MGL1NO101 Norsk 1, modul 1 1-7, Litteratur og leseopplæring

Emnekode: MGL1NO101

Emnenavn: Norsk 1, modul 1 1-7, Litteratur og leseopplæring

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk del av grunnskolelærerutdanningen 1 -7

Innleiing

Emnet Litteratur og leseopplæring 1 har særlig fokus på barne- og ungdomslitteratur, litteraturdidaktikk og den andre leseopplæringen på barnetrinnet.

Læringsutbytte

Ved NLA høgskolen går Norsk 1, 1 -7 (30 sp) over tre år á 10 studiepoeng. Læringsutbyttebeskrivelsene slik de er formulert i Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning 1. -7. trinn gjelder derfor etter endt studium tredje studieår. Noen av punktene vil vektlegges alle tre år, mens andre punkt vil ha hovedfokus i de ulike emnene i Norsk 1.  Etter fullført emne «Litteratur og leseopplæring 1» har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hva som kjennetegner muntlige, skriftlige og sammensatte tekster i ulike sjangre og medium
 • har kunnskap om grunnleggende litteraturteori og litteraturdidaktikk
 • har kunnskap om et utvalg skjønnlitterære tekster beregnet på barn og ungdom
 • har kunnskap om ulike tilnærminger til litteratur og lesing i barneskolen
 • har bred kunnskap om metoder i den andre leseopplæringen på barnetrinnet
 • har kunnskap om nasjonale prøver og andre aktuelle kartleggingsverktøy angående lesing på barnetrinnet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for norskfaget på 1.-7. trinn i litterære emner og den videre leseopplæringen

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskap om hva som kjennetegner ulike tekster og sjangre i arbeid med muntlige, skriftlige og mulitmodale tekster i ulike media
 • kan formidle litteratur og legge til rette for at elevene kan utøve og utvikle litterær kompetanse
 • kan legge til rette for tilpasset opplæring for en sammensatt elevgruppe
 • kan vurdere relevante norskfaglige læremidler med tanke på ulike elevers læring
 • kan kartlegge og vurdere leseferdigheter og gi læringsfremmende respons til alle elever
 • mestrer bokmål og nynorsk og kan undervise elever i begge målformer
 • kan skrive akademiske fagtekster og delta i faglige samtaler knyttet til barneskolelærerpraksis i relevante fora

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for at elevene blir tekstkyndige, trygge lesere som kan delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
 • kan planlegge og gjennomføre norskundervisning i ulike emner og for elever med ulik bakgrunn på barnetrinnet og kan reflektere over egne valg og praksis som norsklærer
 • kjenner til norskfagets historie og egenart som språk -, kultur- og litteraturfag
 • kan reflektere over valg av metode og aktuell vitenskapsteori i norskfaglig forskings- og utviklingsarbeid

Innhald

Emnet Litteratur og leseopplæring, norsk 1 vil ha et særlig fokus på tekstarbeid og leseopplæring i barneskolen etter begynneropplæringen. Studentene skal arbeide med et bredt utvalg litterære tekster og utvide egen kunnskap om språk, tekst og form, og bruke og reflektere over denne kunnskapen i møte med praksis og andre fag. Norskfaget vil kunne samarbeide med andre fag der dette er naturlig.

Arbeids- og undervisingsformer

Forelesninger, seminar med aktiv studentdeltakelse, gruppeseminar, grunnskolepraksis, selvstudium

Studentene bør organisere samarbeid også utenfor obligatorisk undervisning, f.eks. kollokviegrupper.

Arbeidsomfang

300 timer inkludert selvstudium.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

 • utkast til fagtekst som blir vurdert av lærer og medstudent
 • respons på medstudents utkast til fagtekst
 • presentasjon av selvvalgt roman i gruppe
 • deltagelse i tre nettsamtaler
 • praksisoppgave
 • liste over selvvalgt pensum
 • deltagelse i all undervisning (minst 80 % tilstedeværelse)

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.