Master i teologi

MASTER I TEOLOGI

Masternivå
Studiepoeng 120
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 4
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Her kan du søke om opptak (lokalt opptak)
Studiested NLA Høgskolen - Sandviken, Bergen

Generelt om studiet

Generelt om studiet

Masterstudiet sikter mot en fordypning av den brede faginnsikt som forutsettes tilegnet på bachelornivå. Videre gir det studenten anledning til et fordypet vitenskapelig studium av ett spesielt emne, basert på teoretiske og forskningsmetodiske overveielser.

Masterstudiet forutsetter og stimulerer til selvstendig refleksjon og arbeid med fagfeltets problemstillinger og temaer. Det gir hjelp til å orientere seg i forskningslitteraturen, til analytisk-kritisk tenkning og til å fremstille og redegjøre for et problemkompleks.

Studieplanen gir i noen grad studenten anledning til selv å bestemme studiets profil. Studiet vil være relevant inn mot tjeneste i menighet, kirke eller kristen organisasjon, som prest, pastor, kateket eller lignende, mot undervisning i skolen, eller mot spesielle forskningsoppgaver. Studenten bør raskt komme i dialog med faglærer og studieveileder om hvilken retning han/hun skal velge for sitt studium og masteroppgaven.

Overordnede siktemål med mastergraden er å gi studentene

  • dypere innsikt i sentrale kunnskapsområder innenfor fagfeltet
  • muligheter for faglig fordypning i utvalgte emner og områder
  • forutsetninger for og øving i å arbeide med fagstoffet på en selvstendig, reflektert og analytisk-kritisk måte
  • innsikt i vitenskapsteoretisk tenkning og problematikk
  • forutsetninger for å gjennomføre et vitenskapelig studium av et selvvalgt emne i form av en masteravhandling
  • en faglig kompetanse som gir grunnlag for tjeneste i skole, kirke og samfunn, eller for videre vitenskapelig studium (doktorgrad)
  • positive yrkesetiske holdninger og personlig modning

Studieplan master i teologi

Opptakskrav

 Masterstudiet i teologi bygger på avlagt Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende.

Videre utdanning

Bestått mastergrad i kristendom gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogrammer i bl.a. kristendom og teologi (Ph.D.)

Yrkesmuligheter

En mastergrad i teologi kvalifiserer for ulike stillinger hvor kunnskap og innsikt i kristen livstolkning og teologi kunnskap er nødvendig. Det gjelder stillinger som forsker, lærer, prest/pastor, misjonær, kateket, forkynner eller en annen tjeneste innenfor kirke, kristen organisasjon, skole eller samfunn. Sammen med praktisk-teologisk utdanning (ved NLA Høgskolen og/eller annen institusjon) kan studiet være del av grunnlag for ordinasjon til prest i Den norske kirke.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

NLA er en privat høgskole. Det betales studieavgift for hvert semester, pluss semesteravgift til Studentsamskipnaden (SiB). Utgifter til studieturer kommer i tillegg. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse

Studieplaner

Startsemester Klasse
Høst 2017

MASTER I TEOLOGI

Høst 2016

MASTER I TEOLOGI

« Tilbake