Avdeling for pedagogikk

Plan for forskning ved avdeling for pedagogikk ved NLA Høgskolen.

Pedagogikk, periferi og verdi

Program og modell for forskning med orientering mot pedagogisk praksis

Av professor Tone Sævi (leder), professor Paul Otto Brunstad, professor Solveig M. Reindal, professor Jostein Sæther og professor Gert Biesta

Ordet “pedagogikk” har en spesiell betydning i denne planen og i dagens kulturelle og politiske situasjon. Pedagogikk er den tyske og europeiske forståelsen av en kulturell og relasjonell praksis og en vitenskapelig disiplin som orienterer seg mot oppdragelse og undervisning i situasjoner der voksne og barn møtes. Pedagogikk har sin egen terminologi som er forskjellig fra andre akademiske disipliner. Mens pedagogikk på tysk, i likhet med andre språk i Europa og Skandinavia, har mange konnotasjoner, som feks ‘danning’ ‘didaktikk’ ‘oppdragelse’ eller ‘undervisning’, dekker den angloamerikanske termen ‘education’ eller ‘educational studies’ spesielt knyttet til skolefaglige kunnskapsformer, undervisnings- og læringsformer. (Biesta 2011). Begrepet ‘education’ eller ‘educational studies’ oversettes gjerne med ‘utdanning’ eller ‘utdanningsvitenskap’. Mens utdanning finner sted i institusjoner, som skole, universitet eller arbeidsplasser (også barnehagen er regnet med som utdanningsinstitusjon i dag), har pedagogikk en breiere eksistensiell og kulturell betydning. Pedagogikk indikerer direkte og indirekte handlinger som voksne i kulturen gjør for å understøtte relasjonen til og påvirkningen av kommende generasjoner både i typiske utdanningsinstitusjoner og forøvrig i samfunn og kultur. Betydningen av pedagogikk som en eksistensiell praksis og disiplin fører i denne sammenheng til at forskning på Avdeling for pedagogikk har vekt både på praksis og teori, eksistens og forskning.

 

Avdeling for pedagogikk, Sandviken, er organisert i en forskergruppe kalt Pedagogikk, Periferi og Verdi. Denne forskergruppen er en paraplygruppe over en rekke mindre forskningsfellesskap eller forskerklynger som operasjonaliserer tema innenfor forskergruppens hovedfokus.

Pedagogikk, Periferi og Verdi er ledet av et team på avdelingen og har i hovedsak ansvar for og driver to aktiviteter: Forskerforum og semestervise seminar / symposium. Forskerforum er et internt forum for presentasjon og diskusjon av pågående forskning som finner sted månedlig. Semestervise seminar / symposium er i 2018 og 2019 knyttet til i hovedsak to aktiviteter: 1. Bergemforelesningen som finner sted hver år i februar der forskere fra inn- og utland inviteres til en dags symposium om pedagogikk. 2. Felles arbeid med antologien Pedagogikk, periferi og verdi (arbeidstittel) som er planlagt utgitt på Fagbokforlaget våren 2019.

De mindre og spesialiserte forskningsfelleskapene eller forskerklyngene er organisert i tråd med våre tre mastervarianter allmennpedagogikk, pedagogikk og ledelse, og pedagogikk, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk. Her er fokus på forskningsprosjekter, inkludert doktorgradsprosjekter, som både er teoretisk og praktisk orientert, og som på ulike måter tematiserer paraplyforskergruppens tre orienteringer: Pedagogikk, Periferi og Verdi. De mindre gruppene består av aktive forskere på avdelingen og forskere fra andre høyere utdanningsinstitusjoner i inn- og utland.   

Avdeling for pedagogikk ved NLA Høgskolen, har et akademisk pedagogisk fokus på grunnleggende spørsmål relatert til eksistensielle verdier, menneskelig verdighet og inkludering, og metodologiske spørsmål knyttet til hvordan denne type spørsmål best kan forskes på. Denne faglige orienteringen indikerer en bestemt vitenskapelig profil og et tydelig akademisk grunnlag for forskningen. Profil og grunnlag er utgangspunkt for og integrert i både forskningspraksis og pedagogisk praksis, og har ambisjoner om å være åpen overfor og kritisk til både historiske og aktuelle endringsprosesser i samfunn og kultur. Vi tilstreber en kritisk holdning som adresserer den breiere politiske, sosiale og kulturelle situasjonen relatert til pedagogisk tenkning og praksis i dag.

Som forskere og pedagoger møter vi pedagogiske spørsmål, situasjoner og dilemma på stadig nye områder og i ulike sammenhenger, noen ganger både uventet og uforberedt. Det å ta pedagogiske utfordringer alvorlig innebærer at vi er villige til og har forutsetninger for å initiere både ukonvensjonell og modig forskning for å få ny innsikt og gjen-fortolke tidligere innsikter som gjelder pedagogisk viktige spørsmål i dag. En aktiv forskningsstrategi gir oss mulighet for å få tilgang til konkret empirisk materiale som hjelper oss til å analysere og fortolke historisk og nåtidig kultur og tradisjon. Vi ønsker å utfordre dagens pedagogiske praksis og oss selv som forskere, i møte med de politiske og kulturelle verdier, tradisjoner og levemåter vi har.

Vi har til hensikt å forske systematisk åpent og spørrende slik at det er mulig å generere relevante teorier, begreper og perspektiver, og dermed kunne kaste lys over dagens pedagogiske utfordringer. Denne virksomheten fører igjen til oppdagelsen og fortolkningen av nye spørsmål, som igjen utfordrer egen forskning og egne og andres holdninger til forskning og praksis. Et sentralt mål for forskningen på avdeling for pedagogikk er å arbeide kunnskaps- og verdiorientert på måter som destabiliserer hegemoniske og monokulturelle krefter. Vi ønsker med vår forskning å bygge opp under menneskeverd og menneskelig verdighet og styrke demokratiske samfunnskvaliteter bygget på kristne og humanistiske kjerneverdier.

Vi samarbeider og vil i fremtiden styrke samarbeid og kontakt med institusjoner og organisasjoner såvel innenfor som utenfor akademia. Vi samarbeider i dag aktivt med kommuner, lokale og regionale grupper og andre, for å respondere på viktige pedagogiske og etiske spørsmål og utfordringer på en helhetlig pedagogisk måte, og vil i fremtiden styrke og utvikle eksisterende samarbeid og etablere nye. Vi samarbeider og vil styrke samarbeidet med nasjonale og internasjonale forskere og forskningsinstitusjoner både for å lære av dem, for å formidle kunnskap og innsikt i kontinental pedagogikk og for å ta del i samtale og diskusjon om pedagogiske grunnlagsspørsmål. På denne måten både beriker og utfordrer vi egen kunnskap og tradisjon generelt, og spesielt når det gjelder kontakt og samarbeid med forskere og andre som lever under forskjellige politiske, religiøse og kulturelle livssituasjoner. Ved å stille pedagogiske grunnlagsspørsmål, som er relevant for alle, og dermed inkluderer marginaliserte personer og grupper, indikerer vi en “periferisk” i stedet for en main-stream orientering av vår forskning.

Måten vi organiserer forskningen på, Phd-utdanningen, undervisningen på lavere og høyere nivå og eksterne samarbeid og relasjoner signaliserer at vi ønsker å stå for en helhetlig og integrert pedagogikk.

 

Prosjekt for 2018

Redigert bok: Pedagogikk, periferi, verdi. Eksistensiell pedagogikk i teori og praksis.
Redaktører: Gert Biesta og Tone Sævi
Forlag: Fagbokforlaget
Bidragsytere: Avdeling for pedagogikk, Sandviken, NLA Høgskolen
Publisering: vår 2019

 

 Les mer om forskergruppene ved å følge lenkene i menyen.


Referanse
Biesta, G.J.J. (2011). Disciplines and theory in the academic study of education: A comparative analysis of the Anglo-American and Continental construction of the field. Pedagogy, Culture & Society, 19:2, 175-192.