Etter eksamen

Vurdering, karakterer og sensur

Sensur finner du på Studentweb, under Innsyn > Resultater.
Sensurfrist er normalt 3 uker etter eksamen.
Kandidater ved NLA Høgskolen blir vurdert etter en gradert karakterskala hvor A til E er bestått og F er ikke bestått. I tillegg benyttes noen ganger bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent. Karakterskalaen og vurderingskriteriene er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet som gjelder for all høyere utdanning i Norge, men noen fagområder har utfyllende karakterkriterier.
Hvis en kandidat går opp flere ganger til samme eksamen/vurdering, vil beste karakter gjelde.
Nåværende og tidligere studenter (student etter 1999) bestiller karakterutskrift på Studentweb. Pålogging med 11-sifret fødselsnummer og PINkode eller feidepålogging. Har du glemt PIN-koden, kan den sendes fra Studentweb til den e-postadressen vi har registrert på deg. På StudentWeb oppdaterer du selv postadressen din, så er du sikker på at utskriften sendes til rett adresse.
Se utfyllende informasjon om karakterskala nederst på siden.

 

Begrunnelse

Studenten må be om begrunnelse på skriftlig arbeid innen 1 uke fra sensuren ble gjort kjent.
Forespørsel om begrunnelse rettes til studieadministrasjonen, og må fremsettes skriftlig. 
Ved muntlig vurdering eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.
Begrunnelse vil bli gitt så snart som mulig, og normalt innen to uker. Det kan imidlertid forekomme at det går noe lenger tid pga. ferieavvikling. Begrunnelse kan bli gitt skriftlig eller muntlig – etter sensors ønske.

Her er skjema for søknad om begrunnelse
 

Klage på karakter, skriftlig eksamen

Studenten kan klage direkte (uten å be om begrunnelse først). Fristen er tre uker etter at sensuren ble kunngjort. Dersom studenten har bedt om begrunnelse, er klagefristen tre uker etter at begrunnelsen er gitt.
Ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for karakteren. Det benyttes minst to sensorer ved ny sensurering (klagesensur), hvorav minst én ekstern. 
Du må regne med at det kan gå 1,5-2 mnd. fra klagefristens utløp til resultatet blir kunngjort for deg. Klager levert i juni blir normalt behandlet i august. Klager levert i desember og januar er vanligvis behandlet innen midten av februar.

Karakterfastsetting kan skje til gunst eller ugunst for klager. Karakterfastsetting ved ny sensurering er endelig og kan ikke påklages


Det er ikke mulig å klage på karakter i praktisk/muntlig eksamen.

Her er skjema for klage på sensur. 


Klage på formelle feil ved eksamen

Formelle feil kan for eksempel være feil ved oppgaver som er gitt, feil under avviklingen av eksamen eller i gjennomføringen av sensur som du mener kan ha hatt betydning for resultatet.
Frist for å klage på formelle feil er tre uker etter at klageren er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen.
Konsekvensen av en klage på formell feil kan være at det blir foretatt ny sensurering av klagerens eksamensbesvarelse eller at det avholdes ny eksamen eller prøve.
En klage på formell feil ved eksamen må signeres og leveres/sendes til studieadministrasjonen på det aktuelle studiestedet. Det brukes ikke skjema for slike klager.

Har du spørsmål? Kontakt

Profile Image
Margun Mæstad
Studiekonsulent

Karakterskalaen og vurderingskriteriene

Karakterskalaen og vurderingskriteriene er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Symbol

Betegnelse

Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier

A

fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C

god

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D

nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E

tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F

ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier for lærerutdanning

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier for lærerutdanning

A

Fremragende

Har svært god kunnskap og svært god evne til selvstendig bruk av kunnskapen, kritisk og kreativt. Viser særdeles god oversikt over emnets faglige og didaktiske innhold, høgt refleksjonsnivå i forhold til læringsmål, eigenarten til faget og rolla til læreren i forhold til hvordan barn og unge lærer og utvikler seg.

B

Meget god

Har meget god kunnskap og meget god evne til selvstendig bruk av kunnskapen, kritisk og kreativt. Viser meget god oversikt over emnets faglige og didaktiske innhold, og meget god evne til refleksjon over læringsmål, egenarten til faget og rolla til læreren i forhold til hvordan barn og unge lærer og utvikler seg.

C

God

Har god kunnskap og god evne til selvstendig bruk av kunnskapen. Viser god evne til refleksjon over læringsmål, egenarten til faget og rolla til læreren i forhold til hvordan barn og unge lærer og utvikler seg.

D

Nokså god

Har avgrensa kunnskap og noe evne til selvstendig bruk av kunnskapen. Viser noe evne til refleksjon over læringsmål, egenarten til faget og rolla til læreren i forhold til hvordan barn og unge lærer og utvikler seg.

E

Tilstrekkelig

Tilfredsstiller minimumskrava til kunnskap, men bruker kunnskapen på en mindre selvstendig måte. Lavt refleksjonsnivå i forhold til læringsmål, egenarten til faget og rolla til læreren i forhold til hvordan barn og unge lærer og utvikler seg.

F

Ikke bestått

Utilstrekkelig kunnskap om læringsmål, egenarten til faget og rolla til læreren i forhold til hvordan barn og unge lærer og utvikler seg. Viser lite innsikt i sammenhengen i det faglige innholdet og liten eller ingen evne til å bruke kunnskapen på en selvstendig måte

Bestått/ikke bestått

 

Bestått

Har innenfor alle de 5 kompetanseområdene (faglig, didaktisk, sosial, yrkesetisk, endrings- og utvikling) demonstrert et kunnskaps-/ferdighetsnivå som tilfredsstiller det som kreves for å kunne praktisere som lærer.

Ikke bestått

Har et kunnskaps-/ferdighetsnivå på minst ett av de 5 kompetanse­områdene (faglig, didaktisk, sosial, yrkesetisk, endrings- og utvikling), som ligger under det som kreves for å kunne praktisere som lærer.