Emnebeskrivelse

4KRD1231 Messias i bibelsk, jødisk og religionshistorisk kontekst (Vår 2018)

Navn Messias i bibelsk, jødisk og religionshistorisk kontekst
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Nivå

Bachelor

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om messianske ideer i Det gamle testamente og tidlig jødisk tradisjon,
 • har kunnskap om messianisme i Det nye testamente
 • har kunnskap om jødisk messianisme fra rabbinsk tid til nyere tid
 • har kunnskap om synet på Jesus i islam
 • kjenner til primærtekster fra disse religiøse tradisjonene

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende primærtekster til å belyse utvikling av messianske ideer
 • kan reflektere over utvikling av messianske ideer innenfor en religiøs tradisjon og om hvordan slike ideer kan flyte over grensene mellom religionene

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle  kunnskap om messianisme i gammeltestamentlig og mellomtestamentlig tid
 • kan formidle hvordan messianismen videreføres i Det nye testamente, jødisk tradisjon og islam
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning om messianisme i videregående skole
 • kan planlegge og gjennomføre samtalemøter om messias med deltagere fra ulike religioner

Innhold

Studieenheten dekker følgende tema:

 • Messianske tekster, ideer og utviklingslinjer i GT og tidlig jødisk tradisjon
 • Jesu selvforståelse, kristologisk tenkning i evangeliene, Apostelgjerningene, Paulus, Hebreerbrevet og Johannes åpenbaring
 • Jesusbildet i apokryfe evangelier
 • Messiastradisjoner i jødedommen (rabbinske tekster, normativ jødedom, hasidismen)
 • Synet på Jesus i islam

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, selvstudium, arbeidsoppgaver

Evaluering

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

 • 1 litteraturnotat a 500 ord
 • 2 tekstnotater a 500 ord.

Notatene skal leveres på oppgitt dato, og være godkjent før oppmelding til eksamen.

Vurderingsuttrykk: Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeeksamen, 4 døgn, inntil 4000 ord.

Vurderingsuttrykk: Gradert karakter A-F

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinavisk eller engelsk.

Pensum

Med forbehold om endringer

”Messiah,” ”Messianic Banquet,” ”Messianic Movements in Judaism,” Anchor Bible Dictionary 4.777-790.  8 s.

Porter, S. (ed.). The Messiah in the Old and New Testaments (Grand Rapids, Eerdmans, 2007), 17-20, 24-28, 51-54, 75-82, 90-164.  94 s.

Collins, J.J., The Scepter and the Star. The Messiahs of the Dead Sea Scrolls and Other Ancient Literature (2nd. ed. New York: Doubleday, 2010). 24-39, 52-73, 77-83, 92, 100-101, 122-137, 149-153, 160-164, 191-205, 209-212, 225-237 (96 s.)

Weyde, K.W., Messias i Det gamle testamente. (Oslo: MF, 2003), 18-63.  45 s.

Gese, H., ”The Messiah,” Essays in Biblical Theology (Fortress, 1983), 141-166.  25 ss.

Elgvin, T.. Mine lepper spiller fløyte. Jødiske bønner før Jesus (Oslo: Verbum, 2003). 81-102, 142-49.

Elgvin, T., “Kongshåpet transformeres i eksiltiden” (studiemateriell Itslearning)  8 s.

Austad, T. /Wee, Ø.M, Hvem er Jesus? (Oslo:Luther 1985), 9-40, 46-55, 59-62.  45 s.

Warrington, W., Discovering Jesus in the New Testament (Peabody, Mass.: Hendrickson 2009), 5-57, 69-74, 114-143, 166-178, 195-203.   108 s.

Elgvin, T., “Forbannet er den som henger på treet,” Tidsskrift for teologi og kirke 4/1998, 253-62 [eller Elgvin, ”The Messiah Who was Cursed on the Tree,” Themelios 22 (1997) 14-21].   10 s.

Aalen, S, ”Jesu kristologiske selvbevissthet. Et utkast til jahvistisk kristologi,” og ”Visdomsforestillingen og Jesu kristologiske selvbevissthet,” Guds sønn og Guds rike. Nytestamentlige studier (Oslo: Universitetsforlaget: 1973), 271-88, 313-24.  29 s.

Elgvin, T. ”From the Earthly to the Heavenly Temple. Lines from the Bible and Qumran to Hebrews and Revelation,” The World of Jesus and the Early Church (C. Evans, ed., Hendrickson, 2011), 40-53.  14 s.

“Messiah,” “Messianic Movements,” Encyclopedia Judaica, vol. 11, 1407-27.   10 s.

Kjær-Hansen, K. (ed.), The Death of the Messiah (Baltimore: Lederer, 1994), 1-16, 69-74 [eller tilsvarende i Når Messias dør (Christiansfeld: Savanne, 1994].  22 s.

Santala, R., ”The Despised Messiah and his Despised People,” Mishkan 43/2005, 16-24.  9 s.

Woodberry, J. Dudley, ”The Muslim Understanding of Jesus,” Word and World 16/2 (Luther Seminary 1996), 173-178.  6 s.

Parrinder, G., Jesus in the Qur’an (Oxford: Oneworld, 1966), 18-21, 30-54, 67-91, 105-125.  63 s.

Khalidi, T., The Muslim Jesus: Saying and Stories in Islamic Literature (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001), 32-45.  14 s.

Totalt 640 s.

« Tilbake