NatForsk

NatForsk er ei relativt nydanna forskargruppe der vi arbeider med å byggje opp forskarkompetanse innan naturfagdidaktikk ved NLA Høgskolen. Vi møtast for å dele idear og erfaringar, drøfte faglitteratur, gje tilbakemeldingr på forskingsarbeid og å planleggje og setje i gang nye forskingsprosjekt. Medlemer frå andre institusjonar er velkomne til å delta i forskargruppa NatForsk.

Målsettinga for NatForsk er å styrkje NLA Høgskolen sin kompetanse innan naturfagdidaktisk forskingsarbeid.

Vi legg opp til å møtast kvar månad. Då legg vi vekt på å: 

  • Drøfte aktuell forskingslitteratur
  • Dele erfaringar og idear knytt til deltakarane sine forskingsprosjekt
  • Gje tilbakemelding på presentasjonar og manuskript

Andre aktivitetar:

  • Planlegge og gjennomføre nye forskings- og utviklingsprosjekt innan naturfagdidaktikk
  • Deltaking i det nyoppretta studiet «Naturfagdidaktikk for lærerutdannere», i regi av Naturfagsenteret og Universitetet i Oslo.

Forskingstema

  • Utforskande undervisingsmetodar, inkludert «flipped classroom»
  • Korleis ein kan redusere «plant blindness» hjå lærarar og elevar
  • Implementering av teknologi og design i skulen
  • Online undervising
  • Barns motivasjon for å lære naturfagdidaktikk

Medlemer i forskargruppa