HDCA

HDCA-forskningsgruppen ved NLA er en tverrfaglig gruppe som ble etablert i 2011.

Human Development and Capability Approach (HDCA) ble først utviklet av Amartya Sen som fikk Nobelpris i økonomi i 1998 og den fremtredende amerikanske filosofen Martha C. Nussbaum.

HDCA-forskning opplever økende internasjonal anerkjennelse; Forskningen er inkludert i mange rapporter fra FN, UNESCO og er også kjent i vår skandinaviske kontekst. Human Development and Capability Association grunnlagt i 2004 er tverrfaglig, og har sine årlige konferanser over hele verden med et bredt spekter av temaer.

På NLA Høgskolen bruker vi HDCA i forsknings- og undervisningsaktiviteter ved seksjonen for pedagogikk og seksjonen for interkulturelle studier. Nærmere bestemt analyserer vi sentrale emner innen spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk med et spesielt fokus på ekskludering-inkluderingsproblematikken, i høyere utdanning og i utdanningen innenfor økonomi og administrasjon. I interkulturelle studier jobber vi med kapabilitetsutvikling, agency/aktørskap, verdighet og wellbeing/velferd og livskvalitet marginaliserte grupper i Latin-Amerika (Ecuador, Bolivia) og for afrikanske innvandrere i Europa/USA. Forskere ved NLA er også medlemmer av HDCA-nettverkene innenfor HDCA-foreningen: Education, Indigenous Peoples, Empowerment and Collective Capabilities, Health and Disability.


Et overordnet mål for NLA Høgskolen er å fremme studentenes og lærernes evne til å reflektere kritisk og handle etisk, å bidra positivt i det private og offentlige rom. Derfor er solide kunnskaper og sentrale kvalifikasjoner viktige mål, om enn ufullstendige i vår daglige pedagogiske oppgave. Et gjentakende spørsmål er hvordan man skal fremme en etisk diskusjon om å leve fredelig sammen i et komplekst, pluralistisk og urettferdig samfunn. HDCA-tilnærmingen representerer en betydelig mulighet til å avsløre en (re)produksjon av privilegier og til å fremme nyskapende og frigjørende praksis i varierte sammenhenger. Integrering av HDCA-tilnærmingen ved NLAs bachelor- og mastergrad i pedagogiske, økonomiske og administrative og interkulturelle studier er en sentral strategi for å nå det målet. I tillegg inkluderer vi en bestemt didaktisk tilnærming kalt VaKE (Values and Knowledge Education) i gruppens undervisnings- og forskningsaktiviteter. Flere forskningsprosjekter og publikasjoner som kombinerer HDCA og VaKE er underveis. VaKE-didaktikk er en åpen undervisningsmetode der en bruker konkrete dilemmahistorier for å drøfte bærekraftige løsninger og fremme relevante beslutninger.

Med bakgrunn i HDCA-tilnærmingen, tar vi sikte på å ta opp følgende temaer:

  • Å drøfte sentrale demokratiske spørsmål knyttet til ekskluderingsprosesser, formål med inkludering, mangfold og skolepolitikk, antirasistisk pedagogikk og menneskelig frihet innen spesial- og interkulturell pedagogikk 
  • Å analysere og fremme studentenes moralske beredskap i økonomi og administrativ utdanning gjennom utvikling av verdifulle didaktiske praksiser
  • Å motvirke en neoliberal tilnærming i utdanning og drøfte HDCAs innovative potensiale i undervisningspraksis innenfor høyere utdanning 
  • Å rette et analytisk fokus på individuelle og gruppekapabiliteter og sosial og epistemisk urettferdighet i utviklings- og misjonsarbeid med særlig fokus på kjønn, urfolk og innvandrere
  • Å utvikle HDCA-didaktikk og kombinere HDCA-forskning med VaKE-didaktikk
  • Å utvikle teoretiske bidrag og case-studier i vitenskapelige tidsskrifter og antologier (se publikasjonsliste)
  • Å initiere nye forskningsprosjekter og etablere samarbeid for forsknings- og undervisningsavtaler på nasjonalt og internasjonalt nivå
  • Å støtte hvert medlem i publikasjonsarbeid og undervisningsaktiviteter innen HDCA-forskning.

Medlemmene er:

Forskningsgruppen møter regelmessig. Vi inviterer også mastergradsstudenter i gruppen. Vårt hovedmål er å opprettholde felles og individuell forskningsproduksjon i et faglig og støttende fellesskap.