BACHELOR I PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE

Bachelornivå
Studiepoeng 180
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 6
Undervisningsspråk Norsk
Studiested NLA Høgskolen - Sandviken i Bergen eller Staffeldtsgate i Oslo.

Generelt om studiet

Bacheloren i praktisk teologi og ledelse skal gi opplæring i lys av en kristen dannelsestradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning – praksis – mentorering. Det metodiske grunnlaget ligger i bruken av praktisk-teologisk metode.

Grunnleggende her er også forståelsen av dannelse, nemlig at utdanningen skal bidra til en leders karakterbygging eller ethos. Det er danningen av mennesket som kan lede seg selv og så lede andre, som står i fokus. Gjennom utdanningen legges det til rette for en dobbel dannelse, ved at en fra dag en starter med å lese kulturens og kirkens grunntekster i tråd med universitetstradisjonen og øves i det å dannes gjennom praksiserfaringer i tråd med mer profesjonsrettede utdanninger.

Samtidig skal studiet bidra til leseferdighet i vid forstand, til å lese både tradisjonens grunntekster, Bibelen, klassiske verk innen kirkehistorie og filosofien og den sosiale grunnteksten. Det handler her om utvikling av en dobbel lesning. Denne lesningen, som fordrer at all dannelse skjer i relasjoner, skjer samtidig i lys av den kirkelige konteksten som primær kontekst for praktisk-teologisk refleksjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Videre utdanning

Bacheloren i PTL gir opptak til master i kateketikk – dersom en velger KRLE årstudium andre året. Som første år i et teologistudium gir årsstudiet i praktisk teologi og ledelse en profilert start på og retning til teologistudiet og et viktig kompetansefortrinn som ferdig utdannet prest.

Yrkesmuligheter

Bacheloren i praktisk teologi og ledelse kvalifiserer for arbeid som menighetspedagog i Den norske kirke, og vil også kunne være en relevant yrkesutdanning for folkehøyskole- og bibelskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, pastorer, forsamlingsledere, musikalske ledere, frivillighetskoordinatorer og andre yrkesgrupper innenfor menighetsarenaen både i Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og i frikirkene.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

NLA er en privat høgskole. Det betales studieavgift for hvert semester, pluss semesteravgift til Studentsamskipnaden (Sammen). Utgifter til studieturer kommer i tillegg. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse.

« Tilbake