Praksis i barnehagelærerutdanningen

Barnehagelæreryrket er et profesjonsyrke der praksis har en sentral plass i studiet.

Praksis er integrert i alle kunnskapsområdene og i valgt fordypning siste studieår. Praksis er obligatorisk. Gjennom praksis skal studentene få varierte erfaringer som gir innføring i profesjonsutøvelsen og danner et grunnlag for kritisk refleksjon. Det er stigende krav til studentenes selvstendighet, ansvar og progresjon i praksisopplæringen.

All praksis skal være veiledet og vurdert. Praksis er en læringsarena på lik linje med andre deler av utdanningen. I praksis forventes det at studentene er aktive deltakere i barnehagens pedagogiske virksomhet, og utvikler faglig og didaktisk kompetanse.

Praksislærer skal støtte og utfordre studentene, og målet er at studenten i praksis skal utvikle seg og dannes på vei mot ferdig barnehagelærer.