Studie-/fagplan med emnebeskrivelse

>> Studie-/fagplan uten emnebeskrivelse Navn

Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (2015-16)

Undervisningsspråk
Norsk
Programansvarlig

Margunn Serigstad Dahle

Omfang
60 studiepoeng
Startsemester

Høst 2015

Studiets varighet

Heltidsstudium over 2 semester

Studiested
NLA Høgskolen - Gimlekollen, Kristiansand
Opptakskrav

For å bli tatt opp til årsstudiet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetanse etter gjeldende regler.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått studium skal kandidaten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • har grunnleggende kunnskap om kommunikasjonsteori, livssynsteori og kristen apologetikk
 • har grunnleggende forståelse av samtidens livssynsmangfold, med fokus populærkulturens rolle i relasjon til ungdommens livssynsdanning
 • har grunnleggende kunnskap om kristen tro som livssyn, med særlig vekt på kommunikative og livssynsmessige utfordringer i aktuell (post)moderne kontekst

Ferdigheter:

 • kan beskrive, analysere og vurdere ulike livssyn i aktuell vestlig kontekst
 • kan analysere livssynsformidlingen i mediemangfoldet, med særlig vekt på typiske ungdomsmedier
 • kan formidle kristen tro på en autentisk og relevant måte på ulike arenaer
 • kan respondere på sentrale spørsmål, innvendinger, myter og alternativer til det kristne livssynet

Kompetanse

 • kan reflektere bevisst omkring eget og andres livssyn i en pluralistisk kontekst
 • kan utvise respekt og toleranse i møte med andre mennesker og deres livssyn
Studiemodell/oppbygging

 1.   sem

KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring (30 stp)

 2.   sem

KL102 Kristen tro som livssyn (10 stp)

KL103 Kristent livssyn i   apologetisk perspektiv (10 stp)

KL209 Livssynspluralisme,   ungdoms-kultur og medier (10 stp)*

*KL209 inngår ikke som obligatorisk emne i bachelorgraden, men tilbys i årsstudiet for studenter som har Examen Philosophicum eller som ønsker å ta ex. phil senere.

Innhold

Årsstudiet i KL er tverrfaglig i sin karakter, og springer i særlig grad ut av disiplinene kommunikasjonsteori, livssynskunnskap og kristen teologi. Det hentes imidlertid også perspektiver fra filosofi, medievitenskap og sosiologi. Studiet utruster til å forstå, forklare og formidle kristen tro i møte med dagens medie- og livssynsmangfold, med spesielt fokus på ungdom.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer varierer mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, oppgaveskriving, nettleksjoner, diskusjoner og studietur.

Alle emnene er en kombinasjon av obligatoriske kursdager og nettleksjoner, samt tilbud om lokal undervisning. På kursdagene står konsentrerte forelesninger så vel som seminarer og workshops sentralt. Oppgaveskriving med veiledning er ellers en sentral undervisningsform på flere av emnene.

Eksamen og vurdering

I løpet av årsstudiet vil studentene bli vurdert gjennom ulike eksamensformer. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent for å sikre ønsket læringsutbytte.

*Arbeidskrav må være godkjent for å ha rett til å få karakter i emnet.
**Eksamen vurderes med bokstavkarakter på en skala fra A til F der A er best og F er stryk.

Emne 

Arbeidskrav* 

Eksamen**

KL101 

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk   undervisning
b) Gjennomført eventuell obligatorisk evaluering 

a) Skriftlig prosjektoppgave i kommunikasjon (30%)
b) Skriftlig prosjektoppgave   i livssyn/ungdomskultur/kristen apologetikk  (30%)
c) Skriftlig   dagseksamen (5 timer) (40%)

KL102 

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisning
b) Gjennomført eventuell obligatorisk evaluering

Vurderingen   i KL102 er alternativt:
a) To innleveringsoppgaver
  eller
b) Muntlig eksamen

KL103 

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisning
b) Godkjent arbeidsoppgave
c) Gjennomført eventuell obligatorisk   evaluering 

Tre dager skriftlig hjemmeeksamen

KL209

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisningen
b) Godkjent   arbeidsoppgave
c) Gjennomført eventuell obligatorisk evaluering

Skriftlig prosjektoppgave

Relevans

Årsstudiet i KL er relevant for alle som er opptatt av å få en dypere forståelse av livssynsmangfoldet i samtiden. Denne forståelsen er viktig både for egen selvinnsikt og identitet, for evnen til å utvise sann toleranse og for kommunikasjon av kristen tro i møte med ulike alternativer.

Årsstudiet i KL gir en vesentlig kompetanse for ulike formidlingsoppgaver innen kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Dette gjelder enten arbeidsfeltet er innen undervisning, trosopplæring, forkynnelse, veiledning, eller innen medier. Spennvidden av arbeidsfelt som årsstudiet er relevant for, innebærer at det også er meget relevant som del av ulike utdanningsløp.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, svensk og engelsk undervisningsspråk. Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Utveksling og internasjonalisering

KL103 (som CW103) tilbys også på engelsk via European Leadership Forum.

Emner

årstrinn 1

3KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring (Høst 2015)

Navn Kommunikasjon og livssyn: Innføring
Studiepoeng 30
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

KL101 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Nivå

Årsstudium

Innledning

Emnet tilbys også som enkeltemne og er svært relevant som videreutdanning. 

Emnet tilbys som lokalstudium og/eller fjernstudium, og som heltid- eller deltidsstudium.

Emnet inngår som obligatorisk emne i årsstudiet og studieprogrammene KLA og KLM. Emnet gir en grunnleggende innføring i de ulike
temaområdene som KL omfatter.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale kommunikasjonsteorier, relevant livssynsterminologi, aktuell ungdomskultur og kristen apologetikk

Ferdigheter:

 • kan formidle kristen tro på en autentisk og relevant måte
 • kan gjøre en grunnleggende analysere av livssynsformidling i ulike medier
 • kan beskrive, analysere og vurdere ulike aktuelle livssyn, med særlig vekt på den (post)moderne vestlige konteksten
 • kan reflektere bevisst omkring eget livssyn i en pluralistisk kontekst

Kompetanse

 • kan vise respekt og toleranse i møte med mennesker, tekster og ulike livssyn

Innhold

KL101-1 Kommunikasjon: teori, kontekst og formidling

Det gis en grunnleggende innføring i kommunikasjonsteori, med hovedvekt på mellommenneskelig og offentlig kommunikasjon.  Videre vil det gis en generell innføring i den (post)moderne konteksten, med særlig vekt på religionens rolle i samtidskulturen. Endelig gis det en generell innføring i ulike sider ved formidlingen av det kristne livssynet, med vekt på møtet med andre livssyn.

KL101-2 Livssynskunnskap og livssynsanalyse

Det gis en grunnleggende innføring både i livssynsbegrepet og aktuelle religiøse og sekulære livssynsalternativer, samt en oversikt over den moderne livssynsdebatten i Norge. Videre gis en sammenlignende og kritisk analyse av aktuelle livssyn der vekten ligger på en kritisk-normativ tilnærming med utgangspunkt i et kristent livssynsperspektiv.

KL101-3 Medier, ungdomskultur og livssynsmarked

Fokus rettes mot en grunnleggende innføring i ungdomskulturen, med særlig vekt på relasjonen til medienes livssynsformidling. Livssynselement i aktuelle kommersielle kulturprodukter analyseres og vurderes med utgangspunkt i et kristent livssyn.

KL101-4 Kristen apologetikk

Denne delen drøfter det kristne livssynets påstander om sannhet og relevans, på bakgrunn av KL101–1, -2 og -3. Vekten legges på møtet med livssynsmangfoldet. Kirkens apologetiske oppgave i en postmoderne kontekst belyses fra bibelsk, historisk og aktuell synsvinkel.

Arbeids- og undervisningsformer

KL101
tilbys både som deltidsstudium over to semestre og som heltidsstudium over ett semester. Begge alternativene har et fleksibelt studieopplegg, med kun to
obligatoriske, intensive kursuker; en innføringsuke på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og en 7–10-dagers studietur til England.

Undervisningen både i innføringsuka og på studieturen veksler mellom konsentrerte forelesninger og seminarer, der studentenes bidrag danner
utgangspunkt for samtale og drøfting. Analyse av relevante medietekster inngår som en integrert del av emnet. Studentenes innlegg i forum inngår som
arbeidsmåte. Studieturen skjer i samarbeid med sentrale kristne fagmiljø i England og bidrar til å gi et internasjonalt perspektiv på emnets
problemstillinger.

Studentene får ellers tilbud om jevnlige nettleksjoner, opplegg for selvstudium og kollokviegrupper samt veiledning via nettet. Det tilbys også helgeseminar,
samt veiledning for skriving av prosjektoppgaver. I tillegg arrangeres obligatoriske innføringskurs i bruk av bibliotektjenester ved høgskolen

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at studenten skal ha rett til å få karakter i emnet:

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisning.

Eksamen og vurdering

Vurderingen i KL101 består av tre deler med følgende vektlegging:

a) Skriftlig prosjektoppgave i kommunikasjon (KL101-1) (30%)
b) Skriftlig prosjektoppgave i livssyn/ungdomskultur/kristen apologetikk (KL101-2/3/4) (30%)
c) Skriftlig skoleeksamen (5 timer) (40%)

For de to prosjektoppgavene gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manualer.

Prosjektoppgavene og den skriftlige dagseksamenen vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Undervisnings- og eksamensspråk

Primært norsk undervisningsspråk, men tidvis svensk og engelsk. Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Pensum

(Pensumlitteratur merket med ¤ er tilgjengelig elektronisk eller kan kjøpes på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.)

Sum pensum: 2309

KL101-1 Kommunikasjon: teori, kontekst og formidling (708 s.)

a) Kommunikasjon: Grunnleggende teori

 • ¤ Dahle, Lars: An apologetic approach to the media: Critical Christian reflections on the content and form of the media. (Kristiansand: Mediehøgskolen, 2000) (12 s.).
 • Kvalbein, Asbjørn: God kontakt. Praktisk kommunikasjonslære. (Kristiansand: IJ-forlaget/Høyskoleforlaget, 1999), s. 13–106, 157–170, 197–238 (150 s.).


b) Kommunikasjon: Aktuell kulturell kontekst

 • Botvar, Pål Ketil og Ulla  Schmidt (red): Religion i dagens Norge. Mellom sekualisering og sakralisering. (Oslo:  Universitetsforlaget, 2010) s.11-94, 111-148, 181-204 (143 s.)
 • ¤ Cook, David: Tro på avveier. (Oslo: Lunde, 1999), s. 18–52 (34 s.).
 • ¤ Dahle, Lars: Hva er avkristning? Et bidrag til sekulariseringsdebatten. (Spesialavhandling, MF 1987) (40 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad: ”I verda – men kva slags verd?”, i Fast Grunn nr. 5, 2004, s. 265-271 (7 s.).
 • ¤ Engedal, Leif Gunnar: ”Den andres ansikt. Refleksjoner om sammenhengen mellom kristen tro og personlig identitet”, i Prismet nr. 3, 1996, s. 114–122 (9 s.).
 • ¤ Henriksen, Jan-Olav: ”Postmoderne kultur som ramme for religion og teologi”, i På grensen til Den andre. Om teologi og postmodernitet. (Oslo: ad Notam Gyldendal, 1999), s. 22–41 (20 s.).
 • ¤ Krogseth, Otto: “Religion og identitet”, i Prismet nr. 3, 1996, s. 99–104 (6 s.).
 • ¤ Schaaning, Espen: ”Modernitet og postmodernitet” i Modernitetens oppløsning. Sentrale skikkelser i etterkrigstidens idéhistorie. (Oslo: Spartacus, 1993; 2. utg.), s. 8–25 (18 s.).

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Breistein, Ingunn Folkestad, "Modernitetens følger: en vurdering av noen sekulariseringsteorier, med frikirkelige sideblikk" i: Tidsskrift for kirke - religion - samfunn 15, nr. 1 (2002).
 • Krogseth, Otto: “Kollektiv identitet og kulturell erindring” i Birger, Løvlie; Ralph, Meier & Arne, Redse (red.) Danning, identitet og dialog. Festskrift til Jan Ove  Ulstein og Per M. Aadnanes (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag ) 

c) Kommunikasjon: Kristen formidling

 • Barsnes, Hilde et al.: Vil du meg noe? Forkynnelse for ungdom. (Oslo: IKO-Forlaget, 2004) (125 s.).
 • ¤ Dahle, Lars: ”Hvem er egentlig Gud? Om Ag.gj. 17, apologetikk og misjon i en pluralistisk samtid” i Ung Teologi nr. 2, 2006, s. 39-50 (12 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn: ”Guds blikk og dei mange blikkfanga” i Fast Grunn nr. 1, 2006, s. 7-13 (7 s.).
 • Gjerme, Øystein: ”Evangeliet i dag: Hva er gode nyheter?” i Holmqvist, Morten (red.): Jeg tror jeg er lykkelig… Ung tro og hverdag. (Oslo: Kloster forlag 2007) s. 146-153 (7 s.).
 • ¤ Pollard, Nick: Snakk  om tro – med hode og hjerte (Oslo: Lunde, 2006) s. 25-37 og 56-118 (74 s.). 
 • ¤ Samset, Helga: Bibelfortellerboka: Kino i hodet til barn og unge (Oslo: Verbum, 2010) s. 9-40 (31 s.)
 • ¤ Schultze, Quentin: Communicating for Life. Christian Stewardship in Community and Media (Michigan: Baker Academic, 2000) s. 17-30 (13 s.)
         

 Anbefalt tilleggsmateriale

 • Okkenhaug, Berit: Når jeg ser ditt ansikt, (Verbum 2002) s. 13-61 (48 s.).
 • Leganger-Krogstad, Heid,  "Forkynnelse i møte med en ny tid" i: Himmel over livet: Forkynnelse for barn i en ny tid i Ragnhild Halle et al. red. (Oslo: IKO-forlaget, 2000).

KL101-2 Livssynskunnskap og livssynsanalyse (618 s.)

 • Aadnanes, Per M.: Livssyn (Oslo: Universitetsforlaget, 2002; 4. utg.) s. 9-106, (97 s.). 
 • ¤ Aadnanes, Per M.: ”Livssynsforskning –  prinsipp og metodar i ei ny forskningsgrein” i Tidsskrift for Teologi og Kirke nr. 3, 1999, s. 193–208 (15 s.).
 • ¤ Bakke, Arild M. og Jan Opsal:Mellom kors og halvmåne : kristne perspektiver på møtet med islam (Oslo : Credo, 1994) (2. oppl.), s. 109-149 og 209-222 (50 s.).
 • ¤ Botvar, Pål Ketil,  "Hvor individualisert er folkereligiøsiteten egentlig?" i Arne Tord Sveinall et al. red.: Troen er løs: bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (Oslo: Egede institutt, 2000) s 139-157 (18 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad og Lena Skattum red.: Manus for livet. Film som verktøy i trosopplæringen (IKO-forlaget, 2010)  s.44-106 og 193-206 (40 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad: ”Litteratur”, i Ottosen, Espen (red.): Lundes etikkleksikon (Oslo:Lunde, 2003) s.183-184 (2 s.).
 • ¤ Krogseth, Otto, "Nyreligiøsiteten - i spenningsfeltet mellom avsakralisering og resakralisering : et kulturanalytisk perspektiv" i Arne Tord Sveinall  et al. red: Troen er løs: bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (Oslo: Egede institutt, 2000) s. 29-40 (11 s.).
 • ¤ Pollard, Nick: Snakk om tro med hode og hjerte (Oslo: Lunde, 2006) s. 38-55 (17 s.).
 • Sire, James: The Universe Next Door. A Basic World View Catalogue (Downer’s Grove: Inter Varsity Press, 2009; 5. utg.) (277 s.).
 • ¤ Smith, Axel: ”Hva er et livssyn?” i Kirke og Kultur nr. 7, 1985, s. 412–421 (10 s.).
 • ¤ Sveinall, Arne Tord: Det virker jo (Oslo: Credo, 1995) s.13-30, 52-58, 97-141 og 149-163, (81 s.).

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Chapman, C., "Rethinking the Gospel for Muslims and The God who reveals" i J. Dudley Woodberry red: Muslims and Christians on the Emmaus road. (Monrovia, Calif.: MARC Publications 1989). 


KL101-3 Medier, ungdomskultur og livssynsmarked (502 s.)

 • ¤ Birkedal, Erling, ”De      unges gudstro” i Kanskje jeg tror på en gud, men- : en      langtidsstudie av gudstro hos unge fra 13 til 25 år (Oslo:      IKO-forl., 2008, s. 100-118, (18 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad: ”Spor av tru      i ei tenåringssåpe? Om ungdomsmedia og religionspedagogen”, i Prismet nr.      3, 2003 s. 99-104, 106 (6 s.).
 • ¤ Dahle, Margunn Serigstad og Lena Skattum,      red.: Manus for livet. Film som verktøy i trosopplæringen. (IKO-forlaget      2010)  s. 8-43 og  s.107-192 (120 s.).
 • ¤ Hagen, Ingunn og Thomas      Wold: Mediegenerasjonen. Barn og      unge i det nye medielandskapet (Oslo: Det Norske Samlaget, 2009)      s.13-36, 170-192 (45 s.)
 • ¤ Haugseth, Jan Frode: Sosiale medier i samfunnet. (Oslo:      Universitetsforlaget, 2013) s. 93-104 (11 s.)
 • Holmqvist, Morten (red.): Jeg      tror jeg er lykkelig… Ung tro og hverdag (Oslo: Kloster forlag 2007),      s. 24-120 154-164 (96 s.).
 • ¤ Krieken, Robert van: Celebrity Society (Oxon, Routledge, 2012) s.1-14 (13 s.)
 • ¤ Kvalvaag, Robert W.,      "Fra generasjon X til XTC-generasjonen" i: Det guddommelige      jeg: nyreligiøsitet og religiøse strømninger i moderne ungdomskultur (Bergen:      Fagbokforlaget, 2003) s. 89-107, (16 s.).
 • ¤ Orr-Ewing, Amy og Frog Orr-Ewing: Millennials. Reaching and releasing the      rising generation. (London: Latimer Minster Press, 2010) (105 s.)
 • ¤ Pollard, Nick og Steve      Couch: Disippel foran tv (Oslo,      Lunde Forlag/Damaris Norge, 2008) 11-83 (72 s.)

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Brunstad, Paul Otto: Ungdom      og livstolkning. En studie av unge menneskers tro og      fremtidsforventninger. (Trondheim: Tapir, 1998).
 • Aagre, Willy: Ungdomskunnskap:      hverdagslivets kulturelle former (Bergen: Fagbokforlaget, 2003).
 • Pollard, Nick: Tenåringer      – hvorfor oppfører de seg slik? (Oslo: Lunde, 2003) (126 s.).KL101-4 Kristen apologetikk (481 s.)

 • ¤ Dahle, Lars: ”Med Paulus      på livssynstorget – om Ap.gj. 17, 16-34 som apologetisk modell”, i Fast      Grunn nr. 6, 2003, s. 338-344 (6 s.).
 • ¤ Davidsen, Bjørn Are: Svar      skyldig? Om nye ateister og      New Age (Oslo: Lunde, 2007)      s. 96-175 (89 s.).
 • ¤ Gustavsson, Stefan: Kristen med god      grunn – om sannhet i en tid fylt av tvil (Oslo: Luther, 2006; 2. utg.)      Del I og II s. 28-184 (144 s.).
 • ¤ Lewis, C.S.: norsk utgave Se det i øynene (Oslo: Luther, 2010). Mere Christianity (New York: Harper Collins, 1952), s. 3-68 (65 s.),      
 • ¤ Mæland, Jens Olav:      ”Bibelen og apologetikk”, i Ingen unnskyldning. Kristent trosforsvar –      i Bibelen, i historien, i dag (Oslo: Lunde, 1985; 2. utg.), s. 22–42      (21 s.).
 • ¤ Pollard, Nick: Snakk      om tro – med hode og hjerte (Oslo: Lunde 2006) s. 119-161, (42 s.).
 • Schaeffer, Francis A: Escape From Reason (Illinois: Inter Varisty Press, 2006) s.      7-121 (114 s.)

Anbefalt tilleggsmateriale

 • McGrath, Alister: Bridge-building.      Effective Christian Apologetics (Leicester: IVP, 1992).
 • Campbell-Jack, W.C. og Gavin McGrath: New      Dictionary of Christian Apologetics (Leicester: IVP, 2006).
 • Craig, Wiliam Lane: On Guard. Defending Your Faith with Reason and      Precision (Colorado Springs og      Eastbourne: David C.Cook, 2010).
 • Geisler, Norman L. og Patrick Zukeran: The      Apologetics of Jesus. A Caring Approach to Dealing with Doubters (Grand      Rapids: Baker Books, 2009).
 • Kreeft, Peter og Ronald K. Tacelli: Handbook      of Christian Apologetics (Downers Grove: IVP Academic, 1994).
 • Strobel, Lee: Saken      gjelder tro: en journalitsts nærkamp med tvilen (Oslo: Luther, 2002).
 • Williams, Peter S.: The Case for God      (London: Monarch Books, 1999).
 • Williams, Peter S.: A Sceptics Guide      to Atheism (Milton Keynes: Paternoster, 2009). 3KL102 Kristen tro som livssyn (Vår 2016)

Navn Kristen tro som livssyn
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested

Gimlekollen, Krisitiansand

Forkunnskapskrav

KL102 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper: Delemne KL101-2 eller tilsvarende.

Nivå

Årsstudium/bachelor

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • har kunnskap om livssyn som lære, fortelling og levemåte
 • har kunnskap om det kristne livssynets grunnleggende lære, fortelling og levemåte

Ferdigheter

 • kan gjøre rede for det kristne livssynets sentrale lære, fortelling og levemåte
 • kan reflektere over det kristne livssynet i møte med andre livssyn

Kompetanse

 • kan møte livssynsmangfoldet med respekt, toleranse og integritet

Innhold

KL102-1 Livssyn som lære, fortelling og levemåte

Dette delemnet gir innføring i livssynsbegrepet med fokus mot hvordan ethvert livssyn både kan formuleres som forutsetninger og som lære, fortelling og levemåte. Dette gir den teoretiske bakgrunnen for  delemnet KL102-2.

KL102-2 Kristen tro som lære, fortelling og levemåte

Dette delemnet gir en grunnleggende introduksjon til kristen tro, formulert som både lære, fortelling og levemåte. Sentralt i delemnet arbeid med ulike bibeltekster som settes inn i sin helhetlige sammenheng og relateres til aspektene lære, fortelling og levemåte.

Arbeids- og undervisningsformer

KL102
tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For fjernstudentene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte
forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes. Den påfølgende undervisningen skjer i form av nettleksjoner.

For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at studenten skal ha rett til å få karakter i emnet:

Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisning

Eksamen og vurdering

Vurderingen i KL102 er alternativt:

a) To innleveringsoppgaver à 1500 ord (pluss minus 15 %)
eller
b) Muntlig eksamen med utgangspunkt i pensum for hele emnet.

For innleveringsoppgavene gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.

Innleveringsoppgavene og muntlig eksamen vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Primært norsk undervisningsspråk, men tidvis svensk og engelsk. Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Pensum

KL102-1 Livssyn som lære, fortelling og levemåte

Pensum (80 s.)

 • Sire, James W.: Naming the elephant: Worldview as a concept. (Downer’s Grove: Inter Varsity Press, 2004) s 15-50 og 91-120. (80 s.). 
        

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Naugle, David K.: Worldview: The History of a Concept (Grand Rapids: Eerdmanns, 2002).
 • Noebel, David A. Understanding The Times:The Story Of The Biblical Christian, Marxist/Leninist, And Secular Humanist Worldviews. (Manitou Springs, Colorado: Summit Press, 1991).
 • Newbigin, Lesslie: Foolishness to the  Greeks. The Gospel and Western Culture (London: SPCK, 1986).
 • Pederson, Don: “Biblical Narrative as an Agent for Worldview Change” i International Journal of Frontier Missions 14 (October-December 1997).

KL102-2 Kristen tro som lære, fortelling og levemåte

Pensum (ca 700 s.)

Kristen tro som lære

 • Sire, James: The Universe Next Door. A Basic Worldview Catalogue (Downer’s Grove: Inter Varsity Press, 2009; 5. utg.)  s.25-46 og 278-286 (19 s.)
 • Stott, John: Understanding the Bible. (Scripture Union Publishing 2003) s. 137-216 (70 s.).
 • Wright, Tom: Ganske enkelt kristen (Oslo: Lunde forlag 2008) (200 s.). s. 12-76 (64 s)

Kristen tro som fortelling

 • Gustavsson, Stefan: Gjør som Gud, bli menneske (Oslo: Lunde forlag 2008) s.11-84 (70 s.)
 • Stott, John: Understanding the Bible.(Scripture Union Publishing 2003) s. 13-136 (127 s.).
 • Wright, Tom: Ganske enkelt kristen (Oslo: Lunde forlag 2008) (200 s.). s. 77-144 (60 s.)

Kristen tro som levemåte

 • Gustavsson, Stefan: Gjør som Gud, bli menneske (Oslo: Lunde forlag 2008) (205 s.). s. 85-183 (98 s.)
 • Stott, John: Understanding the Bible.(Scripture Union Publishing 2003) s. 207-216 (9 s.).
 • Wright, Tom: Ganske enkelt kristen (Oslo: Lunde forlag 2008) (200 s.). s. 146-238 (90 s.)

Bibeltekster: ca 100 sider utvalg: 

 • 1.Mos. 1-3, 12, 15-18, 2. Mos. 1-3 og 19-21, 2. Sam.1-7. Salme 1, 2, 8, 22, 23, 24, 25, 73, 90 og 110, Jes. 1-13, Dan.7-8, Malaki 1-4, Markusevangeliet, Apostlenes gjerninger 1-15, Galaterbrevet, Kolosserbrevet.

Anbefalt tilleggsmateiale:

 • Blamires, Harry. The Christian Mind: How Should a Christian Think (Ann Arbor, Michigan: Servant Books, 1978).
 • Colson, Charles W. and Nancy Pearcy: How Now Shall We Live? (Wheaton, Illinois: Tyndale House, 1999).
 • Cook, Stuart. Universe Lost: Reclaiming a Christian World View (Joplin, Missouri: College Press, 1992).
 • Hvalvik, Reidar og Stordalen, Terje: Den store fortellingen : om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (Oslo: Det norske bibelselskap, 1999).
 • Middleton, J. Richard, and Brian Walsh. Truth is Stranger Than It Used to Be: Biblical Faith in a Postmodern Age (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1995).
 • Roberts, Vaughan: God’s Big Picture (IVP, Leicester, 2002).
 • Stott, John: Basic Christianity (IVP  2008)
 • Stott, John: The Cross of Christ (IVP, 1989 2. ed)
 • Stott, John: The Radical Disciple (IVP, 2010) 150 s.

3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv (Vår 2016)

Navn Kristent livssyn i apologetisk perspektiv
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

KL103 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper: Delemne 101-4 eller tilsvarende.

Nivå

Årsstudium/bachelor

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 •    har kunnskap om sentrale tema i kristen apologetikk

Ferdigheter

 •    kan møte og besvare aktuelle spørsmål og innvendinger som den kristne troen utfordres av i dag
 •    kan reflektere selvstendig over sentrale apologetiske tema

Kompetanse

 • kan møte spørsmål, innvendinger og livssynsalternativ med integritet og tydelighet

Innhold

KL103 Apologetikk for det kristne livssynet: sentrale temaer

Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale grunntema for kristen apologetikk. Emnet baserer seg hovedsakelig på William Lane Craig’s bok Reasonable faith og ledsagende elektronisk web materiale. I tillegg skal studenten selv velge materiale med utfordring for kristen apologetikk.

Dette emnet viderefører introduksjonen i kristen apologetikk som ble gitt i KL101-4, samtidig som det gir grunnlag for videreføringen av apologetiske tema i KL207, KL208, KL210, KL211, KL213 og KL215.

Arbeids- og undervisningsformer

KL103 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For fjernstudentene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene. Den påfølgende undervisningen skjer i form av nettleksjoner.

For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene.

Arbeidet med arbeidsoppgaver tilsvarende 1500 ord (pluss minus 15 %) utgjør ellers en sentral læringsform.

For arbeidsoppgaven gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent  innen fastsatt frist for å få lov å gå opp til eksamen

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisning
b) Godkjent arbeidsoppgave. (Ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidsoppgave.)

Eksamen og vurdering

Vurderingen
i KL103 består av skriftlig hjemmeeksamen over tre dager med et omfang på 3000 ord (pluss minus 15 %). For hjemmeeksamen gjelder de faglige og formelle kravene
som er spesifisert i gjeldende manual.

Vurderingen skjer etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Primært norsk undervisningsspråk, men tidvis svensk og engelsk. Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Pensum

(700 s.)

 • Craig, William Lane: Reasonable Faith. Christian Truth and Apologetics (Wheaton: Crossway Books, 2008; 3. utgave). (400 s)
 • Audio, video, studieguider på http:www.reasonablefaithtools.org tilsvarende 150 s.
 • Selvvalgt materiale med aktuelle innvendinger mot kristen tro (ca 150 s).

Eksempel på selvvalgt materiale:

 • Brown, Dan: DaVinci-koden (Oslo, Bazar forlag, 2003)
 • Dawkins, Richard: The God Delusion (London: Bantam Press, 2006)
 • Dennett, Daniel C.: Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon (New York: Penguin, 2006)
 • Ehrman, Bart D: Jesus feilsitert. Slik forandret de Bibelen (Oslo: Papp forlag, 2005)
 • Fragell, Levi: Vi som elsket Jesus (Oslo: Humanist forlag, 2010).
 • Harris, Sam: The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason (New York: W.W.Norton, 2004)
 • Harris, Sam: Letter to a Christian Nation (New York: Random House, Inc., 2008)
 • Hitchens, Christopher: God is Not Great (London: Atlantic Books, 2007)
 • Pullman, Philip: The Good Man Jesus and the Scoundrel Christ (Edinburg: Canongate, 2010)
 • Russel, Bertrand: Hvorfor jeg ikke er kristen og andre essays om religion og livssyn (Oslo, Humanist forlag, 2009)

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Campell-Jack, W.C. og Gavin Mc Grath (red) New Dictionary of Christian Apologetics (Leicester: InterVarsity Press Acadamic, 2006)
 • Cook, David: Thinking About Faith. A Beginners Guide. (Leicester: InterVarsity Press, 1986).
 • Copan, Paul: True For You, But Not For Me. Deflating the slogans that leave Christians Speechless (Minneapolis: Bethany House Publishers, 1998).
 • Davidsen, Bjørn Are: Da kvinnen fikk sjel – og andre historier (Oslo: Luther, 1998).
 • Kreeft, Peter, og Ronald K. Tacelli: Handbook of Christian Apologetics (Leicester: InterVarsity Press, 1994).
 • McGrath, Alister: Bridge Building. Effective  Christian Apologetics. (Leicester: InterVarsity Press 1992)

Alternativt pensum

Enten

 • ¤ Craig, William Lane: Reasonable Faith. Christian Truth and Apologetics (Wheaton: Crossway Books, 2008; 3. utgave), kap 1 s 29-64 (35 s).
 • Craig, William Lane: On Guard: Defending Your Faith with Reason and Precision (Colorado Springs, CO og : David C. Cook, 2010) s 13-146, 183-283 (233 s.)
 • Williams, Peter S.: Understanding Jesus: Five Ways to Spiritual Enlightenment (Paternoster: Milton Keynes, 2010) (308 s.) s. 1-164, 206-308 (262 s.)
 • Elektronisk materiale med debatter på www.reasonablefaith.org (eller tilsvarende) tilsvarende 150 s.

eller:

 • ¤ Craig, William Lane: Reasonable Faith. Christian Truth and Apologetics (Wheaton: Crossway Books, 2008; 3. utgave), kap 1 s 29-64 (35 s).
 • ¤ Gustavsson, Stefan: Skeptikerens guide til Jesus. Del 1: Evangelienes troverdighet (Oslo: Luther, 2014) s.26-49 (23 s.)
 • Gustavsson, Stefan: Skeptikerens guide til Jesus. Del 2: Jesu identitet og oppstandelse (Oslo: Luther, 2015) (200 s.)
 • Søvik, Atle, og Bjørn Are Davidsen: Eksisterer Gud? En drøfting av argumenter for og mot (Oslo: Cappelen Damm, 2013) 272 s.
 • Elektronisk materiale med debatter på www.reasonablefaith.org (eller tilsvarende) tilsvarende 150 s.

3KL209 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier (Vår 2016)

Navn Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

KL209 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper er grunnleggende kunnskap om  livssynsteori, ungdomsteori og medier. (sml.KL101-3 og KL101-3).

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • har god kunnskap om ungdommers livssynsdanning
 • har god forståelse av livssynsformidlingen i populære medier
 • har innsikt i forholdet mellom livssyn i ungdomskultur og populærkultur

Ferdigheter:

 • kan reflektere over relasjonen mellom typiske livssyn i ungdomskulturen og sentrale livssyn i populærkulturen
 • kan analysere populærkulturelle uttrykk fra teologisk perspektiv

Kompetanse

 • har respekt for ungdommers livssynsdanning og livssynsutforskning
 • har bevissthet om den sentrale rollen som populærkulturen spiller i ungdommens livsynsdanning
 • har respekt for medietekstene

Innhold

KL209-1 Livssynspluralisme og ungdomskultur

Dette delemnet retter fokus både mot unge menneskers livssynsdanning og mot typiske trekk ved ungdommers livssyn i vår pluralistiske samtid. Med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale analyser ser en på utfordringer og muligheter for kristen formidling.

KL209-2 Livssynspluralisme og populærkultur

Dette delemnet retter fokus mot livssynsformidlingen i populære medier, med vekt på ulike tilnærmingsmåter til dette mangfoldet av populærkulturelle uttrykk fra et kristent teologisk perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

KL209 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium.

For begge variantene gjelder tre – fem obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger, seminarer hvor sentrale temaer drøftes og workshops med analyse av populærkulturelle uttrykk.

For fjernstudentene skjer undervisningen ellers i form av nettleksjoner, mens det for lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger og seminarer.

Arbeidet med en obligatorisk arbeidsoppgave utgjør ellers en sentral læringsform

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent  innen fastsatt frist for å få lov å gå opp til eksamen:

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisningen.
b) Godkjent arbeidsoppgave på 1000 ord (pluss/minus 15 prosent) (ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidsoppgave).

Eksamen og vurdering

Vurderingen i KL209 består av en skriftlig prosjektoppgave med et omfang på 3000 ord (pluss/minus 15 prosent), der analyse av relevant
mediebudskap står sentralt.

Den skriftlige prosjektoppgaven vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Undervisnings- og eksamensspråk

Primært norsk undervisningsspråk, men tidvis svensk og engelsk. Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre
språk må godkjennes etter søknad.

Pensum

KL209-1 Livssynspluralisme og ungdomskultur (363 s.)

 • * Howell, David: ”Religion and Youth Culture” i Partridge, Christopher (gen.ed.) Dictionary of Contemporary Religion in the Western World. (Leicester : Inter-Varsity Press 2002) s.130-134 (5 s.).
 • * Kvalvaag, Robert W.: Det      guddommelige jeg. Nyreligiøsitet og religiøse strømninger i moderne ungdomskultur (Bergen: Fagbokforlaget 2003) (s. 125 - 135).
 • Keuss, Jeff: Blur. A New Paradigm for Understanding Youth Culture. (Grand Rapids, Zondervan, 2014) (177 s.)
 • Aagre, Willy: “Ungdomskulturen” (Kap. 4) I Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former (Bergen, Fagbokforlaget, 2014.  2.utgave) (s. 107-157, 50 s.)
 • Aagre, Willy: “De unges arenaer” (Kap 5) I Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former (Bergen, Fagbokforlaget, 2014. 2.utgave) (s. 159-195, 36 s.)
 • Ulstein, Jan Inge og Per M. Aadnanes (red.): Vegar i vegløysa? Ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne (Trondheim: Tapir 2011) (s. 95 -180).

KL209-2 Livssynspluralisme og populærkultur (410 s.))

 • Endsjø, Dag Øistein og Liv Ingeborg Lied: Det folk vil ha. Religion og populærkultur. (Oslo: Universitetsforlaget 2011) (181s.)
 • * Godawa, Brian: "Jesus på kinolerretet (bioduken)", i Theofilos nr 2, 2009 (s. 22-36).
 • * Lundby, Knut: "Medier som resurs for religion" i Botvar, Pål Ketil og Ulla Schmidt (red.) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. (Oslo: Universitetsforlaget 2010) (s. 111-131).
 • Lynch,Gordon: Understanding Theology and Popular Culture (Oxford: Blackwell Publishing 2005) (194 s.).
 • * Watkins, Tony: "Philip Pullman og hans ateistiske fiksjon", i Theofilos nr 1, 2010 (s.33-38)