Praksis i grunnskolelærerutdanningen

Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring. Gjennom studiet skal det legges til rette for at studenten tilegner og utvikler grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å kunne møte oppgaver, utfordringer og ansvar som læreryrket innebærer. Praksisstudiet er en integrert og obligatorisk del av utdanningen, og utgjør en viktig læringsarena for utviklingen av en samlet lærerkompetanse. Kunnskap fra teori og praksis er likeverdige i lærerstudentens profesjonsutdanning.

Praksisstudiet foregår på skoler NLA Høgskolen har avtaler med. Praksisplasser tildeles av praksisadministrasjonen, og informasjon om de ulike praksisperiodene og hvor studentene plasseres i praksis, legges ut på læringsplattformen i god tid før praksisperiodene starter. Studentene fordeles i grupper på 4, og de vil få praksis på forskjellige skoler og hos ulike praksislærere i løpet av studiet. Reisevei og reiseutgifter må påregnes!

Dersom det er praksisskoler hvor du har eller har hatt et arbeidsforhold eller har nære relasjoner til ansatte, barn, elever eller andre, må du gi praksisadministrasjonen beskjed om dette.

I praksisplanen vil du finne mer informasjon om hvordan praksis er fordelt de ulike studieårene, samt hva som er målene de ulike studieårene.

-        Praksisplan Grunnskolelærer 1-7 Master

-        Praksisplan Grunnskolelærer 5-10 Master

-        Praksisplan Grunnskolelærer 1-7 (start 2010-2016)

-        Praksisplan Grunnskolelærer 5-10 (start 2010-2016)

 

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått ved slutten av hvert studieår.

All informasjon du trenger i forbindelse med praksis vil du finne på læringsplattformen (Canvas/It`s learning). Studenten har selv ansvar for å sette seg inn i dette. 

Viktige datoer

Her vil du finne oversikten over praksisperioder og møter med praksisadministrasjonen for de ulike årskullene.

Lurer du på noe? Kontakt oss

Praksisleder GLU

Profile Image
Astrid Blindheim Husdal

Praksiskonsulent GLU

Profile Image
Siri Moldsvor Hitland