NLA avlyser all undervisning på studiestedene sine

NLA Høgskolen stenges for studenter og ansatte.

Saken er oppdatert 17.03.20 kl. 15.00.

NLA har satt beredskapsledelse. Ledelsen følger situasjonen nøye og vurderer tiltak fortløpende, for å ivareta helse og sikkerhet for både studenter og ansatte.

12. mars innførte regjeringen strengere tiltak for å hindre spredning av koronasmitte. Helsedirektoratet har i dag vedtatt stenging av barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universitet, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner. Studenter bes derfor om å ta med eiendeler for å kunne arbeide og studere hjemme.  

Biblioteket og lesesal stenges helt ned. 

Retningslinjer for studentene

NLA Høgskolen har på grunn av epidemi funnet det nødvendig å avlyse alle aktiviteter på studiestedet for studenter med noen få unntak. Men vi gjør vårt ytterste for at studiet føres videre i virtuelle rom og ved selvstudium. Det krever en del tiltak, og det stilles noen krav til studentene for at dette kan realiseres. Tiltakene som er vedtatt er følgende:

Undervisning og veiledning flyttes til virtuelle rom, og det kreves at studenten har tilgang på ordinært IT-utstyr for å følge dette. Høgskolen søker å opprettholde et akseptabelt nivå av oppfølging av studentene, men omfang av undervisning, veiledning og annet må forventes vesentlig redusert i forhold til ordinær situasjon.

Avdelingsleder har fullmakt til å fastsette alternative krav i studie- og emneplaner. Det er da en forutsetning at disse kravene oppfylles innen fastsatte frister, for at studenten kan gå opp til eksamen og/eller få godkjent emnet/studiet.

Eksamen gjennomføres i utgangspunktet etter oppsatt plan, og på opprinnelige datoer, men med tilrettelegging slik at den ikke foregår på campus. Skriftlig skoleeksamen gjennomføres digitalt, og muntlig eksamen gjennomføres på Skype eller lignende plattform. Studenten må selv finne utstyr og sted for gjennomføring. Praktiske eksamener kan gjennomføres på campus i små grupper eller tilrettelegges. Det kommer nærmere informasjon om dette.

Praksis kan etter avdelingsleders vedtak erstattes med andre krav dersom dette er forsvarlig ut fra å oppfylle studieplanens krav til læringsutbytte. Der det ikke er mulig, kommer vi tilbake med ny informasjon. For lærerutdanning som er rammeplanstyrt ventes snarlig avklaring fra Kunnskapsdepartementet om hvordan bortfall av praksisperiode løses.

Det kreves av studentene at en holder seg orientert løpende, minst daglig, på aktuelle plattformer som Canvas. Det er studentens eget ansvar å være orientert og handle etter den informasjonen som til enhver tid er gitt. Det må forventes at frister og annet vil bli endret i forhold til det som er publisert ved studiestart.

Studenter som av ulike grunner måtte ha problem knyttet til denne omstillingen, bes ta kontakt med studieadministrasjonen.

Ordning med at studenter ikke møter på studiested for undervisning og veiledning vil i første omgang vare til over påske. Studenter kan planlegge ut fra dette.

Studenter i utlandet

Arbeidet med å få alle studenter som er i utlandet hjem, har høy prioritet i beredsskapsgruppen. Mange av studentene er allerede kommet tilbake og noen kommer i løpet av de neste dagene. Hvordan situasjonen er for de ulike gruppene på reise, kan du lese mer om i saken: Høy prioritet med å få alle studenter hjem

Der finner du også informasjonstelefon for ytterligere spørsmål.