Spørsmål og svar om NLA Høgskolen og NOKUT

Den siste tiden har NLA Høgskolen opplevd noe medieoppmerksomhet knyttet til spørsmål rundt Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) sitt meldte tilsyn om revidering av NLA Høgskolen sin akkreditering som høyskole.

Under finner du svar på ofte stilte spørsmål om NOKUT sitt tilsyn på NLA Høgskolen.

Hva er NOKUT?

NOKUT er et nasjonalt forvaltningsorgan som bidrar til å sikre, informere og utvikle kvaliteten i høyere norsk utdanning. Alle læresteder i Norge er ansvarlige for å opprettholde kvaliteten på utdanning og forskning som foregår på sin institusjon, og NOKUT kontrollerer at dette gjøres etter eksisterende lover, regler og retningslinjer. Organet fører jevnlig tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved universiteter og høyskoler.

Du kan lese mer om NOKUT her. 

Hva betyr det at NOKUT skal revidere vår akkreditering som høyskole?

Akkreditering som høyskole betyr at en institusjon har fått fullmakt til selv å akkreditere studietilbud på bachelorgradsnivå. For å få slik fullmakt må institusjonen oppfylle gitte krav blant annet til organisering, systematisk kvalitetsarbeid, fagmiljø og forskning. 

Dokumentasjonen fra NLA Høgskolen skal leveres til NOKUT i løpet av kommende år. Etter det vil en sakkyndig komite gå igjennom dokumentasjonen og komme på institusjonsbesøk til NLA Høgskolen, før resultatet av revideringen foreligger i april 2021.

Hva kan resultatet av NOKUT-revideringen bli?

Om NOKUT-revideringen konkluderer med at akkrediteringen som høyskole opprettholdes skjer det ingen endringer for NLA Høgskolen sin del.

Dersom NOKUT finner at ikke alle kravene til institusjonsakkreditering er oppfylt, vil NLA få en frist på inntil to år for å iverksette tiltak slik at manglene kan rettes opp. Etter opprettingsfristen blir det gjort en ny sakkyndig vurdering. Dersom styret i NOKUT skulle innstille på å trekke tilbake akkrediteringen som høyskole, vil de sende saken over til Kunnskapsdepartementet som fatter endelig vedtak om å trekke tilbake akkrediteringen som høyskole.

Dette innebærer at NLA Høgskolen må søke NOKUT om å etablere nye studietilbud, også på bachelornivå. Det vil ikke få noen betydning for de studietilbudene som NLA Høgskolen allerede har. 

Hva betyr det at kvalitetsarbeidet til NLA Høgskolen kommer under tilsyn?

NOKUT har løpende tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidetet ved alle norske universiteter, høyskoler og fagskoler. 

NOKUT skulle i utgangspunktet holde ordinært tilsyn ved NLA Høgskolen i 2021/2022. Dette tilsynet vil nå bli fremskyndet og gå parallelt med revideringen av akkrediteringsen som høyskole. Godkjent kvalitetsarbeid er et av kravene som skal være oppfylt for at en institusjon kan være akkreditert som høyskole.

Ved tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid leverer institusjonen dokumentasjon på at høyskolen systematisk arbeider for å sikre og videreutvikle studietilbudene. Slike tilsyn gjennomføres for at samfunnet skal ha tillit til kvaliteten på universiteter og høyskoler. 

Hvordan påvirkes våre studenter av tilsynet?

Studentene påvirkes ikke direkte av NOKUT-tilsynet. I forbindelse med tilsynet med det systematiske kvalitetsarbeidet kan vi få råd om hvordan kvalitetsarbeidet kan forbedres, og med det kan kvaliteten på studiene bli enda bedre. 

— Vi ønsker tilsynet velkomment og vil legge til rette for at NOKUT får all relevant informasjon om kvalitetsarbeidet ved institusjonen, sier rektor Erik Waaler ved høgskolen.