Eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av eksamen våren 2022

Hovedlinjer i eksamensavviklingen:

  • Praktiske eksamener gjennomføres på studiested
  • Muntlige eksamener gjennomføres i hovedsak digitalt på Zoom.
  • Skriftlig skoleeksamen gjennomføres i hovedsak som skoleeksamen hjemme.

Les mer om eksamen våren 2022 her.

Tilrettelegging ved eksamen

Studenter med funksjonsnedsettelse, studenter med særskilte behov eller studenter som ikke har norsk som morsmål, har rett til egnet individuell tilrettelegging. Særlige forhold knyttet til korona-situasjonen, kan også gi grunn for tilrettelegging.  Tilrettelegging kan gis i form av utvidet tid, vedlegg til sensor om lese-og skrivevansker, opplesning av eksamensoppgaven eller annet. Se mer informasjon og kontaktinformasjon på  Rettigheter og plikter - NLA og Retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen pga koronasituasjonen. Frist for å søke tilrettelegging i høstsemesteret er 15. september. Dersom behovet for tilrettelegging oppstår etter søknadsfristen, må søknaden sendes uten ugrunnet opphold etter at behovet oppstod. Søknadsskjema finner her

Informasjon om avsluttende vurdering våren 2022

I lenkene nedenfor finner du retningslinjer og utfyllende informasjon om eksamen våren 2022. Informasjon om de enkelte eksamener vil du finne i Canvas.

Retningslinjer for referanseføringer og selvstendig arbeid ved hjemmeeksamen

Retningslinjer studenter for digital muntlig eksamen våren 2022

Fravær på eksamen: Nettskjema for egenmelding ved fravær som er knyttet til korona

Krav til teknisk utstyr ved digitale skoleeksamer hjemme og muntlig eksamen hjemme

Retningslinjer studenter for skoleeksamen hjemme våren 2022

Retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen pga koronasituasjonen

Overordnede retningslinjer for gjennomføring av digital muntlig eksamen