Emnebeskrivelse

3KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring (Høst 2016)

Navn Kommunikasjon og livssyn: Innføring
Studiepoeng 30
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

KL101 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Nivå

Årsstudium

Innledning

Emnet tilbys også som enkeltemne og er svært relevant som videreutdanning. 

Emnet tilbys som lokalstudium og/eller fjernstudium, og som heltid- eller deltidsstudium.

Emnet inngår som obligatorisk emne i årsstudiet og studieprogrammene KLA og KLM. Emnet gir en grunnleggende innføring i de ulike
temaområdene som KL omfatter.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale kommunikasjonsteorier, relevant livssynsterminologi, aktuell ungdomskultur og kristen apologetikk

Ferdigheter:

 • kan formidle kristen tro på en autentisk og relevant måte
 • kan gjøre en grunnleggende analysere av livssynsformidling i ulike medier
 • kan beskrive, analysere og vurdere ulike aktuelle livssyn, med særlig vekt på den (post)moderne vestlige konteksten
 • kan reflektere bevisst omkring eget livssyn i en pluralistisk kontekst

Kompetanse

 • kan vise respekt og toleranse i møte med mennesker, tekster og ulike livssyn

Innhold

KL101-1 Kommunikasjon: teori, kontekst og formidling

Det gis en grunnleggende innføring i kommunikasjonsteori, med hovedvekt på mellommenneskelig og offentlig kommunikasjon.  Videre vil det gis en generell innføring i den (post)moderne konteksten, med særlig vekt på religionens rolle i samtidskulturen. Endelig gis det en generell innføring i ulike sider ved formidlingen av det kristne livssynet, med vekt på møtet med andre livssyn.

KL101-2 Livssynskunnskap og livssynsanalyse

Det gis en grunnleggende innføring både i livssynsbegrepet og aktuelle religiøse og sekulære livssynsalternativer, samt en oversikt over den moderne livssynsdebatten i Norge. Videre gis en sammenlignende og kritisk analyse av aktuelle livssyn der vekten ligger på en kritisk-normativ tilnærming med utgangspunkt i et kristent livssynsperspektiv.

KL101-3 Medier, ungdomskultur og livssynsmarked

Fokus rettes mot en grunnleggende innføring i ungdomskulturen, med særlig vekt på relasjonen til medienes livssynsformidling. Livssynselement i aktuelle kommersielle kulturprodukter analyseres og vurderes med utgangspunkt i et kristent livssyn.

KL101-4 Kristen apologetikk

Denne delen drøfter det kristne livssynets påstander om sannhet og relevans, på bakgrunn av KL101–1, -2 og -3. Vekten legges på møtet med livssynsmangfoldet. Kirkens apologetiske oppgave i en postmoderne kontekst belyses fra bibelsk, historisk og aktuell synsvinkel.

Arbeids- og undervisningsformer

KL101
tilbys både som deltidsstudium over to semestre og som heltidsstudium over ett semester. Begge alternativene har et fleksibelt studieopplegg, med kun to
obligatoriske, intensive kursuker; en innføringsuke på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og en 7–10-dagers studietur til England.

Undervisningen både i innføringsuka og på studieturen veksler mellom konsentrerte forelesninger og seminarer, der studentenes bidrag danner
utgangspunkt for samtale og drøfting. Analyse av relevante medietekster inngår som en integrert del av emnet. Studentenes innlegg i forum inngår som
arbeidsmåte. Studieturen skjer i samarbeid med sentrale kristne fagmiljø i England og bidrar til å gi et internasjonalt perspektiv på emnets
problemstillinger.

Studentene får ellers tilbud om jevnlige nettleksjoner, opplegg for selvstudium og kollokviegrupper samt veiledning via nettet. Det tilbys også helgeseminar,
samt veiledning for skriving av prosjektoppgaver. I tillegg arrangeres obligatoriske innføringskurs i bruk av bibliotektjenester ved høgskolen

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at studenten skal ha rett til å få karakter i emnet:

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisning.

Eksamen og vurdering

Vurderingen i KL101 består av tre deler med følgende vektlegging:

a) Skriftlig prosjektoppgave i kommunikasjon (KL101-1) (30%)
b) Skriftlig prosjektoppgave i livssyn/ungdomskultur/kristen apologetikk (KL101-2/3/4) (30%)
c) Skriftlig skoleeksamen (5 timer) (40%)

For de to prosjektoppgavene gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manualer.

Prosjektoppgavene og den skriftlige dagseksamenen vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Undervisnings- og eksamensspråk

Primært norsk undervisningsspråk, men tidvis svensk og engelsk. Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Pensum

(Pensumlitteratur merket med ¤ er tilgjengelig i elektronisk kompendium.)

Sum pensum: 2309

KL101-1 Kommunikasjon: teori, kontekst og formidling (708 s.)

a) Kommunikasjon: Grunnleggende teori

 • ¤ Dahle, Lars: An apologetic approach to the media: Critical Christian reflections on the content and form of the media. (Kristiansand: Mediehøgskolen, 2000) (12 s.).
 • Kvalbein, Asbjørn: God kontakt. Praktisk kommunikasjonslære. (Kristiansand: IJ-forlaget/Høyskoleforlaget, 1999), s. 13–106, 157–170, 197–238 (150 s.).


b) Kommunikasjon: Aktuell kulturell kontekst

 • Botvar, Pål Ketil og Ulla  Schmidt (red): Religion i dagens Norge. Mellom sekualisering og sakralisering. (Oslo:  Universitetsforlaget, 2010) s.11-94, 111-148, 181-204 (143 s.)
 • ¤ Cook, David: Tro på avveier. (Oslo: Lunde, 1999), s. 18–52 (34 s.).
 • ¤ Dahle, Lars: Hva er avkristning? Et bidrag til sekulariseringsdebatten. (Spesialavhandling, MF 1987) (40 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad: ”I verda – men kva slags verd?”, i Fast Grunn nr. 5, 2004, s. 265-271 (7 s.).
 • ¤ Engedal, Leif Gunnar: ”Den andres ansikt. Refleksjoner om sammenhengen mellom kristen tro og personlig identitet”, i Prismet nr. 3, 1996, s. 114–122 (9 s.).
 • ¤ Henriksen, Jan-Olav: ”Postmoderne kultur som ramme for religion og teologi”, i På grensen til Den andre. Om teologi og postmodernitet. (Oslo: ad Notam Gyldendal, 1999), s. 22–41 (20 s.).
 • ¤ Krogseth, Otto: “Religion og identitet”, i Prismet nr. 3, 1996, s. 99–104 (6 s.).
 • ¤ Schaaning, Espen: ”Modernitet og postmodernitet” i Modernitetens oppløsning. Sentrale skikkelser i etterkrigstidens idéhistorie. (Oslo: Spartacus, 1993; 2. utg.), s. 8–25 (18 s.).

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Breistein, Ingunn Folkestad, "Modernitetens følger: en vurdering av noen sekulariseringsteorier, med frikirkelige sideblikk" i: Tidsskrift for kirke - religion - samfunn 15, nr. 1 (2002).
 • Krogseth, Otto: “Kollektiv identitet og kulturell erindring” i Birger, Løvlie; Ralph, Meier & Arne, Redse (red.) Danning, identitet og dialog. Festskrift til Jan Ove  Ulstein og Per M. Aadnanes (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag ) 

c) Kommunikasjon: Kristen formidling

 • Barsnes, Hilde et al.: Vil du meg noe? Forkynnelse for ungdom. (Oslo: IKO-Forlaget, 2004) (125 s.).
 • ¤ Dahle, Lars: ”Hvem er egentlig Gud? Om Ag.gj. 17, apologetikk og misjon i en pluralistisk samtid” i Ung Teologi nr. 2, 2006, s. 39-50 (12 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn: ”Guds blikk og dei mange blikkfanga” i Fast Grunn nr. 1, 2006, s. 7-13 (7 s.).
 • Gjerme, Øystein: ”Evangeliet i dag: Hva er gode nyheter?” i Holmqvist, Morten (red.): Jeg tror jeg er lykkelig… Ung tro og hverdag. (Oslo: Kloster forlag 2007) s. 146-153 (7 s.).
 • ¤ Pollard, Nick: Snakk  om tro – med hode og hjerte (Oslo: Lunde, 2006) s. 25-37 og 56-118 (74 s.). 
 • ¤ Samset, Helga: Bibelfortellerboka: Kino i hodet til barn og unge (Oslo: Verbum, 2010) s. 9-40 (31 s.)
 • ¤ Schultze, Quentin: Communicating for Life. Christian Stewardship in Community and Media (Michigan: Baker Academic, 2000) s. 17-30 (13 s.)
         

 Anbefalt tilleggsmateriale

 • Okkenhaug, Berit: Når jeg ser ditt ansikt, (Verbum 2002) s. 13-61 (48 s.).
 • Leganger-Krogstad, Heid,  "Forkynnelse i møte med en ny tid" i: Himmel over livet: Forkynnelse for barn i en ny tid i Ragnhild Halle et al. red. (Oslo: IKO-forlaget, 2000).

KL101-2 Livssynskunnskap og livssynsanalyse (618 s.)

 • Aadnanes, Per M.: Livssyn (Oslo: Universitetsforlaget, 2002; 4. utg.) s. 9-106, (97 s.). 
 • ¤ Aadnanes, Per M.: ”Livssynsforskning –  prinsipp og metodar i ei ny forskningsgrein” i Tidsskrift for Teologi og Kirke nr. 3, 1999, s. 193–208 (15 s.).
 • ¤ Bakke, Arild M. og Jan Opsal:Mellom kors og halvmåne : kristne perspektiver på møtet med islam (Oslo : Credo, 1994) (2. oppl.), s. 109-149 og 209-222 (50 s.).
 • ¤ Botvar, Pål Ketil,  "Hvor individualisert er folkereligiøsiteten egentlig?" i Arne Tord Sveinall et al. red.: Troen er løs: bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (Oslo: Egede institutt, 2000) s 139-157 (18 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad og Lena Skattum red.: Manus for livet. Film som verktøy i trosopplæringen (IKO-forlaget, 2010)  s.44-106 og 193-206 (40 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad: ”Litteratur”, i Ottosen, Espen (red.): Lundes etikkleksikon (Oslo:Lunde, 2003) s.183-184 (2 s.).
 • ¤ Krogseth, Otto, "Nyreligiøsiteten - i spenningsfeltet mellom avsakralisering og resakralisering : et kulturanalytisk perspektiv" i Arne Tord Sveinall  et al. red: Troen er løs: bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (Oslo: Egede institutt, 2000) s. 29-40 (11 s.).
 • ¤ Pollard, Nick: Snakk om tro med hode og hjerte (Oslo: Lunde, 2006) s. 38-55 (17 s.).
 • Sire, James: The Universe Next Door. A Basic World View Catalogue (Downer’s Grove: Inter Varsity Press, 2009; 5. utg.) (277 s.).
 • ¤ Smith, Axel: ”Hva er et livssyn?” i Kirke og Kultur nr. 7, 1985, s. 412–421 (10 s.).
 • ¤ Sveinall, Arne Tord: Det virker jo (Oslo: Credo, 1995) s.13-30, 52-58, 97-141 og 149-163, (81 s.).

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Chapman, C., "Rethinking the Gospel for Muslims and The God who reveals" i J. Dudley Woodberry red: Muslims and Christians on the Emmaus road. (Monrovia, Calif.: MARC Publications 1989). 


KL101-3 Medier, ungdomskultur og livssynsmarked (502 s.)

 • ¤ Birkedal, Erling, ”De      unges gudstro” i Kanskje jeg tror på en gud, men- : en      langtidsstudie av gudstro hos unge fra 13 til 25 år (Oslo:      IKO-forl., 2008, s. 100-118, (18 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad: ”Spor av tru      i ei tenåringssåpe? Om ungdomsmedia og religionspedagogen”, i Prismet nr.      3, 2003 s. 99-104, 106 (6 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad og Lena Skattum,      red.: Manus for livet. Film som verktøy i trosopplæringen. (IKO-forlaget      2010)  s. 8-43 og  s.107-192 (120 s.).
 • ¤ Hagen, Ingunn og Thomas      Wold: Mediegenerasjonen. Barn og      unge i det nye medielandskapet (Oslo: Det Norske Samlaget, 2009)      s.13-36, 170-192 (45 s.)
 • ¤ Haugseth, Jan Frode: Sosiale medier i samfunnet. (Oslo:      Universitetsforlaget, 2013) s. 93-104 (11 s.)
 • Holmqvist, Morten (red.): Jeg      tror jeg er lykkelig… Ung tro og hverdag (Oslo: Kloster forlag 2007),      s. 24-120 154-164 (96 s.).
 • ¤ Krieken, Robert van: Celebrity Society (Oxon, Routledge, 2012) s.1-14 (13 s.)
 • ¤ Kvalvaag, Robert W.,      "Fra generasjon X til XTC-generasjonen" i: Det guddommelige      jeg: nyreligiøsitet og religiøse strømninger i moderne ungdomskultur (Bergen:      Fagbokforlaget, 2003) s. 89-107, (16 s.).
 • ¤ Orr-Ewing, Amy og Frog Orr-Ewing: Millennials. Reaching and releasing the      rising generation. (London: Latimer Minster Press, 2010) (105 s.)
 • ¤ Pollard, Nick og Steve      Couch: Disippel foran tv (Oslo,      Lunde Forlag/Damaris Norge, 2008) 11-83 (72 s.)

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Brunstad, Paul Otto: Ungdom      og livstolkning. En studie av unge menneskers tro og      fremtidsforventninger. (Trondheim: Tapir, 1998).
 • Aagre, Willy: Ungdomskunnskap:      hverdagslivets kulturelle former (Bergen: Fagbokforlaget, 2003).
 • Pollard, Nick: Tenåringer      – hvorfor oppfører de seg slik? (Oslo: Lunde, 2003) (126 s.).KL101-4 Kristen apologetikk (481 s.)

 • ¤ Dahle, Lars: ”Med Paulus      på livssynstorget – om Ap.gj. 17, 16-34 som apologetisk modell”, i Fast      Grunn nr. 6, 2003, s. 338-344 (6 s.).
 • ¤ Davidsen, Bjørn Are: Svar      skyldig? Om nye ateister og      New Age (Oslo: Lunde, 2007)      s. 96-175 (89 s.).
 • ¤ Gustavsson, Stefan: Kristen med god      grunn – om sannhet i en tid fylt av tvil (Oslo: Luther, 2006; 2. utg.)      Del I og II s. 28-184 (144 s.).
 • ¤ Lewis, C.S.: norsk utgave Se det i øynene (Oslo: Luther, 2010). Mere Christianity (New York: Harper Collins, 1952), s. 3-68 (65 s.),      
 • ¤ Mæland, Jens Olav:      ”Bibelen og apologetikk”, i Ingen unnskyldning. Kristent trosforsvar –      i Bibelen, i historien, i dag (Oslo: Lunde, 1985; 2. utg.), s. 22–42      (21 s.).
 • ¤ Pollard, Nick: Snakk      om tro – med hode og hjerte (Oslo: Lunde 2006) s. 119-161, (42 s.).
 • Schaeffer, Francis A: Escape From Reason (Illinois: Inter Varisty Press, 2006) s.      7-121 (114 s.)

Anbefalt tilleggsmateriale

 • McGrath, Alister: Bridge-building.      Effective Christian Apologetics (Leicester: IVP, 1992).
 • Campbell-Jack, W.C. og Gavin McGrath: New      Dictionary of Christian Apologetics (Leicester: IVP, 2006).
 • Craig, Wiliam Lane: On Guard. Defending Your Faith with Reason and      Precision (Colorado Springs og      Eastbourne: David C.Cook, 2010).
 • Geisler, Norman L. og Patrick Zukeran: The      Apologetics of Jesus. A Caring Approach to Dealing with Doubters (Grand      Rapids: Baker Books, 2009).
 • Kreeft, Peter og Ronald K. Tacelli: Handbook      of Christian Apologetics (Downers Grove: IVP Academic, 1994).
 • Strobel, Lee: Saken      gjelder tro: en journalitsts nærkamp med tvilen (Oslo: Luther, 2002).
 • Williams, Peter S.: The Case for God      (London: Monarch Books, 1999).
 • Williams, Peter S.: A Sceptics Guide      to Atheism (Milton Keynes: Paternoster, 2009). « Tilbake