Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg er et uavhengig og rådgivende organ for NLA Høgskolens ledelse.

Utvalgets formål og mandat:

  • Arbeide for at forskningen ved høgskolen foregår innenfor forskningsetiske rammer
  • Fremme bevissthet om forskningsetiske spørsmål
  • Behandle og gi uttalelse eller råd i forskningsetiske enkeltsaker med utgangspunkt i meldinger om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved høgskolen.
  • Forskningsetisk utvalg er NLAs redelighetsutvalg, jf.Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (LOV-2017-04-28-23) § 6.
  • Leder har også funksjon som rådgiver overfor enkeltforskere og ledere ved mistanke om brudd på god forskningsskikk og vitenskapelig praksis. Leders rådgivende funksjon skal i slike tilfeller primært gi hjelp til å sortere og forstå sakens karakter, samt hvordan den bør søkes løst eller eventuelt tatt opp til behandling. 

Forskningsetiske enkeltsaker kan forelegges utvalget av rektor, eller prorektor, avdelingsleder eller avdelingens FOU-ansvarlige i samråd med prorektor for FOU, og skal behandles i samsvar med retningslinjer fastsatt av styret. Saker bør normalt ha vært forsøkt løst på avdelingsnivå/på lavest mulig nivå i lederlinjen før de eventuelt oversendes forskningsetisk utvalg. Utvalgets uttalelser skal være skriftlige og inneholde en begrunnet vurdering med konklusjon i samsvar med lovpålagt prosedyre for redelighetsutvalget (jf §6). 

Utvalgets medlemmer (2021-2022)

Rektor skal oppnevne fem medlemmer for fire år, med adgang til gjenoppnevning

Det oppnevnes også to varamedlemmer med tanke på habilitetsspørsmål. 

Første vara: Førsteamanuensis Terje Skjerdal, NLA Høgskolen
Andre vara: Førsteamanuensis, Heidi Iren Saure, NLA Høgskolen

Utvalget skal ha nødvendig og bred kompetanse i forskning, forskningsetikk og jus, og minst to medlemmer som ikke er ansatte ved NLA Høgskolen. Ett av medlemmene skal være jurist. Ett medlem representerer stipendiatene og deltakere i førstelektorprogrammet ved NLA Høgskolen. Dette medlemmet blir oppnevnt av rektor på bakgrunn av nominasjon fra valgkretsen. Når utvalget fungerer som redelighetsutvalg, fratrer dette medlemmet, og første varamedlem trer inn. Forsknings- og innovasjonsrådgiver ved NLA Høgskolen er utvalgets sekretær. 

Utvalget ledes av en erfaren forsker med interesse for og kunnskap om forskningsetikk, som ikke sitter i øvrig lederstilling eller verv ved høgskolen. Utvalgets leder kan oppnevnes både blant de interne og eksterne medlemmene.

Leder av utvalget har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

Utvalgets medlemmer bør som helhet ha bred forskningsbakgrunn, erfaring fra forskningsledelse eller andre forskningsrelevante styringsorganer, og fortrinnsvis representere en bredde av høgskolens fagområder. 

Rapportering og innsyn

Utvalget rapporterer årlig om sin virksomhet til rektor/høgskolestyret i forbindelse med rapportering på forskning.