Emnebeskrivelse

3KL215 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på apologetikk (Vår 2018)

Navn Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på apologetikk
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Emnet forutsetter kompetanse i kristen apologetikk tilsvarende 3KL103 og 3KL212.

Nivå

Bachelor

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

  • har kjennskap til ulike praktiske metoder for apologetisk formidling
  • har bred kunnskap om valgte apologetiske tema
  • har kunnskap om bredt spekter av tilgjengelige ressurser for apologetisk formidling

Ferdigheter:

  • kan utvise evne til apologetisk formidling
  • kan utforme kreative ressurser for apologetisk formidling
  • kan reflektere grundig over argument og metode i apologetisk formidling

Kompetanse:

  • synliggjør respekt for andres ideer og argumentasjon i egen formidling
  • kan arbeide selvstendig med fagstoff og formidle dette videre med integritet

Innhold

Emnet består av en selvstendig kommunikasjonsoppgave med fokus på et selvvalgt tema innen kristen apologetikk. Refleksjon over apologetisk metode og tilnærming er en sentral del av oppgaven. Arbeidet består av to deler:

  • Studenten skal gjennomføre  et formidlingsprosjekt på en relevant formidlingsarena som tar utgangspunkt i tema innen kristen apologetikk.
  • På bakgrunn av utført formidlingsprosjekt skal studenten skrive et refleksjonsnotat på 2000 ord (pluss/minus 15 prosent) som baserer seg på selvvalgt pensum.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL215 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium.

For begge variantene gjelder to kursdager, der undervisningen består av seminarer og workshops som danner utgangspunkt for studentenes videre arbeid
med kommunikasjonsoppgaven.

Emnet består ellers av selvstendig arbeid med denne oppgaven under veiledning av faglærer. Prosjektbeskrivelse og selvvalgt pensum skal godkjennes av
faglærer.

Kommunikasjonsoppgaven er todelt og består av et formidlingsprosjekt og et refleksjonsnotat. Oppgaven baserer seg på selvvalgt pensum på 700 sider.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at studenten skal ha rett til å få karakter i emnet:

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisningen.
b) Prosjektbeskrivelsen må være godkjent
c) Litteraturliste over selvvalgt pensum må være godkjent

Eksamen og vurdering

Vurderingen i 3KL215 er todelt med følgende vektlegging:

a) Formidlingsprosjektet, i skriftlig dokumentert form (40%)
b) Refleksjonsnotat, basert på selvvalgt pensum (60%)


Kommunikasjonsoppgaven vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, svensk og engelsk undervisningsspråk. Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk

« Tilbake