Under eksamen

Legitimasjon

Alle som skal avlegge eksamen ved NLA Høgskolen skal uoppfordret vise gyldig legitimasjon med bilde når fremmøtelisten signeres. Dette gjelder både ved skriftlig og muntlig eksamen. Som gyldig legitimasjon regnes høgskolens studentkort, førerkort, pass eller annet dokument med foto som godtas som offentlig legitimasjon.
Kandidater uten gyldig legitimasjon kan vises bort fra eksamen.


Skriftlig skoleeksamen

Registrering og fremmøte:

 1. Normalt starter eksamen kl 09.00. Kandidaten møter fra kl 08.30 og senest 15 minutter før eksamen starter. En kandidat som møter etter denne tid, kan ikke regne med å bli registrert før etter at eksamen er startet.
 2. Kandidatene har ikke adgang til eksamenslokalet før eksamensinspektørene er på plass.
 3. En kandidat som kommer til lokalet mer enn 1 time etter oppstart, får ikke gå opp til eksamen.
 4. Kandidaten skal vise studentlegitimasjon eller annen gyldig legitimasjon med foto og signere kandidatliste. Etter registrering kan kandidaten bare forlate eksamenslokalet i følge med en vakt.
 5. Under eksamenen skal kandidatene ikke ha annet enn skrivesaker, tillatte hjelpemidler og mat på plassen sin. Yttertøy henges i garderobe eller plasseres på anvist sted. Mobiltelefoner, smartklokker og andre innretninger som kan kobles til internett, må være avslått og lagt i veske/bag. Denne plasseres på anvist sted i lokalet.
 6. Se mer om praktisk gjennomføring av eksamen nederst på siden.

Muntlig/praktisk eksamen

 1. Tid og sted for muntlig/praktisk eksamen finner du normalt på Studentweb eller på itslearning. Alle kandidater må møte i god tid før oppsatt tid for eksamen.
 2. Kandidaten må ta med studentkort eller annen godkjent legitimasjon med bilde for registrering.
 3. Hvis en kandidat ikke møter til fastsatt klokkeslett, og Høgskolen ikke har godkjent fraværet, blir dette registrert som et eksamensforsøk. Kandidaten må da vente til neste gang det blir avholdt ordinær eksamen i emnet.
 4. For gruppeeksamen er kravet at kandidaten må møte senest 30 minutter før oppsatt eksamenstidspunkt. Dersom kandidaten møter for sent til en gruppeeksamen, kan man ikke regne med å få gjennomført eksamen/få godkjent vurdering i lag med gruppen sin.
 5. Det forutsettes at kandidater og sensorer møter hverandre med gjensidig respekt før, under og etter eksaminasjonen.
 6. Varighet, form/opplegg på muntlig og praktisk eksamen kan variere, for utfyllende informasjon se emneplanen for emnet.

Innleveringer

 1. Innleveringsoppgave (avsluttende vurdering) er en skriftlig oppgave som tildeles på et fastsatt tidspunkt og som har en fastsatt varighet eller fast innleveringsfrist. Arbeid med oppgaven foregår uten tilsyn, og kan være individuell eller i gruppe - ut fra hva som er fastsatt i emneplanen.
 2. Frist for innlevering er vanligvis kl 14.00. Oppgaver levert etter fristen blir normalt ikke tatt imot, med mindre man får innvilget unntak som kun gis i særskilte tilfeller. Det er ikke mulig å erstatte eller etterlevere hele eller deler av en innlevert besvarelse. Husk å lagre arbeidene dine kontinuerlig og dessuten ta sikkerhetskopier. Tekniske problemer med PC og lignende er ikke godkjent grunn for sene innleveringer. Lever i god tid før fristen.
 3. De fleste eksamensinnleveringer blir levert elektronisk via Inspera. Noen kan fortsatt bli levert både elektronisk og i papir. Det vil bli gitt informasjon i forkant av eksamen hvordan innleveringen skal skje.

Plagiatkontroll vil alltid være aktiv ved elektronisk innlevering.
NLA Høgskolen er i en overgangsfase når det gjelder digital eksamen. Fra høsten 2017 vil de fleste eksamensinnleveringer skje via det digitale eksamenssystemet Inspera.

Hjelpemidler

 1. Emnebeskrivelsen eller studieplanen skal angi hvilke hjelpemidler som er tillatt ved eksamen. Det skal fremgå av eksamensoppgavens forside eller en egen liste i eksamenslokalet hvilke hjelpemidler som er tillatt.
 2. All bruk eller besittelse av ulovlige hjelpemidler på eksamen vil betraktes som forsøk på fusk. Den enkelte kandidat er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som er tillatte hjelpemidler og regler for kildebruk før eksamen. 

Fusk/forsøk på fusk

Fusk/forsøk på fusk er tillitsbrudd både overfor medstudenter og høgskolen og vil møtes
med strenge sanksjoner.

Ved hjemmeoppgaver må studenten være nøye med å skille klart mellom hva som er egne formuleringer og hva som ikke er det.

Ved mistanke om plagiat eller annen fusk, blir studenten kalt inn til samtale før det evt. sendes en innstilling til klagenemnden. Nemnden ser spesielt alvorlig på plagiat når den plagierte teksten er lang og sammenhengende, og når den plagierte teksten ikke står oppført i kildelisten.

I spesielt alvorlige saker kan studenten bli utestengt fra all høyere utdanning i Norge i to semestre.

Som fusk regnes blant annet:

 • bruk av ulovlige hjelpemidler
 • ulovlig samarbeid mellom enkeltpersoner eller grupper
 • plagiat eller manglende eller feil kildebruk slik at andres tekst framstår som kandidatens egen
 • medvirkning til en annen kandidats fusk
 • kjennskap til eksamensoppgaver før eksamen starter
 • manipulasjon av eksamensbesvarelsen etter at den er levert
 • adgang til eksamen ved å ha fusket ved prøve og lignende som gir vilkår for å gå opp til eksamen
 • godkjenning for å delta i obligatorisk undervisning eller andre obligatoriske aktiviteter på grunnlag kandidaten vet er uriktig

 

Har du spørsmål? Kontakt

Profile Image
Ingunn Nygård Hellem
Studiekonsulent