Emnebeskrivelse

3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis (Høst 2017)

Navn Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis
Studiepoeng 20
Undervisningssemester Høst
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.  
Anbefalte forkunnskaper er grunnleggende kjennskap til den kristne troens innhold.

Innledning

Emnet inngår som alternativt obligatorisk emne i studieprogrammet KLA og alternativt valgfritt emne i studieprogrammet KLM. Emnet
ivaretar viktigheten av relevant praksis i møte med kristent ungdomsarbeid som yrkesarena

Emnet tilbys også som enkeltemne og er svært relevant som videreutdanning.  Emnet er en kombinasjon av teori og praksis.

Emnet tilbys som lokalstudium og/eller fjernstudium

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • har kunnskap om de unges livsverden, med særlig henblikk på medie- og livssynsmangfoldet 
 • har kjennskap til aktuelle spørsmål og innvendinger mot kristen tro
 • har kjennskap til grunnleggende tema i kristen apologetikk

Ferdigheter:

 • kan møte de unge der de er, med en helthetlig kristen apologetikk
 • kan anvende ulike formidlingsformer i møte med spørsmål og innvendinger mot kristen tro

Kompetanse:

 • kan reflektere over hvordan en kan møte sentrale utfordringer i relasjonen mellom livssynsmangfoldet, kristen tro og den unges livssynsdanning

Innhold

Emnet består av fire deler:

1. Ungdommens livsverden og kristen apologetikk

Denne delen retter fokus mot sentrale aspekt ved den unges aktuelle livsverden og utforsker apologetikkens relevans i denne konteksten.

2. Ungdom, trosopplæring og kristen apologetikk

Denne delen retter fokus på utfordringer og muligheter i formidling av kristen tro som sann og troverdig i møte med de unge - som i sin livssynsdanning omgis av en livsverden preget av medie- og livssynsmangfold. Konteksten er trosopplæring og disippelgjøring på menighetsarenaen.

3. Ungdom, evangelisering og kristen apologetikk

Denne delen utforsker relevante verktøy til bruk i formidling av kristen tro som sann og troverdig i møte med ulike grupper av unge som ikke bekjenner kristen tro.  

4. Relevant praksis

Denne delen av emnet består av fire uker (eller tilsvarende) praksis i menighet, kristen organisasjon eller på en kristen skole. I praksisen inngår både observasjon, uformelle samtaler og forberedt formidling. Høgskolen formidler kontakt med relevante praksissteder, men studenten kan også selv foreslå praksisarena. Plan for praksisperioden godkjennes av faglærer.

Arbeids- og undervisningsformer

For både fjernstudenter og lokale studenter gjelder tre til fire innledende obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer. Arbeidsoppgaven hjelper studenten inn i fagstoffet, og i den fire ukers obligatoriske praksis vil fagstoffet anvendes.

For fjernstudenter skjer den påfølgende undervisningen i form av nettleksjoner og podcasts. For lokale studenter gis undervisning med vekt på forelesninger, seminarer og workshops av tilsvarende omfang.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for å få lov til å gå opp til eksamen:

a. Deltakelse på minst 75 % av tre dagers obligatorisk innføringskurs

b. Gjennomført minst 75 % av obligatorisk praksis

c. Praksisrapport 800 ord

d. Arbeidsoppgave på 1000 ord

Eksamen og vurdering

Vurderingen i KL104 består av følgende deler og vekting:

 • Case om kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv. Omfang på 1500 ord (pluss/minus 15 prosent). (Utgjør 40 prosent.)
 • Formidlingsprosjekt med fokus på trosopplæring eller evangelisering. Omfang tilsvarende 1000 ord (pluss/minus 15 prosent). (Utgjør 30 prosent.)
 • Refleksjonsnotat med utgangspunkt i egen praksis. Omfang på 1000 ord (pluss/minus 15 prosent) (Utgjør 30 prosent.)

Vurderingen skjer etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Primært norsk undervisningsspråk, men tidvis svensk og engelsk. Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk.

Studiepoengsreduksjon

Tre studiepoeng i forhold til KL101 Kommunikasjon og livssyn (30).

To studiepoeng i forhold til KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv (10).

Pensum

¤ Stjernemerket pensum finnes i kompendium som ligger elektronisk på itslearning.

 

1. Ungdommens livsverden og kristen apologetikk (396 sider)

 • ¤ Barna Group: «Six Reasons Young Christians Leave Church» online artikkel  (3 s.) på https://www.barna.org/barna-update/millennials/528-six-reasons-young-christians-leave-church#.Vrw-UfnhB4d.
 • ¤ Barna Group: «Five Myths about Young Adult Church Dropouts» online artikkel (5 s.) på https://www.barna.org/millennials/534-five-myths-about-young-adult-church-dropouts
 • ¤ Barnett, Larry: «The Need for Apologetics: What the Data Reveal about the Chrisis of Faith Among Young Christians in America» i Philosophia Christi, vol 17 nr 2 2015 s. 473-490 (13 s.).
 • ¤ Dahle, Lars “Apologetikk og de unge” i Theofilos vol 4 nr. 2 2012 s. 88-95 (8 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad «Forskningsprosjektet ”10-25” – i religionspedagogisk perspektiv» i Theofilos vol 4 nr 2 2012 s.28-45 (17 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn «Medier og livssyn - hvilke aktuelle budskap møter vi?» online artikkel på Kulturvinduet http://kulturvinduet.no/tekst/7271/Medier-og-livssyn---hvilke-aktuelle-budskap-moter-viF.aspx  (4 s.)
 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad: « Livssyn – tre grunnleggende perspektiver»  i Kors på halsen (Oslo, Cappelen Damm, 2015) s 22-39 (17 s.). 
 • ¤ Gannsle, Gregory E.: «Making the Gospel Connection. An Essay Concerning Applied Apologetics” i Paul Copan & William Lane Craig (red.) Come Let Us Reason. New Essays in Christian Apologetics (Nashville: B & H Academic, 2012) s. 3-16 (13 s.).
 • ¤ Gardner, Jason «Technology and the Transfer of Power» i Mend the Gap. Can the Church Reconnect the Generations? (Nottingham, IVP, 2008) s. 69-84 (15 s.).
 • Gustavsson, Stefan: Trenger troen forsvares? Et manifest for kristen apologetikk. (Oslo, Luther 2016) s 15-148 (133 s.)

2. Ungdom, trosopplæring og kristen apologetikk (483 sider)

 • ¤ Dahle, Lars: «Apologetiske anliggender for kristne formidlere og fagpersoner» i Theofilos nr 1 2009, s.12-30 (18 s.).
 • ¤ Dahle, Lars: «Kontekstualisering og apologetikk i Apostelgjerningene og i vår egen tid. En analyse av Timothy Kellers misjonale bidrag» i Dansk Tidsskrifte for Teologi og Kirke vol 44 nr 2 2017, s. 139-159 (20 s.).
 • ¤ Hinderaker, Bjørn: «En helhetlig religionspedagogisk tilnærming til sannhetsspørsmålet- Sluttrapport fra trosopplæringsprosjektet Hvorfor akkurat Jesus?» i Theofilos vol 8 nr 2 2016 s. 277-288 (11 s.).
 • Keller, Timothy: Gud? Kristen tro møter moderne skepsis (Oslo: Lunde Forlag, 2013) s.3-96, 127-212 (178 s.).
 • Møllerbråten, Tom Arne: Tro under tvil. Tanker fra en kristen skeptiker (Oslo: Verbum, 2015) s.14-141 (127 s.).
 • Møllerbråten, Tom Arne: «Hvordan håndtere tvil?» online  foredrag på http://snakkomtro.com/hvordan-handtere-tvil/  (61 min)
 • ¤ Nordheim, Bård Eirik Hallesby: «Kapittel 2: Back to Basics» i Teologi for kristent ungdomsarbeid. Kan tru praktiserast? (Bergen: Fagbokforlaget, 2008) s. 29-60 (31 s.)
 • ¤ Redse, Arne: «Særmerke ved den kristne trusopplæringa» i Simonnes, Asbjørn (red): Digital trusopplæring (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2011), s. 175– 190 (14 s.).
 • ¤ Simonnes, Torbjørn: «Den digitale arenaen og trusopplæringa. Intervju med Margunn Serigstad Dahle» i Simonnes, Asbjørn (red): Digital trusopplæring (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2011), s 234-242 (8 s.).
 • ¤ Sveinall, Arne Tord «Sjelesorg og de unge» i Theofilos vol 4 nr 2 2012 s.105-120 (15 s.).

Anbefalte ressurser:

3. Ungdom, evangelisering og kristen apologetikk (458 sider)

 • ¤ Kimball, Dan: «A different Kind of  Apologist» i McDowell, Sean (ed): Apologetics   for a New Generation: A Biblical and Culturally Relevant Approach to Talking About God (Eugene, Orgeon: Harvest House Publishers, 2009) s.29-40. (10 s.)
 • Koukl, Gregory: Tactics: A Game Plan for Discussing Your Christian Convictions (Grand Rapids: Zondervan, 2009) s. 19-103 (70 s.),
  eller følgende tilsvarende elektroniske ressurser:

Anbefalte ressurser:

4. Relevant praksis (ca. 150 sider) (ikke KL106)

 • Gustavsson, Stefan: Trenger troen forsvares? Et manifest for kristen apologetikk (Oslo, Luther 2016), s 151-185 (34 s.)
 • Kinnaman, David: «Fifty Ideas to find a New Generation» i You Lost Me. Why Young Christians Are Leaving Church . . . and Rethinking Faith (Grad Rapids, Michigan: Baker Books, 2011) s. 213-242 (30 s.).

Enten:

 • Guinness, Os: Lang reise hjem. En guide for deg som leter etter meningen med livet (Oslo: Lunde, 2003) (s.65-160) (90 s.),

eller følgende tilsvarende online foredrag: “The Journey: A Thinking Person’s Quest for Meaning”:  http://www.youtube.com/watch?v=dOXzgs7Tyys (88 min).

« Tilbake