Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon

Årsstudium
Studiepoeng 60
Heltid/deltid Heltid/deltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Søk opptak på Samordna opptak
NLA Høgskolen
Studiested NLA Høgskolen Gimlekollen


Interkulturell kommunikasjon er et spennende, nyttig og anvendelig fag!

Generelt om studiet
Interkulturell kommunikasjon blir stadig viktigere i en globalisert verden. Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon gir teoretisk tyngde og praktisk erfaring innen dette feltet. Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon er tverrfaglig. Studiet henter viktige innsikter særlig fra fagfeltene sosialantropologi og kommunikasjonsteori, men også fra utviklingsstudier, filosofi, historie og religionsvitenskap og samfunnskunnskap. Disse fagkombinasjonene bidrar til å skape et helhetlig blikk på mennesker, samfunn og samhandling. Gjennom et teoretisk studium og praktisk kommunikasjon vil studentene få grunnleggende innsikt i egen og andres kulturelle virkelighet og oppøve ferdigheter til å fungere i en flerkulturell sammenheng.

Årsstudiet:
Første semester starter med grunnleggende teori hvor det fokuseres på begrep som kultur, samfunn, kulturkonstruksjon, kommunikasjon, globalisering og religion.  Studieturen til Øst-Afrika finner sted i november/desember og utgjør en sentral komponent i årsstudiet. Ved å ha studieopphold i første semester opplever studentene tidlig ulike interkulturelle kommunikasjonssituasjoner som kan knyttes opp til teori og beriker resten av studieåret.  Studieturen er et felles opplegg med journaliststudiet og fokuserer spesielt på interkulturell formidling og representasjon.


I det andre semesteret er fokuset på det flerkulturelle Norge, etnografisk metode og videre teoretisk fordypning som blant annet tar for seg spenningen mellom kulturspesifikke vs. universelle verdier. I løpet av semesteret er det flere ekskursjoner og arbeid med etnografisk prosjekt som gir mulighet for interkulturelle møtepunkt. Studentene tilegner seg kunnskap og redskaper til å forstå og arbeide i flerkulturelle samfunn.

Det forutsettes stabil og god fysisk og psykisk helse for å delta på studieturene.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse.

Videre utdanning
Studiet kan inngå i Bachelor i Interkulturell forståelse (IKF), Bachelor i religion og kultur (BAREK) og Bachelor i interkulturell kommunikasjon og medier (IKM) alt etter hvilken spesialisering og fordypning en trenger inn mot ønsket yrkesutøvelse. Hele bachelorgraden i Interkulturell forståelse kan tas ved NLA Høgskolen Gimlekollen. I tillegg til fordypningsemner i Interkulturell forståelse kan man supplere med emner fra  kommunikasjon og medier eller kommunikasjon og livssyn (NLA Høgskolen Gimlekollen) eller kristendomskunnskap og/eller pedagogikk (NLA Høgskolen Bergen). NLA Høgskolen planlegger et mastergradsstudium i Interkulturell forståelse i Bergen med oppstart høsten 2015. Det er også mulig å søke masterstudier ved andre høgskoler og universitet.

Yrkesmuligheter
Studiet gir kunnskap og innsikt som er til nytte for studenter som sikter seg inn på yrkeskarrierer som f.eks. lærer, journalist, helsearbeider, misjonær, bistandssamarbeid, arbeid med flyktninger og innvandrere og arbeid knyttet til internasjonale spørsmål og utvikling i offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og næringsliv.

Finansiering
Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

NLA Høgskolen er en privat høgskole og semesteravgift for dette studiet kr. 2690,-, pluss avgift til Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Utgifter til studieturer kommer i tillegg.