Hjelpemiddelliste til eksamen i teologi, religion og filosofi

NB! Oppmøtefrist er satt til 0830. Studenter som møter senere enn dette kan ikke påregne å få bruke hjelpemidler som vaktene ikke har gått igjennom innen oppstart.

Hjelpemidler som kan brukes ved eksamen på bachelornivå (grunn- og mellomnivå)

I tillegg til de hjelpemidlene som er nevnt i det følgende, kan studentene ta med hjelpemidler som er oppført under kristendomskunnskap masterstudium ved NLA (se ndf.). Dette er særlig aktuelt for studenter som tar KME212.

Bibelutgaver

Bibelselskapets oversettelse fra 2011 (Bibel 2011) blir delt ut til hver kandidat.

Ellers kan kandidaten ha med seg og enten Det Norske Bibelselskaps utgave Bibelen med de apokryfiske bøker (1994) og/eller Bibelselskapets nynorskoversettelse (1978/85 - uten apokryfene), Norsk Bibel (bokmål 1988/2007, nynorsk 1994) eller Bibelen Guds Ord (Bokmål 1997/2007). Andre tilsvarende bibelutgaver kan bare tas med i spesielle tilfeller og etter grunngitt søknad.

Andre hjelpemidler

a) Bibelordbøker:
Grip, O.: Ord i Bibelen, nynorsk. Oslo 1992.
Johnstad, G.: Ord i Bibelen, bokmål. Oslo 1987 eller senere utg.
Kvalbein, A.: Bibelord. Oslo 1992.
K. G.: Bibelordbok. Oslo 1975 eller senere utg..
Røsok, I. og Skarpnes, S.: Ord og navn i Bibelen. Oslo: Verbum 2015

b) Synopse:
Johnstad, G. (utg.): Evangeliesynopse. Oslo 2007.

c) Bekjennelsesskriftene:
Brunvoll, A. og Sannes, K. O. (red./overs.): Den norske kirkes bekjennelsesskrifter/Vedkjenningsskriftene til den norske kyrkja. Oslo 2017.
Mæland, J. O. (red): Konkordieboken. Oslo 1985 eller senere.


Hjelpemidler som kan brukes på masternivå

Bibelutgaver (norsk oversettelse)

Bibelselskapets oversettelse fra 2011 (Bibel 2011) blir delt ut til hver kandidat.

Ellers kan kandidaten ha med seg og enten Det Norske Bibelselskaps utgave Bibelen med de apokryfiske bøker (1994) og/eller Bibelselskapets nynorskoversettelse (1978/85 - uten apokryfene), Norsk Bibel (bokmål 1988/2007, nynorsk 1994) eller Bibelen Guds Ord (bokmål 1997). Andre tilsvarende bibelutgaver kan bare tas med i spesielle tilfeller og etter grunngitt søknad.

Tekstutgaver (grunnspråklige)

a) Hebraisk bibel:
Elliger, K. & Rudolph, W. (ed.): Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart 1968 eller senere.

b) Septuaginta:
Septuaginta, editio altera (2. rev. utg. 2006 eller senere). Rahlfs, A. & Hanhart, R. (utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

c) Gresk nytestamente:
Nestle-Aland: Novum Testamentum Graece, 27. oppl. Stuttgart 1993 eller senere utg.
Aland, B. m.fl.: The Greek New Testament, 4. rev. utg. Stuttgart 1993 eller senere utg.

d) Biblia Hebraica Quinta. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2004- (til de bøkene som dekkes av de heftene som er utkommet hittil).

Synopser

Aland, K.: Synopsis Quattuor Evangeliorum, 13. oppl. Stuttgart 1985.
Johnstad, G. (utg.): Evangeliesynopse. Oslo 2007.

Konkordanser

a) Til GT:
Lisowsky, G.: Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament. Stuttgart 1958.
Mandelkern, S.: Veteris Testamenti Concordantiae. Jerusalem, Tel Aviv 1967.
Even-Shoshan, A. (ed.), A New Concordance of the Old Testament Using the Hebrew and Aramaic Text. Second Edition. Jerusalem 1990 (eller senere utg.).
Hatch, E./Redpath, H.: A concordance to the Septuagint and the other Greek versions of the Old Testament (including the Apocryphal books), 2. utg. Grand Rapids 1998.

b) Til NT:
Grip, O.: Konkordans til Det nye testamente. Oslo 1986.
Kohlenberger, J.R./Goodrick, E.W./Swanson, J.A.: The Greek-English Concordance to the New Testament. Grand Rapids 1997.
Moulton, W. F.: Concordance to the Greek Testament, 5th ed. Edinburgh 1978 eller senere.
Schmoller, O.: Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament, 15. oppl. Stuttgart 1989.

Ordbøker

Til GT:
Brown, F., Driver, S. R. & Briggs, C.A.: Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Oxford 1972.
Brown, F., Driver, S. R. & Briggs, C.A.: The New Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew-Aramaic Lexicon. Lafayette 1981.
Clines, D.J.A. (ed), The Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield 1993-2011.
Gesenius, W: Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. 18. Auflage. Bearbeidet og utgitt av H. Donner o.fl. Berlin: Springer Verlag. 1987-2010. Eller samlet utgave v/ H. Donner o.fl. 2013.
Holladay, W. L.: A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Leiden 1971.
Koehler, L. & Baumgartner, W.: Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament. 3. Aufl. neubearbeitet von Baumgartner, W. u.a. Leiden 1. Lief. 1967, 2. Lief. 1974, 3. Lief. 1983, 4. Lief. 1990.
Koehler, L., Baumgartner, W. & Stamm, J.J.: The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Translated and edited under the supervision of M.E.J. Richardson. Vol 1-3. Leiden 1994-1996.

Til NT:
Bauer, W.: Griech.-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des NT, 6. oppl. Berlin/New York 1988.
Danker, F.W.: A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. 3. ed. Chicago 2000.
Ulrichsen, J. H.: Gresk-norsk ordbok til Det nye testamente, bind 1 og 2. Trondheim, 2009.

Andre:
De norske bibelordbøkene som er nevnt under avsnittet «Hjelpemidler som kan brukes ved eksamen på bachelornivå» (se ovf.)
Latin-norsk ordbok
Engelsk-norsk ordbok
Tysk-norsk ordbok
Hebraisk-engelsk eller Hebraisk-tysk ordbok til GT.

Bekjennelsesskriftene

Brunvoll, A. og Sannes, K. O. (red./overs.): Den norske kirkes bekjennelsesskrifter/Vedkjenningsskriftene til den norske kyrkja. Oslo 2017.
Konkordieboken
. Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (utg.: Mæland, J. O.). Oslo 1985.
Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. 6. oppl. 1967, eller senere oppl.

Retningslinjer for bruk av understrekninger, merknader m.v. i hjelpemidler

 

Norske bibelutgaver

  • innholdsregister tillates    

Grunnspråklige utgaver av bibelske tekster

I tekstutgaver av Det gamle testamente kan den tradisjonelle kildesondring være avmerket ved hjelp av vanlige bokstavtegn og/eller ved bruk av forskjellige farger. Understrekning i flere farger tillates der hvor flere kilder forekommer på samme linje.

I alle tekstutgaver (GT, LXX, NT) tillates

  • innholdsregister
  • understrekning i henvisningsapparat
  • understrekning av lesemåter i apparatet etc.

Synopser

I synopser kan særstoff/fellesstoff avmerkes, for eksempel ved bruk av forskjellige farger, men uten bruk av ord, bokstaver eller tall.

Konkordanser, ordbøker og leksika

i konkordanser og ordbøker/leksika tillates

  • alfabetregister
  • understreking av ord og tall. Flere farger kan brukes.

Bekjennelsesskriftene

I utgaver av bekjennelsesskriftene tillates

  • innholdsregister
  • understrekning i apparatet

Utover dette er ingen tilføyelser, merker eller understrekninger tillatt.