Mer om innleveringer

Har du en innleveringsoppgave, er meningen at du skal vise hvordan du kan anvende det du har har lært på teoretiske eller praktiske problemstillinger. Her får du noen generelle råd.

Det finnes ulike typer innleveringsoppgaver:

 • Hjemmeeksamen
 • Hjemmeoppgave
 • Prosjektoppgave
 • Refleksjonsoppgave
 • Semesteroppgave
 • Vurderingsmappe
 • Bacheloroppgave


Ved hjemmeeksamen, prosjektoppgaver og andre innleveringsoppgaver skal studentene dokumentere evne til å anvende teori på teoretiske eller praktiske problemstillinger. Studentene skal dokumentere evne til å skrive et arbeid som tilfredsstiller vanlige akademiske krav til innhold og form. Vi vil særlig gjøre oppmerksom på kravet til bruk av sitater og kilder. Man må være nøye med å skille klart mellom hva som er egne formuleringer og hva som ikke er det.


Generelle råd

 • Redegjør for og forklar godt de sentrale begrepene som oppgaveteksten stiller opp
 • Vis til faktiske kunnskaper på det saksfeltet teksten spør etter
 • Vis selvstendig refleksjon over spørsmålene som oppgaveteksten reiser
 • Vis at du faktisk forstår innholdet i kilder og referanser du bruker i oppgaven
 • Sjekk hele tiden at du holder deg innenfor det oppgaven spør etter