Barnehagelærerutdanning bachelorgrad

Yrkesutdanning
Studiepoeng 180
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 6
Undervisningsspråk Norsk
Studiested Åsane i Bergen

Generelt om studiet

NLA Høgskolen gir deg god bakgrunn for å møte utfordringene i barnehagen. Hos oss finner du faglig, sosial og yrkesetisk forståelse og kompetanse i et inkluderende læringsmiljø. I barnehagelærerutdanningen arbeider vi ut fra et helhetssyn med fokus på læreren som oppdrager, på yrkesetikk og et forpliktende verdigrunnlag.

Yrkesnær læring
Arbeidsformene i studiet er basisgrupper, seminarer og forelesninger. Basisgruppearbeidet er en sentrale arbeidsform. En basisgruppe består av 5-8 studenter og en lærer som veileder. De tar utgangspunkt i yrkesnære problemstilllinger og arbeider etter problembasert læringsmetode. Hver temablokk munner ut i et prosjektarbeid som skal ha tilknytning til hovedtemaet for temablokken.

Profesjonssamtaler
I barnehagelærerutdanningen ved NLA Høgskolen gjennomføres profesjonssamtaler med studentene. Dette er en toveis kommunikasjon mellom veileder (lærer) og student som primært sikter mot danningsprosessen. Studenten får her hjelp til å sette ord på og vurdere inntrykk og erfaringer fra undervisning og praksis.

Oversikt over kunnskapsområdene(KO) i ny barnehagelærerutdanning på NLA Høgskolen

 

År  Høst  Vår
1. studieår 

KO1: Barns utvikling, lek og læring (BULL)

30sp Pedagogikk, RLE, naturfag, fysisk fostring og norsk

Praksis: 15 dager

 

KO2: Kunst, kultur og kreativitet (KKK)

30sp Pedagogikk, musikk, forming og drama

Praksis: 15 dager

2. studieår 

KO3: Språk, tekst og matematikk (STM) 20sp Pedagogikk, norsk og matematikk Praksis: 15 dager; inkl. 5 dager med fokus overgang barnehage – skole

KO4: Natur, helse og rørsle (NHR) 10sp Pedagogikk, naturfag og fysisk fostring

 

KO4: Natur, helse og rørsle (NHR) 10sp Pedagogikk, naturfag og fysisk fostring Praksis: 10 dager

KO5: Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) 20sp Pedagogikk, samfunnsfag og RLE

Praksis: 20 dager, med mulighet for utenlandspraksis eller barnehageovertakelse
3. studieår 

KO6: Ledelse, samarbeid og utvikling (LSU) 15sp Pedagogikk, samfunnsfag og matematikk

Praksis: 15 dager

Bacheloroppgave m/vitenskapsteori 15sp

Fordypning 30sp

eller internasjonalt semester 30sp

Praksis: 10 dager

Rammeplan for barnehagen

Programplan for barnehagelærerutdanningen

NLA Høgskolen gir deg god bakgrunn for å møte utfordringene i barnehagen. Hos oss finner du faglig, sosial og yrkesetisk forståelse og kompetanse i et inkluderende læringsmiljø. I barnehagelærerutdanningen arbeider vi ut fra et helhetssyn med fokus på læreren som oppdrager, på yrkesetikk og et forpliktende verdigrunnlag.

Opptakskrav

I barnehagelærerstudiet er generell studiekompetanse (eller realkompetanse) opptaksvilkår.

Videre utdanning

NLA Høgskolen har ulike etter- og videreutdanningstilbud for barnehagelærere. Disse kan variere fra år til år.
Studenter kan legger til rette studiet sitt for studier ved høyere grader (profesjonsmaster).

Yrkesmuligheter

Barnehagelærerutdanning kvalifiserer  for pedagogisk arbeid i barnehage, faglig/administrativ ledelse og drift av barnehager.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

Studenter ved NLA Høgskolen betaler en studieavgift pr semester 2.690,- + semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen-SIB. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse.

NLA Høgskolen er med i Studentsamskipnaden i Bergen (SIB).
For tilbudene i SIB, se www.sib.uib.no