Emnebeskrivelse

3KL209 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier (Vår 2018)

Navn Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

3KL209 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper er grunnleggende kunnskap om  livssynsteori, ungdomsteori og medier. (sml.3KL101-3 og 3KL101-3).

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • har god kunnskap om ungdommers livssynsdanning
 • har god forståelse av livssynsformidlingen i populære medier
 • har innsikt i forholdet mellom livssyn i ungdomskultur og populærkultur

Ferdigheter:

 • kan reflektere over relasjonen mellom typiske livssyn i ungdomskulturen og sentrale livssyn i populærkulturen
 • kan analysere populærkulturelle uttrykk fra teologisk perspektiv

Kompetanse

 • har respekt for ungdommers livssynsdanning og livssynsutforskning
 • har bevissthet om den sentrale rollen som populærkulturen spiller i ungdommens livsynsdanning
 • har respekt for medietekstene

Innhold

3KL209-1 Livssynspluralisme og ungdomskultur

Dette delemnet retter fokus både mot unge menneskers livssynsdanning og mot typiske trekk ved ungdommers livssyn i vår pluralistiske samtid. Med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale analyser ser en på utfordringer og muligheter for kristen formidling.

3KL209-2 Livssynspluralisme og populærkultur

Dette delemnet retter fokus mot livssynsformidlingen i populære medier, med vekt på ulike tilnærmingsmåter til dette mangfoldet av populærkulturelle uttrykk fra et kristent teologisk perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

3KL209 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium.

For begge variantene gjelder tre – fem obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger, seminarer hvor sentrale temaer drøftes og workshops med analyse av populærkulturelle uttrykk.

For fjernstudentene skjer undervisningen ellers i form av nettleksjoner, mens det for lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger og seminarer.

Arbeidet med en obligatorisk arbeidsoppgave utgjør ellers en sentral læringsform

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent  innen fastsatt frist for å få lov å gå opp til eksamen:

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisningen.
b) Godkjent arbeidsoppgave på 1000 ord (pluss/minus 15 prosent) (ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidsoppgave).

Eksamen og vurdering

Vurderingen i 3KL209 består av en skriftlig prosjektoppgave med et omfang på 3000 ord (pluss/minus 15 prosent), der analyse av relevant
mediebudskap står sentralt.

Den skriftlige prosjektoppgaven vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Undervisnings- og eksamensspråk

Primært norsk undervisningsspråk, men tidvis svensk og engelsk. Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre
språk må godkjennes etter søknad.

Pensum

Med forbehold om endringer

3KL209-1 Livssynspluralisme og ungdomskultur (363 s.)

 • * Howell, David: ”Religion and Youth Culture” i Partridge, Christopher (gen.ed.) Dictionary of Contemporary Religion in the Western World. (Leicester : Inter-Varsity Press 2002) s.130-134 (5 s.).
 • * Kvalvaag, Robert W.: Det      guddommelige jeg. Nyreligiøsitet og religiøse strømninger i moderne ungdomskultur (Bergen: Fagbokforlaget 2003) (s. 125 - 135).
 • Keuss, Jeff: Blur. A New Paradigm for Understanding Youth Culture. (Grand Rapids, Zondervan, 2014) (177 s.)
 • Aagre, Willy: “Ungdomskulturen” (Kap. 4) I Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former (Bergen, Fagbokforlaget, 2014.  2.utgave) (s. 107-157, 50 s.)
 • Aagre, Willy: “De unges arenaer” (Kap 5) I Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former (Bergen, Fagbokforlaget, 2014. 2.utgave) (s. 159-195, 36 s.)
 • Ulstein, Jan Inge og Per M. Aadnanes (red.): Vegar i vegløysa? Ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne (Trondheim: Tapir 2011) (s. 95 -180).

3KL209-2 Livssynspluralisme og populærkultur (410 s.))

 • Endsjø, Dag Øistein og Liv Ingeborg Lied: Det folk vil ha. Religion og populærkultur. (Oslo: Universitetsforlaget 2011) (181s.)
 • * Godawa, Brian: "Jesus på kinolerretet (bioduken)", i Theofilos nr 2, 2009 (s. 22-36).
 • * Lundby, Knut: "Medier som resurs for religion" i Botvar, Pål Ketil og Ulla Schmidt (red.) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. (Oslo: Universitetsforlaget 2010) (s. 111-131).
 • Lynch,Gordon: Understanding Theology and Popular Culture (Oxford: Blackwell Publishing 2005) (194 s.).
 • * Watkins, Tony: "Philip Pullman og hans ateistiske fiksjon", i Theofilos nr 1, 2010 (s.33-38)
« Tilbake