Forskningsetikk

Forskning og vitenskapelig aktivitet bygger på tillit. Forskersamfunnet og det øvrige samfunnet skal kunne være sikre på at forskningen utføres i overensstemmelse med anerkjente krav til etterrettelighet og objektivitet.

Forskningsbilder 2020 Breistein-2.jpg

Anerkjente krav til etterrettelighet og objektivitet går fram av Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Retningslinjene ble sist oppdatert i 2021.

Ansvar hos institusjonen og den enkelte

NLA Høgskolen ved rektor har ansvar for å sikre at forskningen utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Prorektor for FOU er delegert ansvaret for oppgaven å sørge for at regelverket etterleves og vurderes løpende. Seksjons- og programledere har i samarbeid med prorektor for FOU ansvaret for å få forankret regelverket blant dem som driver med forskning. I dette inngår å sørge for veiledning i forskningsetikk, finne en god balanse mellom tillit og kontroll, og bidra til å utvikle en åpen og gjennomsiktig forskningskultur som gjør det vanskelig å slippe unna med uredelighet.

Dette fritar ikke den enkelte forsker for hennes/hans selvstendige og uavkortede ansvar for å tilegne seg kunnskap og utføre egen forskning samvittighetsfullt i overensstemmelse med anerkjente krav til etterrettelighet og objektivitet.

Prosjektledere har ansvar for å påse at forskningen utføres i samsvar med god forskningsskikk og anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper i faget, og innenfor de rammer som er fastsatt. Veiledere har et spesielt ansvar for å formidle de forskningsetiske regler som er relevante for faget til stipendiater, førstelektorkandidater og studenter.

Prosjektmedarbeidere, studenter, førstelektorkandidater og stipendiater har et selvstendig ansvar for å orientere seg i forskningsetiske spørsmål.