Rettigheter og plikter i praksis

Politiattest og taushetserklæring

Politiattest og taushetserklæring skal leveres og registreres ved studiestart (Frist 1.september). Dersom obligatoriske attester ikke er registrert, får ikke studenten starte praksisopplæringen.

Politiattest

Utdanninger med praksisopplæring krever politiattest, jamfør kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Husk at du trenger å legge ved bekreftelse på formål (hensikten med politiattesten) når du skal søke om politiattest. Denne har du mottatt i velkomstbrevet fra NLA etter at du takket ja til studieplass hos oss. Søk om politiattest her. 

 

Taushetserklæring

Det er viktig at du setter deg godt inn i reglene for taushetsplikt. Som student er du underlagt de samme krav til taushetsplikt som ansatte ved praksisskolene, jamfør §4-6 i Lov om universiteter og høyskoler.

Skjema som skal underskrives vil du finne på læringsplattformen eller her. Vær oppmerksom på at praksisskolen også kan be om at du signerer taushetserklæring.


Permisjon og sykefravær

Praksis i lærerutdanningen med forberedelser, gjennomføring og etterarbeid er obligatorisk. Studenten har selv ansvar for å sette seg inn i de reglene som gjelder for fravær i praksisopplæringen. 

Fravær på møter i regi av praksisadministrasjonen (før og etter praksisperiodene)

Fravær inntil 20% kan godkjennes. Ved høyere fraværsprosent kan studenten gi begrunnet søknad om å få tilrettelagt arbeid, individuelt eller i gruppe, for å kompensere for fraværet.

Fravær i praksisperioden

Her skiller vi mellom sykefravær og permisjon.

Sykefravær: Dersom du har sykefravær i praksisperioden, må du dokumentere dette med egenmelding eller sykemelding. Alt fravær, utenom en sykedag, må vanligvis tas igjen. Egenmelding ved sykefravær leveres til praksislærer første praksisdag etter sykdom. Du kan bare benytte egenmelding én gang pr. praksisperiode. Du kan levere egenmelding for inntil tre sammenhengende dager. Lørdag og søndag teller med, dvs. at dersom du er syk en fredag, kan du ikke benytte egenmelding påfølgende mandag. Alt fravær utover tre dager må du levere sykemelding for. Uten sykemelding og/eller egenmelding ved sykefravær blir ikke praksisperioden godkjent. Perioden blir registrert som ikke bestått, og studenten må ta ny praksis på et senere tidspunkt.

Permisjon: Fravær grunnet innvilget permisjon skal normalt tas igjen. Frist for å søke praksisadministrasjonen om permisjon er 2 uker før praksisperioden starter. Ved situasjoner som har oppstått akutt etter søknadsfristen, kan det likevel søkes om permisjon. Slike søknader vil behandles fortløpende. For mer info om situasjoner som gir rett til permisjon, se «Fravær i praksisopplæringen».

Her finner du søknadsskjemaet «Søknad om permisjon i praksis».


Skikkethetsvurdering

Å utdanne seg til lærer innebærer bl.a. at du blir vurdert om du har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. Skikkethetsvurderingen inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.  En student kan bli vurdert som uskikket dersom studenten utgjør en mulig fare for fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de elevene eller andre som studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse. For mer utfyllende informasjon, se Forskrift for skikkethetsvurdering i høyere utdanning. 

Løpende skikkethetsvurdering

Den løpende skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, og studenten vurderes både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. For mer informasjon om kriterier for skikkethet, se vår informasjonsfolder. 

Særskilt skikkethetsvurdering

Den særskilte skikkethetsvurderingen starter når det foreligger en tvilsmelding, og institusjonsansvarlig for skikkethet utreder saken.

Tvilsmelding

Ansatte ved NLA Høgskolen og våre praksislærere er pliktig til å melde tvil ved mistanke om manglende skikkethet. Studenter kan melde tvil om en medstudent. En grunngitt tvilsmelding sendes skriftlig til institusjonsansvarlig. Den som leverer tvilsmelding, regnes ikke som videre part i saken, og har ikke krav på tilbakemelding.

Institusjonsansvarlig for skikkethet: Linnea Jermstad 

Reiseutgifter

I forbindelse med avvikling av praksis, må studentene påregne reisekostnader. NLA Høgskolen dekker normalt ikke reiseutgifter i forbindelse med praksis. Praksisadministrasjonen vil, i den grad det er mulig, legge praksis til praksisskoler i rimelig avstand til studentenes bosted. Studentene har selv ansvar for å oppdatere semesteradressen sin i studentweb.

I helt spesielle tilfeller kan høgskolen dekke utgifter i forbindelse med praksis. Informasjon om dette finner du her. 

Søknadsskjema for reiseutgifter