Tilrettelegging

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør det vanskelig å studere? Vi vil legge til rette forholdene for deg etter behov under studiene.

Ved behov for tilrettelegging, midlertidig eller varig, bør du ta kontakt med oss i god tid før studiestart. Da kan vi sammen se på hvilke muligheter som fins og hva som er gode løsninger for deg. Samtalen er konfidensiell og uforpliktende.

Individuell tilrettelegging skal kompensere for ulempene funksjonsnedsettelse eller sykdom medfører for studiehverdagen.
Forhold som kan kvalifisere for tilrettelegging er blant annet:

 • Syns- eller hørselshemning
 • Nedsatt funksjonsevne 
 • Lese- og skrivevansker
 • Psykososiale vansker
 • Psykiske lidelser
 • Kronisk eller akutt sykdom

Ta kontakt med oss - så forteller vi deg hvilken tilrettelegging du kan få.

Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging.

Tilrettelegging av eksamen

Du kan ha rett til tilrettelagt eksamen dersom du har et dokumentert behov for dette. Tilrettelagt eksamen skal kompensere for forskjellige vansker slik at du i størst mulig grad kan avlegge eksamen på lik linje med andre studenter. Dette kan gjelde både kroniske og midlertidige tilfeller av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

Hva kan du søke om?

Tilrettelegging av eksamen vurderes individuelt. Det vil si at tilretteleggingen følger både person og situasjon, og hensyn til faglige krav vil alltid være et viktig grunnlag for tilretteleggingen.

Eksempler på tilrettelegging:

 • Utvidet eksamenstid
 • Bruk av datamaskin
 • Skrive med penn og papir
 • Informasjon til sensor om lese- og skrivevansker
 • Tale- og stavekontroll
 • Annen spesiell tilrettelegging

Dokumentasjon

Du må kunne dokumentere behovet for tilrettelagt eksamen. Eksempler på godkjent dokumentasjon er f.eks. attest fra lege, psykolog, PP-tjeneste eller fysioterapeut. Pass på at det fremkommer hvor lenge attesten er gyldig. Behovet for tilrettelegging må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige. Attesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. Ved kroniske tilstander kan det gjøres unntak fra 3-månedersregelen og man behøver ikke levere ny attest for hver eksamensperiode. Det må fremgå av dokumentasjonen hvilke konkrete hjelpetiltak som anbefales for at studenten skal kunne gjennomføre eksamen.
Sensitiv informasjon sendes ikke pr epost, men kan leveres til direkte til administrasjonen, lastes opp i nettskjema eller sendes via digipost.

Frister

Fristene for å søke tilrettelagt eksamen er:
15.februar for vårsemesteret, og 15.september for høstsemesteret.

Har studentens behov for spesiell tilrettelegging oppstått etter at søknadsfristen er gått ut, kan NLA Høgskolen dispensere fra fristen. I slike tilfeller skal søknaden sendes uten ugrunnet opphold etter at behovet oppstod, og det skal dokumenteres at behovet oppstod etter fristen.

Bruk nettskjema ved søknad om tilrettelegging ved eksamen.

Utvidet tid, retningsgivende tidsramme for skriftlig skoleeksamen/skoleeksamen hjemme:

 • 15 minutter for eksamen som varer til og med 2 timer
 • 30 minutter for eksamen som varer til og med 4 timer
 • 45 minutter for eksamen som varer til og med 6 timer
 • 60 minutter for eksamen som varer mer enn 6 timer

Utvidet tid, retningsgivende tidsramme for hjemmeeksamen:

 • 60 minutter for hjemmeeksamen 1 dag (inntil 8 timer)
 • 2 timer for hjemmeeksamen 1 dag (8-24 timer)
 • 4 timer for hjemmeeksamen 2 dager (48 timer)
 • 6 timer for hjemmeeksamen 3-5 dager (120 timer)
 • 24 timer for hjemmeeksamen 6 dager eller mer
 • Mulighet for inntil 48 timer for hjemmeeksamen/oppgaveinnlevering over 7 dager og mer

Fritak fra en av målformene

Studenter som tar barnehagelærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning, kan søke om fritak fra en av målformene. For å få fritak fra en av målformene, må du ha fritak fra en av målformene i videregående skole. Se Lovdata: Fritak barnehagelærerutdanning, fritak grunnskolelærerutdanning 1-7fritak grunnskolelærerutdanning 5-10

Bruk dette nettskjemaet for å søke. Fristen er 15. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.


Andre nyttige lenker som gjelder tilrettelegging:

NAV

Norsk lydbokbibliotek

Dysleksiforbundet 

Psykisk helse - Studier med støtte

 

Kontakt oss om tilrettelegging

For studiested Kristiansand

Profile Image
Vibecke Wales
Studiekonsulent

 

For studiested Oslo

Profile Image
Birgitte Bø Vatnar
Studiekonsulent, Oslo

 

For studiested Breistein

Har du spørsmål? Kontakt

Profile Image
Margun Mæstad
Studiekonsulent


For studiested Sandviken

Spørsmål?

Profile Image
Bjarte Søvde
Studiekonsulent