Emnebeskrivelse

GL17MUS1 Musikk 1 1.-7.trinn (Høst 2016)

Navn Musikk 1 GLU 1.-7./VU
Studiepoeng 30
Kan brukes som videreutdanning på Grunnskolelærer
Undervisningssemester Høst
Studiested

Åsane, Bergen

Innledning

Musikk 1 (30 sp) går over ett semester. Musikk 1 er et valgfritt fag i grunnskolelærerutdanningen.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om de særpregede lærings- og erkjennelsesformene som er knyttet til kunstnerisk, estetisk og musikalsk virksomhet
 • har kunnskap om psykologiske og kulturelle faktorer som virker inn på utviklingen av barns musikalitet, uttrykksformer og kreativitet
 • har grunnleggende kunnskap om musikk fra ulike sjangrer og musikkhistoriske epoker i Norge og Vesten 
 • har kunnskap om norsk og samisk tradisjonsmusikk og om musikk fra ulike kulturer
 • har kunnskap om grunnleggende musikkteori og ulike former for musikkanalyse
 • har kunnskaper om musikklæreren som leder og tilrettelegger for musikkopplæring for trinnene 1-7
 • har kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunnet, læreplaner i faget og fagets læreplanhistorie

FERDIGHETER

Studenten

 • kan synge og bruke stemmen på varierte måter, uttrykke seg musikalsk og meningsfullt på eget hovedinstrument og akkompagnere sang på piano, gitar eller annet akkordinstrument
 • kan leke og danse til og med musikk, og mestre et representativt utvalg av tradisjonelle og moderne musikkleker og danser til bruk i musikkundervisning på trinnene 1-7
 • kan lede og instruere sangaktiviteter med medstudenter og med elever på trinnene 1-7
 • kan lytte aktivt og reflekterende til et representativt utvalg av musikk fra Vestens ulike sjangrer og historiske perioder
 • kan skape musikk på varierte måter, improvisere med instrument og stemme og kunne lede improvisasjons- og komposisjonsprosesser for elever på trinnene 1-7
 • kan bruke analoge og digitale musikkinstrumenter og tekniske og elektroniske hjelpemidler med tanke på musikalsk skaping, formidlingsvirksomhet og musikkopplæring
 • kan ta i bruk og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og læringsmateriell for skolefaget musikk for  trinnene 1-7
 • kan mestre ulike  innfallsvinkler til begynneropplæring i musikkfaget og være fortrolig med grunnleggende ferdigheter i skolefaget musikk
 • kan gjennomføre tilpasset opplæring for elever med ulik bakgrunn, ulike forutsetninger og interesser     
      
      

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan initiere faglig samarbeid og bruke musikk både som regifag og som støttefag i flerfaglige  tema- og prosjektarbeid
 • kan reflektere over sammenhengen mellom mål og innhold i musikkfaget, andre fagområder og læreplanverk for trinnene 1-7
 • har innsikt i musikkens rolle som kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen
 • kan aktivisere og stimulere elevenes evne til å skape, oppleve, uttrykke og reflektere

Innhold

Musikk er noe alle mennesker i alle aldre har et forhold til, og musikk er for mange en viktig dimensjon i livet. Musikk kan være en kilde til opplevelse, følelser, refleksjon, selverkjennelse, uttrykk, kommunikasjon, kulturell forståelse og sosial samhandling. Musikkfaget både i grunnskole og høgskole favner bredt med ulike tilnærminger til musikk og musikkopplevelse.

Valgfaget Musikk 1 gir studenten mulighet til å utvikle

 • egne musikalske ferdigheter
 • kunnskaper innen musikk
 • grunnleggende pedagogisk forståelse knyttet til anvendelse av musikk og musikkrelaterte aktiviteter i skolen på trinnene 1-7

Undervisningen er organisert i hovedområdene musisering, komponering, lytting og didaktikk.

Musisering: Her legger vi vekt på at studenten skal få utvikle ferdigheter innenfor sang, spill, lek og bevegelse. Studenten skal innenfor disse områdene også tilegne seg et repertoar som kan brukes i skolen på trinnene 1-7. Hovedområdet involverer øving på eget instrument og på akkompagnementsinstrument (gitar eller piano) og samspill på ulike instrumenter, som for eksempel bandinstrumenter, stavspill og rytmeinstrumenter.

Komponering: Studenten skal her få erfaring med å ta i bruk egne skapende evner gjennom improvisering og komponering. Det vil bli lagt til rette for at studenten blant annet skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i improvisasjon og komponering, få innsikt i grunnleggende musikkteori og musikalsk analyse, og få erfaring med å lage ulike typer komposisjoner og arrangementer. I hovedområdet inngår bruk av IKT i form av opptaksutstyr og musikkprogram.

Lytting: Innenfor lytting som hovedområde skal studentene få mulighet til å beherske grunnleggende musikkteori og hørelære.  De skal kjenne til sentrale trekk i norsk folkemusikk og i Vestens musikkhistorie. Gjennom aktiv lytting og refleksjon kan studenten få kunnskap om musikk både som estetisk og kulturelt objekt. IKT vil bli brukt i form av hørelæreprogram.

Didaktikk: Hovedområdet inneholder både teoretiske og metodiske komponenter. Studenten skal her få mulighet til å tilegne seg kunnskap om musikk som fag i skolen og bli kjent med ulike metodiske innfallsvinkler til undervisning i musikk på trinnene 1-7. Noen av de emnene som berøres er:  Barns musikalitet, ulike former for kunnskap i musikk, tilpasset opplæring,  grunnleggende ferdigheter i musikk og læreplan i musikk. I didaktikk vil det også arbeides med teori og metode knyttet til hovedområdene musisering, komponering og lytting. Det jobbes mot at studentene skal utrustes til å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i musikk og utvikle evne til didaktisk refleksjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Læringsaktiviteter

Musikkfaget krever en stor bredde i arbeidsformer. Undervisningen vil foregå i forelesninger, seminarer, mindre grupper og individuelt.

Presisering av organisering vil fremkomme av semesterplanen. Seminar og gruppeaktiviteter er obligatoriske.

Eksamens- og vurderingsordninger

Underveisvurdering

Følgende arbeidskrav inngår i studiet:

 • Didaktikk: et gitt antall oppgaver
 • Lytting:
  • Forprøve i grunnleggende musikkteori og hørelære
  • Et gitt antall teori- og lytteoppgaver
  • Deltakelse på ekstern konsert (med refleksjon)
 • Komponering: Et gitt antall oppgaver
 • Musisering: Aktiv deltakelse på forberedelser og gjennomføring av ulike ensemble (konserter, prøve-eksamen o.l.)
 • Deltakelse på kurs i tradisjonsmusikk
 • Godkjent frammøte

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i semesterplanen. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent og teller ikke ved fastsettelse av endelig karakter for studiet. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen. Det vises ellers til "Forskrift om studier ved NLA Høgskolen".

Avsluttende vurdering

Det vil bli gitt en 6 timers individuell, skriftlig skoleeksamen med spørsmål fra hovedområdene lytting og didaktikk. For å bestå skriftlig eksamen, må studenten bestå begge delene. Eksamen vurderes individuelt med gradert karakter A-F. Hjelpemiddel: LK-06. Denne eksamenen teller 49 % på Musikk 1.

I tillegg skal studentene ha en praktisk/muntlig eksamen med disse elementene:

 • Gruppeoppgave i musisering og komponering, med tilhørende samtale
 • Akkompagnementsinstrument og sang

For å bestå praktisk/muntlig eksamen, må studenten bestå begge delene. Forberedelsestid er tre dager. Eksamen vurderes individuelt med gradert karakter A-F. Denne eksamenen teller 51 % på Musikk 1.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Pensum

Bøker:

Ophus, Tone (2011). Nyt notene. Oslo: Norsk Musikkforlag A/S

Hanken, Ingrid M. og Johansen, Geir (2013). Musikkundervisningens didaktikk.
Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kap.1-5 og 10-14

Hauge, Torunn Bakken og Catharina Christophersen (2000). Rytmisk musikkpedagogikk i grunnskolen. Bergen: Fagbokforlaget. Hele

Sætre, Jon Helge & Salvesen, Geir (red.) (2010). Allmenn musikkundervisning.
Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Kap.1-4, 8, 11-14

Tronshaug, Hans Jacob Høyem og Svein Tørnquist (2010). Musikk i perspektiv1. Fagbokforlaget (Bøkene finnes både på bokmål og nynorsk).

Tronshaug, Hans Jacob Høyem og Svein Tørnquist (2011). Musikk i perspektiv2. Fagbokforlaget (Bøkene finnes både på bokmål og nynorsk).

Pensum på nett:

Furnes, Odd Torleiv (2009): Musikk og tilpasset opplæring. I: Nordisk musikkpedagogisk forskning årbok 11. http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/172223

Undervisningsdirektoratet (2006): Læreplan i musikk: http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=7018 eller
http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/

Kompendier:

Elektronisk kompendium

Kompendium i piano eller gitar

Lyttepensum:

lytteeksempler fra klassisk, pop/rock og jazz

« Tilbake