Før utveksling

Vi anbefaler at du begynner planlegging av et utvekslingsopphold 6-12 måneder før utreise. Ta gjerne kontakt med internasjonalt kontor i en tidlig fase. Vi hjelper deg gjennom søknadsprosessen.

Hvem kan dra på utveksling?

For å bli utvekslingsstudent må du være tatt opp til et gradsprogram (bachelor/master) eller en fordypning/videreutdanning ved NLA, og opptaket må være gyldig for hele utvekslingsperioden. Du må ha avlagt minimum 60 studiepoeng hos NLA før avreise og du skal ha normal studieprogresjon. Du bør ha gjennomsnittskarakter på C eller bedre for å kunne reiser ut. Noen universiteter/høgskoler stiller ekstra krav, som for eksempel karakterkrav, språkkrav eller om kristent livssyn. Når du sender inn en søknad om utveksling, vil NLA vurdere om du er kvalifisert til å dra på utveksling.

Hvordan søke?

Intern søknad
Du søker om utveksling fra NLA ved å sende inn et søknadsskjema.
Om du har tatt høyere utdanning andre steder enn NLA Høgskolen, legg ved kopi av karakterutskriften.

Søknadsskjema sendes til international@nla.no

Frist for å sende inn skjemaet er 1. februar for høstsemesteret/hele studieåret, og 1. oktober for vårsemesteret. Merk at programmet ditt kan ha egne frister. For eksempel barnehagelærerstudentene velger et internasjonalt semester innen 15. april.
På bakgrunn av denne søknaden vil vi vurdere om du er kvalifisert for utveksling. For å godkjennes som utvekslingsstudent skal du ha gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Dersom det er mange som søker til enkelte utdanningsinstitusjoner kan det bety at ikke alle får tilbud om plass. NLA vil da gjøre en helhetsvurdering basert på faglige prestasjoner, språkkvalifikasjoner, engasjement og motivasjon.

Når internasjonalt kontor har mottatt søknadsskjemaet ditt og vurdert at du er kvalifisert for utveksling, kan du parallelt begynne å jobbe med forhåndsgodkjenning og ekstern søknad.

Forhåndsgodkjenning
Før du reiser på utveksling skal emnene du planlegger å ta i utlandet forhåndsgodkjennes av en faglig komité. Det forutsettes at du har satt deg inn i at universitetet/høgskolen har et fagtilbud og en semesterorganisering som passer inn i din studieplan på NLA. Utover dette må følgende være på plass for en forhåndsgodkjenning:

  • Studiene du skal ta i utlandet kan ikke overlappe med studier du allerede har tatt eller planlegger å ta ved NLA. Eneste unntaket er hvis det foreligger en avtale om at emnene du tar utenlands skal erstatte emner som undervises på NLA.
  • Emnene må være på riktig faglig nivå. I en god del land, deriblant USA, blir emner på førsteårsnivå ikke godkjent da de tilsvarer nivået til siste året på norsk videregående skole.
  • Du forventes å være fulltidsstudent (full credit load). Internasjonalt kontor bistår med informasjon om hvor mange credits/units/hours du er forventet å ta ved vertsinstitusjonen. Lånekassen gir kun støtte til fulltidsstudier.

Eget skjema brukes for søknad om forhåndsgodkjenning. Vedlagt til søknaden legger du emnebeskrivelse og pensumliste. Du må regne med at denne fasen av søknaden kan ta noen uker.

Forhåndsgodkjenningen som utstedes av NLA brukes som bekreftelse overfor Lånekassen når du senere skal søke lån og stipend. Det er derfor viktig at du tar vare på originalen.

Alle utvekslingsstudenterne inngår i tillegg en såkalt «Learning Agreement» hvor det står hvor lenge oppholdet varer og hvilke emner du tar i utlandet. Learning agreement signeres både av studenten, NLA og vertsinstitusjonen.

Ekstern søknad
Når du er vurdert kvalifisert for utveksling, sender NLA beskjed til vertsinstitusjonen om at du er nominert som utvekslingsstudent. Normalt sender vertsinstitusjonen deg en e-post eller en informasjonspakke med skjemaer som skal fylles ut og prosedyrer som skal følges. Hvilke skjemaer som brukes, prosedyrer og frister som gjelder varierer fra institusjon til institusjon. Noen institusjoner krever at du har bestått en engelsktest. Det er derfor avgjørende at du holder deg oppdatert på hva som gjelder for din søknad.

Til slutt må du sende opptaksbrevet (admission letter) fra vertsinstitusjonen til studieadministrasjonen ved NLA slik at du blir registrert som utvekslingsstudent.

Praktiske ting før utreise

Pass og visum
Uansett hvor du reiser på utveksling, må du ha pass som er gyldig for hele utvekslingsperioden samt 6 måneder etter du har returnert til Norge. Skal du reise til USA må du ha elektronisk pass.

Undersøk så tidlig som mulig om du trenger visum til landet du skal studere i. Du kan kun søke om visum etter at du har mottatt opptakspapirene fra vertsinstitusjonen. 

På Utenriksdepartementets landsider finner du informasjon om landet, reiseinformasjon, oversikt over norske ambassader, pass/visumregler.

Ta kopi av pass, evt visum og forsikringsbevis. En kopi legges til en pårørende hjemme, en kopi gis til NLA og en kopi tar du med deg på utvekslingsoppholdet. Oppbevar originaldokumentene på et sikkert sted.

Bolig
De aller fleste av våre samarbeidspartnere hjelper utvekslingsstudenter til å finne et sted å bo. Noen av våre samarbeidspartnere krever at studentene bor på campus, mens andre har tilbud om internat eller setter studentene i kontakt med utleiefirmaer. Noen steder kan det være rift om boligene, det er derfor lurt å undersøke hva som gjelder for universitetet/høgskolen du ønsker å studere ved, og holde søknadsfrister som gjelder.

Helse og forsikring

Folketrygden
Du beholder medlemskapet i folketrygden hvis du skal studere kortere enn 12 måneder i utlandet, eller har støtte fra Lånekassen til studier i utlandet. Er du medlem i folketrygden, har du rett til medisinsk behandling i utlandet.

Les mer her.

Les mer nedenfor om dine rettigheter angående om du skal til EU/EØS-land eller ikke.

Forsikring
Folketrygden dekker kun helsetjenester og ikke for eksempel hjemtransport ved sykdom, innbo, reisegods etc. Du må derfor ha en forsikring, uansett om du skal studere i EU/EØS-området eller utenfor EU/EØS. Du må sikre at reiseforsikringen dekker hele utenlandsoppholdet. En vanlig helårs reiseforsikring dekker ofte kun et avgrenset tidsrom og egner seg derfor ikke for et studieopphold.

ANSA (Organisasjon for norske studenter i utlandet) er en av organisasjonene som tilbyr forsikring for utenlandsstudenter.

Vaksiner
Noen land krever at du har tatt visse vaksiner. Folkehelseinstituttet har en oversikt over hvilke vaksiner som anbefales ved utenlandsreiser.

Medisiner
Dersom du har en kronisk sykdom og er avhengig av medisiner, er det viktig at du tar kontakt med legen din før avreise. Be om resept på medisin for hele perioden du skal være borte. For å unngå eventuelle problemer i tollen, bør du få med deg en bekreftelse på engelsk som viser at medisinen er nødvendig for deg. Dersom du har en sykdom som krever oppfølging av lege mens du er i utlandet, kan du be vertsinstitusjonen om å hjelpe deg til å komme i kontakt med en lege.

Utveksling i EU/EØS-land

Om du skal på utveksling innen EU/EØS-området, bør du bestille Europeisk helsetrygdkort. Det gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som dem.

Vær oppmerksom på at standarden på behandling kan variere fra land til land. Du kan ikke nødvendigvis forvente å få samme behandling som du ville fått i Norge. Det anbefales at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også har en reiseforsikring. Helsetrygdkortet dekker for eksempel ikke utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke.

Les mer om dine rettigheter som student i EU/EØS-land.

Les mer om Europeisk helsetrygdkort.

Utveksling utenfor EU/EØS-området
Om du reiser på utveksling til et land utenfor EU/EØS, bør du være ekstra oppmerksom på regelverket rundt folketrygd og dekking av utgifter til medisinsk behandling. Du bør også sikre at du har en god reiseforsikring.

Dersom du har behov for helsetjenester under studieoppholdet i utlandet, må du legge ut for behandlingen selv og søke Helfo om refusjon i etterkant.

Les mer her.

Språkkunnskaper

I mange land foregår undervisningen på engelsk, mens i noen land vil undervisningen bli gitt på andre språk. For enkelte institusjoner er det derfor en forutsetning at du har tilegnet deg eller tilegner deg tilstrekkelig kunnskaper i det lokale språket. I land der engelsk ikke er offisielt språk, men undervisningen foregår på engelsk, vil det uansett være en fordel å kunne kommunisere på det lokale språket.

Noen ganger må du bevise at du har tilstrekkelige språkkunnskaper i undervisningsspråket for å få opptak. Noen av våre samarbeidspartnere krever at du tar en internasjonal anerkjent engelsktest (TOEFL eller IELTS) for å bevise tilstrekkelige engelskkunnskaper. På den enkelte institusjons nettsider står det hvilke testresultat som kreves for opptak. Du kan også kontakte internasjonalt kontor for å høre om språkkravene.

Språkstipend
Hvis du skal følge undervisning på et annet språk enn engelsk, kan du få et stipend til et forberedende språkkurs. Lånekassen stiller følgende krav:

  • Språkkurset må vare minst 4 uker med minimum 15 timer undervisning per uke
  • Du må til vanlig ta kurset i det landet du skal studere i, som må være et ikke-engelskspråklig land (men ikke Sverige eller Danmark)

Se Lånekassen for mer informasjon.