Praktisk teologi og ledelse, årsstudium

Årsstudium
Studiepoeng 60
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk
Studiested NLA Høgskolen - Sandviken i Bergen eller Staffeldtsgate i Oslo.

Generelt om studiet

Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse skal gi opplæring i lys av en kristen dannelsestradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning – praksis – mentorering. Studiet skal bidra til en leders karakterbygging eller ethos. Målet er danningen av mennesket som kan lede seg selv og så lede andre.

Gjennom utdanningen legges det til rette for en dobbel dannelse, ved at en fra dag en starter med å lese kulturens og kirkens grunntekster i tråd med universitetstradisjonen og øves i det å dannes gjennom praksiserfaringer i tråd med mer profesjonsrettede utdanninger. Samtidig skal studiet bidra til formidlingsevne og leseferdighet i vid forstand, til å lese både tradisjonens grunntekster, Bibelen, klassiske verk innen kirkehistorie og filosofien og den sosiale grunnteksten. Det handler her om utvikling av en dobbel lesning. Denne lesningen, som fordrer at all dannelse skjer i relasjoner, skjer samtidig i lys av den kirkelige konteksten som primær kontekst for praktisk-teologisk refleksjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Videre utdanning

Med fullført årsstudium i praktisk teologi og ledelse kan en fortsette på bachelor i praktisk teologi og ledelse. Det er også mulig å gå videre på bachelor i teologi på NLA Høgskolen. Årsstudiet kan også inngå som frie studiepoeng i andre utdanninger. Masterstudiet i kristendom ved NLA bygger på bachelorstudiet og gir flere valgmuligheter: Man kan velge fordypning i kateketikk eller teologi.

Yrkesmuligheter

Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse kvalifiserer for arbeid som trosopplærer i Den norske kirke (minstekrav 30 stp PED, 30 stp KRD/TEOL). Går en videre på bachelor i praktisk teologi og ledelse vil en bli kvalifisert for arbeid som menighetspedagog i Den norske kirke, og det vil også kunne være en relevant yrkesutdanning for folkehøyskole- og bibelskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, pastorer, forsamlingsledere, musikalske ledere, frivillighetskoordinatorer og andre yrkesgrupper innenfor menighetsarenaen både i Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og i frikirkene. Samtidig er dette en lederutdanning som også gir kvalifiseringsgrunnlag for å kunne jobbe innenfor flere felt i samfunnet.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

NLA er en privat høgskole. Det betales studieavgift for hvert semester, pluss semesteravgift til Studentsamskipnaden (SiB). Utgifter til studieturer kommer i tillegg. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse.

« Tilbake