Eksamen

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen gjennomføres digitalt på Zoom administrert av studieadministrasjonen.

Skriftlig skoleeksamen

Skriftlig skoleeksamen erstattes av digital skoleeksamen hjemme med samme tidspunkt og varighet som ordinær eksamen. Studentene gjennomfører eksamen med utstyr og sted etter eget valg. Det betyr at det ikke kan stilles krav om at eksamen foregår uten hjelpemidler, og eksamensoppgavene må søkes tilpasset denne situasjonen.

Praktisk eksamen

Praktisk eksamen gjennomføres digitalt. Unntak fra dette vil det bli varslet om på Canvas.

Tilrettelegging ved eksamen

Studenter med funksjonsnedsettelse, studenter med særskilte behov eller studenter som ikke har norsk som morsmål, har rett til egnet individuell tilrettelegging. Særlige forhold knyttet til korona-situasjonen, kan også gi grunn for tilrettelegging.  Tilrettelegging kan gis i form av utvidet tid, vedlegg til sensor om lese-og skrivevansker, opplesning av eksamensoppgaven eller annet. Se mer informasjon og kontaktinformasjon på  Rettigheter og plikter - NLA og Retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen pga koronasituasjonen. Frist for å søke tilrettelegging i vårsemesteret er 15. februar. Dersom behovet for tilrettelegging oppstår etter søknadsfristen, må søknaden sendes uten ugrunnet opphold etter at behovet oppstod. Søknadsskjema finner her

Informasjon om avsluttende vurdering studieåret 2020/2021

I lenkene nedenfor finner du retningslinjer og utfyllende informasjon om eksamen høsten 2020 og våren 2021. Informasjon om de enkelte eksamener vil du finne i Canvas.

Retningslinjer for referanseføringer og selvstendig arbeid ved hjemmeeksamen

Retningslinjer studenter for digital muntlig eksamen studieåret 2020/2021

Fravær på eksamen: Nettskjema for egenmelding ved fravær som er knyttet til korona

Krav til teknisk utstyr ved digitale skoleeksamer hjemme og muntlig eksamen hjemme

Retningslinjer studenter for skoleeksamen hjemme studieåret 2020/2021 pga koronasituasjonen

Retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen pga koronasituasjonen

Overordnede retningslinjer for gjennomføring av muntlig eksamen 2020-2021