Tverrfaglig kurs: Verdi og periferi - medmenneskelighetens vilkår og konsekvenser

Medmenneskelighetens vilkår og konsekvenser er tema for årets tverrfaglige kurs for førsteårsstudenter på NLA Høgskolen i Sandviken 18.-20. januar 2016

Vår tid kan oppfattes som en brytningstid knyttet til verdigrunnlaget for samfunnet og hvem som skal inkluderes i det. Vesten har opplevd sammenbruddet av den kristne enhetskulturen og er på leit etter en ny verdimessig identitet, i Norge konkretisert ved det pågående skillet mellom stat og kirke. I tomheten som har oppstått kan ekstremisme og nihilisme bli resultatet, men kan vi også tenke oss at det kan vokse frem en ny global identitet og medmenneskelighet? Denne situasjonen fordrer refleksjon over verdier og mening i ens eget liv så vel som i sin faglige sammenheng.

I denne usikre tiden utfordres samfunnets ulike nivåer (lokalt – nasjonalt – globalt) på holdningen til periferien, til utkanten og de marginaliserte, i mange sammenhenger. Det trengs gjennomtenkning av verdispørsmål og kritisk refleksjon rundt hvilke verdier man vil bygge på og hvilke konsekvenser de har eller kan få. På denne bakgrunn vil årets tverrfaglige kurs særlig fokusere på spørsmål knyttet til flyktningestrømmen til Europa, og inkludering og integrering i bredere forstand. Hvordan kan vårt samfunn best hjelpe dem som opplever marginalisering eller er i en sårbar situasjon? Hvordan få til gode prosesser som motvirker ekskludering i samfunnet og fremmer deltakelse og likeverd i skolen og arbeidslivet? Med dette tverrfaglige kurset håper vi å stimulere til faglig debatt rundt verdi og periferi og øke den mellommenneskelige forståelsen som er avgjørende i vår tid.

Mandag 18. januar

Hva skal samfunnet bygge på når kirkens verdier ikke er selvfølgelige lenger? Eller var det noen gang egentlig noen gjennomført enhetskultur? Hvordan kan samfunnet, kirken og hver og én av oss svare på de mange spørsmålene etter mening i vår tid? Kan samfunnet holdes sammen gjennom enighet om et minste felles multiplum eller på tvers av uenighet om selv grunnleggende spørsmål?

Dokumentarfilmen L’Heureux Neufrage (det lykkelige skipbruddet) skildrer sammenbruddet av den kristne (katolske) enhetskulturen i Quebec, Canada. Den tar opp spørsmål som mange vil kjenne igjen også i en norsk kontekst, slik som spørsmål etter «limet» i samfunnet og etterlysningen av hjelp til å fylle menneskers tomhetsfølelse.

Oddvar Johan Jensen er professor i kirkehistorie ved NLA Høgskolen. Han har jobbet særlig mye med Martin Luther og reformatorisk teologi, og vært opptatt av forholdet mellom kirke og samfunn. Jensen har tidligere hatt politiske verv på kommune- og fylkestingsnivå, og er nå 2. visepresident i det nasjonale Idrettsstyret.

Lars Laird Iversen er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo. Han forsker på religion, skole og nasjonal identitet i mangfoldige samfunn, og har skrevet boken Uenighetsfellesskap: Blikk på demokratisk samhandling (Universitetsforlaget 2014).

Daghavende: Gunnar Innerdal

0830-0850: Registrering

0850-0900: Åpning av kurset, presentasjon av dagens program og filmen

0900-0950: Visning av filmen L’Hereux Neufrage

0955-1020: Gruppesamtale med utgangspunkt i filmen

1030-1115 Oddvar Johan Jensen: «Kirke og samfunn i og etter enhetskulturen: hvilken rolle kan kirken og andre verdibærende institusjoner spille i dagens samfunn?»

1115-1210: Lunsj

1215-1400: Lars Laird Iversen: «Det demokratiske samfunnet som uenighetsfellesskap: Må vi ha felles verdier?»

1410-ca. 1445: Oppsummerende plenumssamtale med foredragsholderne

Tirsdag 19. januar:

Hva betyr det at vi lever i et flerkulturelt samfunn? Hvilken betydning har skolen i denne sammenheng? Hvordan kan skolen møte barn og unge på en måte som fremmer demokrati, anerkjennelse, likeverd og rettigheter for alle i et flerkulturelt samfunn?          

Kari Hagatun, stipendiat ved Universitetet i Bergen, forsker på utdanningssituasjonen til norske rombarn. Hun har tidligere skrevet en masteravhandling innenfor samme tema og gitt et bidrag i boken «Kompetanse for mangfold: Om skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge». Hagatun har de siste to årene undervist på bachelor- og masterprogrammet i pedagogikk ved UiB. Hun har også lang erfaring fra undervisning i ungdomsskolen.

Daghavende: Elisabeth Hesjedal

0830-0850: Registrering

0850-0900: Åpning og introduksjon av foreleser og tema

0900-1050: Forelesning ved Stipendiat Kari Hagatun: Ute er det kaldt: Utdanningssituasjonen til norske rombarn som lakmustest for en inkluderende skole.

1100-1115: Respons på forelesningen ved førsteamanuensis Elisabeth Hesjedal.

1115-1210: Lunsj

1215-1300: Gruppearbeid

1315-1415: Plenum/panelsamtale med Stipendiat Kari Hagatun, Førsteamanuensis Elisabeth Hesjedal og Førsteamanuensis Frédérique Brossard Børhaug (PED).

Onsdag 20. januar

Hvordan oppleves det å være flyktning eller asylsøker i dagens Europa? Hvilke utfordringer og muligheter møter asylsøkere og flyktninger under migrasjonsprosessen? Med hvilke verdier og holdninger kan vi best møte de som opplever marginalisering og diskriminering i det norske samfunnet?

Ruth Hol Mjanger er førstelektor i drama ved NLA Høgskolen. Hun har også bakgrunn fra interkulturelle studier. Mjanger er interessert i å utforske opplevelse og læring gjennom tverrfaglige pedagogiske og kunstneriske tilnærminger. Hun har lang erfaring som kursholder innen drama og muntlig formidling. Tematisk har arbeidene stor bredde, fra installasjonskunst om sykdom og religiøse spørsmål, via oppbygging av lærerutdanning i Nepal, til teoretiske og praktiske refleksjoner rundt kunstfaglig, kroppslig læring.

Gaudencia Mutema er førsteamanuensis i interkulturell forståelse ved NLA Høgskolen i Sandviken. Mutema har i en årrekke forsket på flyktningproblematikk, særlig med fokus på kjønn og religion. Hun har også vært opptatt av etiske og metodiske spørsmål rundt forskning på traumatiserte flyktninger som har opplevd krig eller overlevd folkemord.

Daghavende   Gaudencia Mutema

0830-0850      Registrering

0850-0900       Åpning og introduksjon av foreleser og tema 

0900-1115       «Jeg forstår ikke hvorfor…», en interaktiv forelesning av førstelektor Ruth Hol Mjanger

Faglærer vil ved bruk av eksempler og en fiktiv rammefortelling lede studentgruppen gjennom ulike faser og synsvinkler i migrasjonsprosessen. Undervisningen aktiverer sansene og tar i bruk tanker, følelser og innlevelse for å utforske og lære om et tema.

1115-1210      Lunsj

1215-1300      Forelesning basert på dramaforløpet

«Utfordringer og muligheter i møte med det norske samfunnet» ved Førsteamanuensis Gaudencia Mutema

1315-1400       Plenum/panelsamtale med Ruth Hol Mjanger, Line A. Ytrehus og Gaudencia Mutema

1400-1415       Oppsummering og avslutning av kurset

Kurset er obligatorisk for studenter på emnene REL150, IKF117 og P101-104.

Registrering hver morgen i hallen og registrering etter lunsj. Man må være registrert på 5 av 6 bolker/lister for å få godkjent kurset. Dersom det er behov for «etterregistrering», kontakt resepsjonen.

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 06.01.2016. Oppdatert 07.01.2016

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...