Forskningsprosjekt

NLA har fått midler fra Norges Forskningsråd til et 3-årig forskningsprosjekt: Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole. (SUKIP)

Nærmere 7 millioner i midler

22. februar meldte Norges Forskningsråd (NFR) om tildeling av midler innenfor FINNUT-programmet til innovasjonsprosjekter, der kommuner, fylkeskommuner eller statlige virksomheter leder prosjektene og samarbeider med forskere. 35 millioner kroner ble fordelt på 7 prosjekter, og ett av disse er et samarbeidsprosjekt mellom Randaberg kommune, Bergen kommune, NLA Høgskolen, Universitetet i Stavanger og Statped. Randaberg kommune er prosjekteier, mens NLA Høgskolen vil lede prosjektet og ha det forskningsfaglige ansvaret. NFR har innvilget hele søknadsbeløpet - vel 6,8 millioner kroner - som inkluderer en stipendiatstilling ved NLA Høgskolen.
Les om prosjektet på Randaberg kommunes nettsider.


Les mer om prosjektgruppens arbeid.


Kvalitetsutvikling av pedagogisk praksis

Prosjektet innebærer en utvidelse og videreføring fram til sommeren 2022 av et samarbeid som ble påbegynt i 2018. Hovedfokuset er på samarbeidet mellom PP-tjenesten og en skole og en barnehage i begge kommunene, der forskerne følger de endringene kommunene selv velger å sette i gang ut fra refleksjonsspørsmål på bakgrunn av en deskriptiv analyse av status foretatt våren 2018. Målet er kvalitetsutvikling av den pedagogiske praksisen i barnehage og skole ved å se allmennpedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer og tiltak i sammenheng.

Realisering av et innovativt samarbeid

Det overordnede forskningsspørsmålet i innovasjonsprosjektet er hvordan man kan realisere et inno­vativt samarbeid på kommunalt nivå som gjør det mulig å utvikle kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole.

Økt forskningsaktivitet 

«Vi søkte om FINNUT-midler til prosjektet også høsten 2016, uten hell. Konkurransen om midlene er stor, og det var derfor en gledelig overraskelse at vi denne gangen nådde fram i konkurranse med 24 andre søkere», sier Marit Mjøs, som er prosjektleder for prosjektet. Både hun og Kristian Øen, som er NLA sine forskerrepresentanter i prosjektet, er glad for at NFR-midler nå åpner for økt forskningsaktivitet. «Dette innebærer en kjærkommen og nødvendig forskningsfaglig styrking av det spesialpedagogiske fagmiljøet vårt, som har ansvar for en svært omfattende del av undervisningstilbudet i pedagogikk ved NLA Høgskolen», sier Mjøs og Øen. 


Prosjektleder Marit Mjøs og høgskolelektor Kristian Øen fra NLA Høgskolen

«Dette innebærer en kjærkommen og nødvendig forsknings-faglig styrking av det spesialpedagogiske fagmiljøet vårt», sier
Mjøs og Øen

Prosjektets formål med samarbeidet

Prosjektets formål er å etablere og utforske nye innovative arbeidsmåter for samarbeid mellom pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barnehage/skole med tanke på utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehager og skoler. Inkludering som et grunnleggende prinsipp i norsk utdanningspolitikk ble sterkt understreket i mandatet til «Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt opplæring». Samtidig viser forskning at vi har for lite kunnskap om hvordan man lokalt legger til rette for å støtte opp om en inkluderende praksis. Målet er en allmennpedagogisk praksis som ivaretar hele barne- og elevmangfoldet i læringsfellesskapene på en bedre måte og dermed reduserer behovet for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. 

Styrket del av PPT

Fra politisk hold ser man omfanget av spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning som et uttrykk for manglende evne til å skape rom for at barn og unge kan delta i det ordinære fellesskapet. Sentralt i dette er arbeidet står PPT, og det har lenge vært et utdanningspolitisk ønske å styrke den delen av PPTs mandat som handler om kompetanse- og organisasjons-utvikling. Prosjektet vil både ha fokus på samarbeidet mellom PPT og barnehage/skole, og på eier- og ledelsesnivået i kommunen. 

Utforming av innovasjonsarbeid

Prosjektet er empirisk lokalisert i en barnehage og en grunnskole i to kommuner og vil følge innovasjonsarbeidet i to år. Forskningsprosjektet følger prinsippene for kompetanseutvikling i skolen, ved at kommunens aktører i samarbeid med forskergruppen er ansvarlig for de valgene som gjøres i utforming av innovasjonsarbeidet. 

Utfordrer institusjonalisert kunnskap

Nyhetselementet i innovasjonen er primært etablering av en ny infrastruktur for samarbeid om pedagogisk praksis med sikte på utvikling av kompetanse for inkluderende praksis. Det handler om endringer i hvordan det samarbeides, hvem som deltar, hva det samarbeides om, og hvordan slikt samarbeid er koplet til øvrig utviklingsarbeid og ordinære styrings-strukturer i kommunene innen barnehage og skole. Innovasjonen utfordrer den institusjonaliserte sakkyndighetskunnskapen og kan åpne for å se PPTs arbeid med sakkyndige vurderinger og kompetanse- og organisasjonsutvikling som to sider av samme sak. Det er dermed potensial for omfattende endringer både i bruken og utviklingen av kommunens kompetanse. 

Endringsarbeid i ønsket retning

Gjennom et fornyet og utvidet samarbeid kan man samtidig flytte kompetanse nærmere barna/elevene. Endringen er imidlertid sårbar i den forstand at det er mange ulike interesser involvert som kan trekke i ulike retninger. Forskergruppen vil derfor følge innovasjonen både når det gjelder prosess og produkt for å støtte kommunen i en tilnærming som kan føre endringsarbeidet i ønsket retning.

Samarbeidspartnere til prosjektet

Statped, Randaberg kommune (prosjekteier), Bergen kommune, Universitetet i Stavanger og NLA Høgskolen, som leder prosjektet.