Studentdemokrati

Studentene ved NLA er organisert i to ulike studentdemokratiske organ. Studentparlamentet er felles for alle, uansett studiested. På hvert studiested er det i tillegg et studentråd.

Studentråd

Studentrådene (SR) er studentorganet på de enkelte studiestedene, og rådet arbeider primært med lokale saker. Studentrådet er det naturlige kontaktleddet ut i klassene/gruppene og har derfor ansvaret for å gripe fatt i saker og utfordringer som enkeltstudenter kommer med.
SR består av én representant fra hver klasse. Studentrådet konstituerer seg selv (velger leder og resten av styret). Styret forbereder saker, har kontakt med administrasjonen, den faglige ledelsen, studentparlamentet og andre studentorganisasjoner.

Studentparlamentet

Studentparlamentet (SP) jobber med saker som angår studenter ved alle NLA Høgskolens studiesteder. SP tar også opp enkeltsaker som blir lagt fram for dem. Studentparlamentet har representanter i alle sentrale råd og utvalg ved NLA Høgskolen og representerer der studentenes interesser. SP er overordnet studentorgan, og samarbeider med studentrådene i lokale saker der hvor det er naturlig.

Her er oversikt over medlemmene i Studentparlamentet.

Besøk Studentparlamentets nettsider.

Du kan kontakte Studentparlamentet ved NLA Høgskolen ved å sende en e-post til studparl@nla.no.

Samarbeid

I sammenhenger hvor det kun skal være en representant fra studentene på NLA, samarbeider studentrådene og Studentparlamentet om å velge denne.