Under eksamen

Legitimasjon

Alle som skal avlegge eksamen ved NLA Høgskolen skal uoppfordret vise gyldig legitimasjon med bilde når fremmøtelisten signeres. Dette gjelder både ved skriftlig og muntlig eksamen. Som gyldig legitimasjon regnes høgskolens studentkort, førerkort, pass eller annet dokument med foto som godtas som offentlig legitimasjon.
Kandidater uten gyldig legitimasjon kan vises bort fra eksamen.


Skriftlig skoleeksamen

Generelt om eksamen

Skoleeksamen med penn og papir

Digital skoleeksamen

 

Muntlig/praktisk eksamen

Tid & sted for muntlig/praktisk eksamen finner du normalt på Studentweb eller på Canvas. Du må møte opp i god tid, dvs minst 30 minutter før oppsatt eksamen/forberedelsestid.

Hvis du ikke møter til fastsatt klokkeslett, og Høgskolen ikke har godkjent fraværet, blir dette registrert som et eksamensforsøk. Du må da vente til neste gang det blir avholdt ordinær eksamen i emnet.

For gruppeeksamen er kravet at du må møte senest 30 minutter før oppsatt eksamenstidspunkt. Dersom du møter for sent til en gruppeeksamen, kan du ikke regne med å få gjennomført eksamen/få godkjent vurdering i lag med gruppen sin.

Det forutsettes at du og sensor møter hverandre med gjensidig respekt før, under og etter eksamen.

Varighet, form og opplegg for en muntlig og/eller praktisk eksamen kan variere. Les på emneplanen for emnet ditt for utfyllende informasjon.

 

Innleveringer (hjemmeeksamen, fagtekst, prosjektoppgave m.m.)

Hjemmeeksamen er en skriftlig oppgave som du får utdelt på et fastsatt tidspunkt og som har en fastsatt innleveringsfrist. Hjemmeoppgave, prosjektoppgave eller lignende er en oppgave du arbeider med over lengre tid, enten individuelt eller i gruppe, ut fra hva som er bestemt i emneplanen. Du skal dokumentere evne til å anvende teori på teoretiske eller praktiske problemstillinger, og til å skrive et arbeid som tilfredsstiller vanlige akademiske krav til innhold og form. Vi vil særlig gjøre oppmerksom på kravet til bruk av sitater og kilder. Man må være nøye med å skille klart mellom hva som er egne formuleringer og hva som ikke er det.

Hjemmeeksamen og hjemmeoppgaver skal leveres i Inspera. Du logger deg inn på Inspera ved å bruke Feide-pålogging. Benytt samme brukernavn og passord som til Canvas. Forsøk gjerne å levere inn et dokument i demo i forkant. Oppgaven skal leveres i én PDF-fil. Det vil si at eventuelle vedlegg må legges til bak i samme dokument.

Frist for innlevering er vanligvis kl 11.00 i Inspera. Oppgaver levert etter fristen blir normalt ikke tatt imot, med mindre du får innvilget unntak. NLA Høgskolen gir unntak kun i særskilte tilfeller. Etter innleveringsfristen har du ikke mulighet for å erstatte eller etterlevere hele eller deler av besvarelsen. Det er viktig at du husker å lagre arbeidene dine kontinuerlig og dessuten ta sikkerhetskopier. Tekniske problemer med PC og lignende er ikke godkjent grunn for sene innleveringer. Vi oppfordrer deg til å levere i god tid før fristen.

Plagiatkontroll vil vanligvis være aktivert.

 

Hjelpemidler

I emneplanen kan du lese hvilke hjelpemidler som er tillatt ved eksamen.

All bruk eller besittelse av ulovlige hjelpemidler på eksamen betraktes som forsøk på fusk. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i hva som er tillatte hjelpemidler, og regler for kildebruk før eksamen.

Du er selv ansvarlig for å ha med tillatte hjelpemidler på skriftlig skoleeksamen. Eksamensvaktene/studieadministrasjonen vil kontrollere hjelpemidlene.

 

Fusk/forsøk på fusk

Fusk og forsøk på fusk er tillitsbrudd både overfor medstudenter og høgskolen og vil møtes med strenge sanksjoner.

Når du har innleveringer må du være nøye med å skille klart mellom hva som er egne formuleringer og hva som ikke er det. Dersom du gjengir stoff og formuleringer som ikke er dine egne, og som i teksten er fremstilt uten kildehenvisning, vil det bli regnet som fusk (plagiat).

Hva kan regnes som fusk

Hvis NLA Høgskolen får mistanke om plagiat eller annen fusk i forbindelse med eksamener, har skolen plikt til å belyse saken så godt som mulig før saken ev. oversendes til behandling i NLA Høgskolens klagenemnd, jf. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 17. 

Du skal orienteres når mistanke om fusk oppstår.  Studieadministrasjonen tar initiativ til å kalle deg inn til samtale og avgjør hvem du skal ha samtale med. Under samtalen skal det være til stede minimum to personer fra høgskolen. Det skrives et referat fra møtet som forelegges deltagerne. Du er ikke forpliktet til å uttale deg. Om studieadministrativ leder finner grunn til å gå videre med saken, skal det lages en innstilling til vedtak i klagenemnden, som forelegges avdelingsleder. Det er avdelingsleder, i samråd med studieadministrativ leder, som avgjør om det skal reises sak.

Nemnden ser spesielt alvorlig på plagiat når den plagierte teksten er lang og sammenhengende, og når den plagierte teksten ikke står oppført i kildelisten.

Biblioteket kan hjelpe deg med hvordan du refererer på korrekt måte.

I spesielt alvorlige saker kan du bli utestengt fra all høyere utdanning i Norge i to semestre.

Har du spørsmål? Kontakt

Profile Image
Margun Mæstad
Studiekonsulent

 

Er du student i Kristiansand, kontakt

Profile Image
Vibecke Wales
Studiekonsulent

 

Er du student i Oslo, kontakt 

Profile Image
Birgitte Bø Vatnar
Studiekonsulent, Oslo

 

Er du student i Sandviken, kontakt

Profile Image
Caroline Sanden
Studiekonsulent