Etter eksamen

Du finner karakteren din på Studentweb. Dersom du vil be om begrunnelse eller klage på karakteren din, får du vite hvordan du må gå frem her.

Vurdering, karakterer og sensur

Sensur finner du på Studentweb, under Innsyn > Resultater.
Sensurfrist er normalt 3 uker etter eksamen.

Studenter ved NLA Høgskolen blir vurdert etter en gradert karakterskala hvor A til E er bestått og F er ikke bestått. I tillegg benyttes noen ganger bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent. Karakterskalaen og vurderingskriteriene er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet, og gjelder for all høyere utdanning i Norge, men noen fagområder har utfyllende karakterkriterier.

Hvis du går opp flere ganger til samme eksamen/vurdering, vil den beste karakteren gjelde.

Nåværende og tidligere studenter (student etter 1999) kan bestille karakterutskrift på Studentweb. Der logger du enten på via feide, eller med 11-sifret fødselsnummer og PIN-kode. Har du glemt PIN-koden, kan den sendes fra Studentweb til den e-postadressen vi har registrert på deg. På Studentweb oppdaterer du selv postadressen din, så er du sikker på at utskriften sendes til rett adresse.

Se utfyllende informasjon om karakterskala nederst på siden.

 

Begrunnelse

Hvis du ønsker å få en begrunnelse for karakteren din på et skriftlig arbeid, må du be om det innen 1 uke fra sensuren ble gjort kjent. Du må gjøre dette skriftlig på eget skjema, og sende det til studieadministrasjonen. Begrunnelse vil bli gitt så snart som mulig, og normalt innen to uker. Det kan imidlertid forekomme at det går noe lenger tid pga. ferieavvikling. 

Bruk nettskjema for å søke om begrunnelse.

Hvis du vil ha begrunnelse etter en muntlig eller praktisk eksamen, må du be om det rett etter at du har fått karakteren din.

Klage på karakter, skriftlig eksamen

Du har mulighet til å klage på karakteren din. Det er ikke nødvendig at du ber om begrunnelse først. Skal du klage, må du gjøre det innen tre uker etter at sensuren ble kunngjort. Dersom du har bedt om begrunnelse, er klagefristen tre uker etter at begrunnelsen er gitt.

Ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen.  Det benyttes minst to sensorer ved ny sensurering, og minst én av dem skal være ekstern. 

Du må regne med at det kan ta inntil 3 måneder fra klagefristens utløp og til du får kunngjort resultatet. Du vil få skriftlig beskjed fra studieadministrasjonen om resultatet av klagebehandlingen.

Dersom ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur skal det foretas ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes jf. lov om universiteter og høgskoler §5-3 (6). Denne bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2018.

Karakteren du får etter ny sensur kan være bedre eller dårligere enn den opprinnelige. Den nye karakteren er endelig og du kan ikke klage på den.


Det er ikke mulig å klage på karakter i praktisk/muntlig eksamen.

Bruk nettskjema å for klage på sensur. 


Klage på formelle feil ved eksamen

Formelle feil kan for eksempel være feil ved oppgaver som er gitt, feil under avviklingen av eksamen eller i gjennomføringen av sensur som du mener kan ha hatt betydning for resultatet.

Frist for å klage på formelle feil er tre uker etter at du er eller burde være kjent med det du ønsker å klage på.

Konsekvensen av en klage på formell feil kan være at det blir foretatt ny sensurering av eksamensbesvarelsen din, eller du får ta eksamen på nytt.

Skal du klage på en formell feil ved eksamen gjør du det skriftlig,  signerer klagen og leverer eller sende klagen til studieadministrasjonen på det aktuelle studiestedet. Det brukes ikke skjema for slike klager.

Forbedre karakter

Dersom du har bestått et emne, og ønsker å forbedre karakteren, kan du gjøre dette ved ny ordinær eksamen. Den beste karakteren du får, vil bli ført opp i karakterutskrift/på vitnemålet. Du melder deg opp til ny eksamen i Studentweb. Du har selv ansvar for å melde deg opp innen fastsatt frist. Er det ny emneplan i emnet etter at du sist tok eksamen, kan du søke eksamensansvarlig innen oppmeldingsfristen om å gå opp etter gammel emneplan. Ta kontakt med studiekonsulent med ansvar for din utdanning, om du skulle ha spørsmål om emneplaner. 

Klagenemda

Klagenemda behandler saker som gjelder plagiat, fusk og klage på formelle feil ved eksamen. Se utfyllende informasjon om klagenemda

Spørsmål?

 

Er du student i Kristiansand, kontakt

Profile Image
Vibecke Wales
Studiekonsulent

 

Er du student i Oslo, kontakt 

Profile Image
Birgitte Bø Vatnar
Studiekonsulent, Oslo

 

Er du student i Sandviken, kontakt

Profile Image
Kristin Ekberg Vik
Studiekonsulent

 

Karakterskalaen og vurderingskriteriene

Karakterskalaen og vurderingskriteriene er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Symbol

Betegnelse

Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier

A

fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C

god

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D

nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E

tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F

ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier for lærerutdanning

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier for lærerutdanning

A

Fremragende

Har svært god kunnskap og svært god evne til selvstendig bruk av kunnskapen, kritisk og kreativt. Viser særdeles god oversikt over emnets faglige og didaktiske innhold, høgt refleksjonsnivå i forhold til læringsmål, eigenarten til faget og rolla til læreren i forhold til hvordan barn og unge lærer og utvikler seg.

B

Meget god

Har meget god kunnskap og meget god evne til selvstendig bruk av kunnskapen, kritisk og kreativt. Viser meget god oversikt over emnets faglige og didaktiske innhold, og meget god evne til refleksjon over læringsmål, egenarten til faget og rolla til læreren i forhold til hvordan barn og unge lærer og utvikler seg.

C

God

Har god kunnskap og god evne til selvstendig bruk av kunnskapen. Viser god evne til refleksjon over læringsmål, egenarten til faget og rolla til læreren i forhold til hvordan barn og unge lærer og utvikler seg.

D

Nokså god

Har avgrensa kunnskap og noe evne til selvstendig bruk av kunnskapen. Viser noe evne til refleksjon over læringsmål, egenarten til faget og rolla til læreren i forhold til hvordan barn og unge lærer og utvikler seg.

E

Tilstrekkelig

Tilfredsstiller minimumskrava til kunnskap, men bruker kunnskapen på en mindre selvstendig måte. Lavt refleksjonsnivå i forhold til læringsmål, egenarten til faget og rolla til læreren i forhold til hvordan barn og unge lærer og utvikler seg.

F

Ikke bestått

Utilstrekkelig kunnskap om læringsmål, egenarten til faget og rolla til læreren i forhold til hvordan barn og unge lærer og utvikler seg. Viser lite innsikt i sammenhengen i det faglige innholdet og liten eller ingen evne til å bruke kunnskapen på en selvstendig måte

Bestått/ikke bestått

 

Bestått

Har innenfor alle de 5 kompetanseområdene (faglig, didaktisk, sosial, yrkesetisk, endrings- og utvikling) demonstrert et kunnskaps-/ferdighetsnivå som tilfredsstiller det som kreves for å kunne praktisere som lærer.

Ikke bestått

Har et kunnskaps-/ferdighetsnivå på minst ett av de 5 kompetanse­områdene (faglig, didaktisk, sosial, yrkesetisk, endrings- og utvikling), som ligger under det som kreves for å kunne praktisere som lærer.