt på best mulig måte.

§1 Mandat

1. Læringsmiljøutvalget (LMU) ved NLA Høgskolen sentralt rapporterer direkte til høgskolestyret og skal bidra til at læringsmiljøet for studentene blir tilrettelagt på best mulig måte, jf. bestemmelsene om læringsmiljø i lov om universiteter og høyskoler § 4-3.

2. LMU skal ivareta oppgaver som gjelder:

 • studentvelferd
 • det fysiske læringsmiljøet slik det er omtalt i lovens § 4-3.
 • det psykososiale læringsmiljøet for studentene
 • studiemiljøet ved høgskolen
 • institusjonens arbeid med kvalitetssikring og evaluering

3. Styret kan pålegge LMU andre oppgaver. Utvalget kan selv foreslå andre oppgaver som det mener er viktig for arbeidet med et godt studie- og læringsmiljø.

4. LMU skal ha et spesielt ansvar for å påse at læringsmiljøet ved NLA Høgskolen blir utformet etter prinsippet om universell utforming og at høgskolen har forsvarlige ordninger for individuell tilrettelegging.

5. LMU skal i henhold til lovens §4-3 holdes orientert om klager institusjonene mottar fra studentene vedrørende læringsmiljøet og LMU kan gi uttalelser om slike forhold til styret. LMU skal gjøres kjent med den videre saksgangen og vedtak som treffes. Fagmiljøene har plikt til å innrapportere eventuelle klager på læringsmiljøet til programlederne og programlederne skal hvert semester sende en kortfattet rapport om slike klager til LMU.[i] LMU skal likeså gjøres kjent med eventuelle pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer med hensyn til institusjonens læringsmiljø.

6. LMUs arbeid skal dokumenteres og inngå som en del av NLA Høgskolens interne system for kvalitetssikring.

7. LMU rapporterer til styret, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljøet. Rapporten bør foreligge før arbeidet med budsjettet starter og senest innen 15. august.

§2 Oppnevning, sammensetning m.m.

1. Sentralt LMU har følgende sammensetning

 • Fem studenter og fem ansatte med personlig vararepresentant.
 • Sentralt LMU består av ledere og nestledere fra de lokale LMU-ene.
 • I tillegg oppnevner studentparlamentet en representant (foreslår at studentparlamentet har en kontaktperson for læringsmiljø som har sete i LMU) og NLA Høgskolens ledermøte velger en representant fra sin midte.
 • Utvalget kan, om de ser behov for det, selv oppnevne faste observatører til utvalget, og kan kalle inn observatører til enkeltsaker.

2. Lokalt LMU har følgende sammensetning

 • Tre studenter og tre ansatte med personlig vararepresentanter. De studiestedene som ønsker det kan velge å ha to studenter og to ansatte med personlig vararepresentanter
 • Studentrepresentantene oppnevnes av studentrådet, hvorav minst en student skal være medlem av studentrådet (Dette for å ivareta god kommunikasjon med studentrådet.)
 • Fra studiestedet oppnevnes tre/to ansatte med personlig vararepresentant, hvorav en fra ledende stilling, en fra administrativ stilling. Ved to representanter her så blir den ene fra ledende administrativ stilling og en vitenskapelig ansatt. Viserektor/rektor oppnevner etter forslag fra personalet.
 • Ved oppnevning bør en søke å ivareta kjønnsbalanse og representasjon ut fra det samlede studietilbudet.

3. Forholdet mellom lokalt og sentralt LMU

De fleste saker tas opp og løses lokalt på hver campus. Saker som har betydning for helheten i høgskolens læringsmiljø videresendes til sentralt LMU. Sentralt LMU tar opp saker som gjelder høgskolen som helhet. Lokalt LMU rapporterer til sentralt LMU som utarbeider rapport til styret.

4. Ansatte oppnevnes for tre år om gangen. Én student oppnevnes for to år om gangen, øvrige studenter oppnevnes for ett år (studieår).

5. LMU konstituerer seg selv med leder og nestleder. Leder velges for ett år om gangen, vekselsvis blant de ansattes og studentenes representanter. Når leder er en tilsatt, skal nestleder være en student og vice versa.

6. Rektor/viserektor innkaller til konstituerende møte innen 1. oktober for lokalt LMU og innen 15. oktober for sentralt LMU.

7. Det skal normalt holdes minst fire møter i lokalt LMU og minst to møter i sentralt LMU i et studieår.

 

Vedtatt i styret 16. desember 2013