Teologi og spiritualitet

Forskergruppen Teologi og spiritualitet ble grunnlagt og har gjennom flere år vært ledet av prof. em. Svein Rise. I gruppen utforskes spørsmål som relaterer seg til forholdet mellom teologi og spiritualitet, dvs. hvordan kristne læresetninger (dogmer) eller tenkning skal forstås og kan leves ut i en kirkelig eller andre relevante settinger med personlig og institusjonell integritet.

Medlemmer

Forskergruppen har arrangert flere symposier med eksterne bidragsytere som har resultert i antologier med forskningsartikler. I Danningsperspektiver (red. Rise, Tapir Akademisk, 2010) gis det en rekke innspill til aktuell danningsdebatt fra ulike teologiske og filosofiske tradisjoner. I En bok om Gud (red. Rise og K. W. Sæther, Tapir Akademisk, 2011) drøftes spørsmål knyttet til gudstanken i brytningen mellom det moderne og det postmoderne. Skjønnhet og tilbedelse (red. Rise og Sæther, Akademika, 2013) samler arbeider knyttet til skjønnhet og det vakre som utfordring og mulighet for teologien. I Gud og språkets grenser (2016, red. Rise og G. Innerdal) diskuteres spørsmålet om Gud som kjent eller ukjent, såkalt apofatisk teologi, fra ulike ståsted og med ulike tilnærminger. Bøkene Moderne teologi og Key Theological Thinkers (red. Rise og S. J. Kristiansen, Høyskoleforlaget, 2008 og Ashgate, 2013) er også knyttet til arbeid i gruppen. I 2016 arbeidet gruppen med spørsmål knyttet til teologi og naturvitenskap, særlig forholdet mellom evolusjonsteorien og kristen tro, og hvilken betydning dette har for ulike teologiske tema (jf. Innerdal, G.: «Tenkning og praksis rundt undervisning om evolusjon i kristne friskoler i Norge: Resultater fra en spørreundersøkelse blant lærere og skoleledere» og Sæther, K. W.: «Kristen tro og naturvitenskap: Noen grunnleggende avklaringer», begge i Skrunes m.fl. (red.): Kristne grunnskoler: Begrunnelse – Innhold – Handlingsrom, Cappelen Damm Akademisk, 2018.). Siste prosjekt har vært en fellesartikkel om en kristen forståelse av mennesket (under utgivelse). Gruppen hadde også et åpent seminar om denne tematikken i forbindelse med NLA Høgskolens 50-årsjubileum i 2018, og tematikk knyttet til menneskesyn og humanitet vil prege gruppens arbeid videre fremover.