Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ikke opptak høsten 2017)

Yrkesutdanning
Studiepoeng
180
Heltid/deltid Deltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 8
Undervisningsspråk Norsk
Studiested Åsane i Bergen

Generelt om studiet

Assistenter og andre som i dag er i arbeid i barnehage, kan ta barnehagelærerutdanningen som deltidsutdanning i tilbudet Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (aBL). I forbindelse med opptak i aBL-utdanningen inngås det en avtale mellom student, arbeidsgiver og NLA Høgskolen. Studenten binder seg til å være  i vanlig arbeid i 40-60 % av full stilling.

Permisjonsavtale

Organisering

Programplan for bachelor arbeidsplassert barnehagelærerutdanning

Oversikt over kunnskapsområdene(KO) i ny barnehagelærerutedanning på NLA Høgskolen

KO1: Barns utvikling, lek og læring (BULL) 30sp Pedagogikk, RLE, naturfag, fysisk fostring og norsk

KO2: Kunst, kultur og kreativitet (KKK) 30sp Pedagogikk, musikk, forming og drama

KO3: Språk, tekst og matematikk (STM) 20sp Pedagogikk, norsk og matematikk

KO4: Natur, helse og rørsle (NHR) 20sp Pedagogikk, naturfag og fysisk fostring

KO5: Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) 20sp Pedagogikk, samfunnsfag og RLE

KO6: Ledelse, samarbeid og utvikling (LSU) 15sp Pedagogikk, samfunnsfag og ledelse.

Studiet strekkes over fire år. Undervisning legges til to dager i uken og dette blir torsdag og fredag fra høsten 2016, klokken 9.00-15-00 begge dagene. Innholdet i disse dagene vil veksle mellom undervisning og arbeid i basisgrupper på NLA Høgskolen, basisgruppearbeid i nærmiljøet, ulike oppgaver knyttet til egen arbeidsplass og selvstudium.

Det vil således ikke legges organisert undervisning alle "undervisningsdager". Det utarbeides en detaljert plan for hvert kunnskapsområde.

 

Emneplanene for fulltidsstudiet finner du her. Vi tar forbehold om at det kan bli noen endringer i planene før oppstart av de enkelte kunnskapsområdene.

Temaorganisering og profesjonsnær læring

Barnehagehverdagen er sammensatt av lek, læring og omsorg der de 7 ulike fagområdene flettes inn i hverandre. Derfor velger vi å temaorganisere utdanningen i kunnskapsområder som hvert har et omfang på 15 - 30 studiepoeng. Dette er en tverrfaglig enhet som fokuserer på et særlig yrkesområde en barnehagelærer må ha kompetanse på. Ansvaret for hver kunnskapsområde blir lagt til et tverrfaglig lærerteam.

Den arbeidsplassbaserte utdanningen vil ta utgangspunkt i de erfaringer hver enkelt student har med seg inn i studiet. Derfor legges det vekt på studentaktive læringsformer. Problembasert læring (PBL) er en slik metode. Studentene vil med utgangspunkt i situasjonsbeskrivelser fra barnehagen, arbeide med lærestoffet i basisgrupper med omlag 6 studenter.

Slike arbeid vil kunne munne ut i presentasjoner for medstudenter, forestillinger og opplegg for barn på de ulike arbeidsplassene, skriftlige arbeid individuelt eller som gruppe, plenumsdiskusjoner osv. Arbeidet i basisgruppene vil foregå både med og uten veileder tilstede. Undervisningen vil også bli gitt som forelesninger, seminar, ekskursjoner, tema og prosjektarbeid.

Vi benytter også læringsplattformen it's:learning som redskap for kommunikasjon mellom høgskole og student.

Les også: Ser fram til å bli barnehagelærere

Les også: Første kull med aFL fullførte utdanningen høsten 2013.

Praksis

Praksis har et omfang på 100 dager. Praksis i barnehage krever permisjon fra egen barnehage i KO 1 – 5, med totalt 75 praksisdager. I KO 6 og fordypning (siste del av studiet, med totalt 25 praksisdager, blir det praksis i egen barnehage. Praksisperiodene som er delt i perioder på 2-4 uker, er studentene til stede i tildelt praksisbarnehage hele uken. Studenten får praksislærer, samt oppfølging fra veileder på NLA Høgskolen. Veileder fra NLA vil vanligvis være samme veileder som studenten har i sin basisgruppe.

Permisjonsavtale