Emnebeskrivelse

3KL210 Teoretisk fordypning (Vår 2018)

Navn Teoretisk fordypning i kristen apologetikk
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

Opptak til 3KL210 forutsetter kompetanse i kristen apologetisk tilsvarende 3KL211

Nivå

Bachelor

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

  • har god kunnskap om det valgte apologetiske temaet
  • har god forståelse for det valgte temaets relevans for faglig og aktuell debatt

Ferdigheter

  • kan arbeide selvstendig med teoretiske spørsmål
  • kan reflektere kritisk over egen metode

Kompetanse

  • har bevissthet om metode og tilnærming i apologetikken
  • har respekt for argumentasjon

Innhold

Dette emnet består av en selvstendig fordypningsoppgave med tema innenfor kristen apologetikk.

Emnet inngår som valgfritt emne i studieprogrammet KLA.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL210 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium.

For begge variantene gjelder to innledende kursdager, der undervisningen består av seminarer som danner utgangspunkt for studentenes videre arbeid med
fordypningsoppgaven. Her vil metodiske spørsmål stå sentralt. Veiledning fra faglærer står sentralt i det videre arbeidet med oppgaven.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Kursdagene er obligatoriske og ligger som et premiss for det videre arbeidet med emnet. Det kreves tilstedeværelse på minst 75 % av undervisningen.

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at fordypningsoppgaven skal bli vurdert:

a) Pensumslisten må være godkjent
b) Prosjektbeskrivelsen må være godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3KL210 skjer på grunnlag av innlevert fordypningsoppgave med omfang på 5000 ord (pluss/minus 15 prosent).


Fordypningsoppgaven vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Primært norsk undervisningsspråk, men tidvis svensk og engelsk.

Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

« Tilbake