FoU-stipend

Formålet med FoU-stipendene er å gi sammenhengende tid til å drive FoU-arbeid som skal fremme kompetanseutvikling for institusjonen og den enkelte.

Aktuelt for

Faglige ansatte i minst 50 prosent stilling.

Formål

Formålet med FoU-stipendene er å gi sammenhengende tid til å drive FoU-arbeid som skal fremme kompetanseutvikling for institusjonen og den enkelte. FoU-stipendene skal føre til konkrete resultat i form av forskningspublikasjoner eller kunstneriske utviklingsarbeid.

Ressurstildeling for søknadsskriving ifb. med opprykk

- Gjelder for kandidater der kriteriene for opprykk regnes for oppfylte, og bare søknadsskriving gjenstår
- Forutsetter at man ikke har fått Dosent/Professor/Førstelektor-stipend
- Sats: 30 timer for førsteamanuensis, 50 timer for de resterende stillingskategoriene

Dosent/Professor-stipend

- Gjelder for førstelektorer/førsteamanuenser som kan dokumentere at et opprykk er nært forestående
- Innebærer en økning fra 33 prosent til 42 prosent forskningstid over en toårs-periode
- Skal resultere i minst to tidsskriftsartikler eller kunstnerisk utviklingsarbeid av tilsvarende omfang
- Avdelingen sørger for at kandidaten får økt forskningstid og anledning til å veilede master- og eller ph.d.-studenter 

Søknad må vise hvordan kravene til dosent/professor skal oppfylles, og inneholde
- Beskrivelse av forskningsprosjekt/kunstnerisk utviklingsarbeid
- Publikasjonsplan
- Publikasjonsliste, med uthevelse av publikasjoner etter førsteopprykk

Førstelektor-stipend

- Gjelder for høyskolelektorer
- Innebærer en økning fra 18 prosent til 33 prosent FoU-tid over en toårs-periode
- Skal resultere i minst to tidsskriftsartikler eller kunstnerisk utviklingsarbeid av tilsvarene arbeidsomfang
- Forutsetning for å kunne søke: søker må ha publisert minst en poenggivende artikkel eller kunstnerisk utviklingsarbeid av tilsvarende arbeidsomfang

Søknad må vise hvordan kravene til førstelektor skal oppfylles, og inneholde
- Beskrivelse av forskningsprosjekt/kunstnerisk utviklingsarbeid
- Publikasjonsplan. 

Fullføre ph.d.

- Gjelder for tidligere stipendiater som ikke har fullført ph.d. innen stipendets utløp
- Søknaden må inneholde en fremdriftsplan med dato for innlevering av avhandling, samt bekreftelse på veiledningsforhold

Saksbehandling

- Prorektor FoU tildeler stipend ut fra vitenskapelig kvalitet, relevans for avdelingens fagområde, bemanningssituasjonen på avdelingen og strategisk satsingsområde, etter råd fra avdelingsleder.

Kriterier for vurdering av søknadene

- Søknadens kvalitet og forutsetninger for gjennomføring
- Strategiske hensyn
- Kompetansebehov ved avdelingene

Søknad skal rettes til prorektor FoU. Stipendene blir delt ut etter en vurdering av kvaliteten i søknaden og strategiske prioriteringer.