Forskergruppe i begynneropplæring

Tema og mål for forskningsvirksomheten
Forskningsvirksomheten vil rette oppmerksomheten mot fagdidaktiske problemstillinger i tilknytning til skolens begynneropplæring i et flerfaglig perspektiv. Vi vil ha særlig fokus på lekens betydning for faglig læring på småtrinnet og sammenhengen mellom læring i barnehage og skole. Hensikten er å heve den fagdidaktiske forskningskompetansen blant medlemmene, og være med og profilere begynneropplæringen i et flerfaglig perspektiv på nasjonalt/nordisk nivå. Forskergruppen vil bli et viktig redskap for NLA Høgskolen i arbeidet med å skape gode vilkår for økt publisering, samt styrke forskningens og undervisningens kvalitet.

 Målet er todelt:

  1. Etablere et forum for fremlegg, respons og drøfting av fagdidaktikk forskningsarbeid og fagtekster knyttet til begynneropplæringen, med særlig henblikk på publisering i antologier, rapporter og fagbøker
  2. Stimulere medlemmene i forskergruppen til å utvikle egne arbeider og samarbeidsprosjekt om begynneropplæringen i tråd med den enkelte forskers kompetanse og interesser

 

Publiseringsplan
Målet er at hvert medlem får publisert en artikkel (alene eller sammen med andre) i en antologi eller et akkreditert tidsskrift i løpet av en toårsperiode.

Tidsperiode
Forskergruppen har foreløpig et 5-årsperspektiv på sin virksomhet.

Medlemmer

Aasfrid Tysvær, Høgskolelektor i norsk (leder)

Siri Hovda Ottesen, Høgskolelektor i norsk

Kjersti Sandnes Haukedal, Høgskolelektor i pedagogikk

Maria Abusdal Tveit, Høgskolelektor i pedagogikk

Inger-Lisa Møen, Høgskolelektor i musikk

Rakel Odette Tetlie, Høgskolelektor i drama

Anne Marit Danbolt, Dosent i norsk (INN)

Leder for gruppen er Aasfrid Tysvær, som er høgskolelektor og deltar i NLA Høgskolens førstelektorprogram.