fordypninger_forsidebilde.jpg

Fordypninger i barnehagelærerutdanningen

Våren 2018 tilbyr NLA Høgskolen to fordypningsemner på heltid for studenter på siste år i barnehagelæreutdanningen. Emnene er også åpne for barnehagelærere som ønsker videreutdanning og for studenter fra andre høgskoler.

BL: Barn, medier og livssyn – Fulltid, vår 2018

Dette er et nytt fagtilbud på NLA Høgskolen, og vi er stolte over på kunne tilby denne aktuelle og fremtidsrettede fordypningen. Barn omsluttes av medier og har i stor grad en digitale hverdag. Hvilken betydning har dette for deres barndom -  for sosialisering, identitetsutvikling etc. Denne viktige siden ved barns hverdag trenger barnehagelærere å ha kunnskap om og erfaring med, og det er et svært spennende felt både å utforske og å praktisere som student og barnehagelærer. Foreleserne i fordypningen kommer fra ulike fag og utdanninger innen NLA Høgskolen, med base i BL på Breistein og i journalistikk og mediestudier på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand. Temaområder som digital dømmekraft, nettsider for barn, nyheter for barn, medier generelt, identitet og livssynsdanning, verdiformidling i populære serier og filmer fra bl.a. Disney, utvikling av filmfortellinger med barn, musikklek med digitale verktøy, estetisk lek og læring i arbeid med medier og digitale verktøy og overgang barnehage/skole og begynneropplæring knyttet til medier er sentrale. Videre inngår medieproduksjon og arbeid med digitale verktøy. Det blir et kort studieopphold i Kristiansand, med tilgang til produksjonsutstyret der og med et felles kurs med journalistutdanningen på Gimlekollen. Gled dere!

BL: Pedagogical Leadership – Fulltid, vår 2018

Pedagogical Leadership/pedagogisk ledelse retter seg mot ledelse i barnehagens hverdag, med ledelse av pedagogisk arbeid med barn, samt ledelse av medarbeidere og foreldresamarbeid. Fordypningen er tverrfaglig med fagene pedagogikk (20sp), drama (7sp) og samfunnsfag (3sp). Fordypningen lyses denne gang ut som et engelskspråklig emne, og er åpen også for internasjonale studenter. En sammensatt studentgruppe kan gi utfordrende, faglige diskusjoner og synsvinkler inn mot ledelse. Fordypningens første 15 sp er også åpne for studenter fra Bachelor i interkulturell forståelse på NLA Sandviken. Vi har gode erfaringer med den norskspråklige fordypningen, og emneplanen for engelsk variant har samme innhold. Norske studenter kan velge om de vil lese norsk eller engelskspråklig pensum, og de kan levere alle skriftlige, individuelle oppgaver på norsk. Dersom vi ikke får internasjonale studenter vil all undervisning bli på norsk. (Her kan det bli et unntak noen uker, fordi to lærere fra Kirgisistan muligens skal hospitere på fordypningen.)

ABL: Barnehagen som forebyggende arena - Deltid, høst 2017/vår 2018

Emnet tar særlig sikte på å utruste barnehagelærere til å kunne gi støtte og hjelp til barn som lever i utsatte livssituasjoner. Vi setter fokus på hva som er beskyttelsesfaktorer og hva som er risikofaktorer med tanke på barnets utvikling og ser på barnas ressurser framfor mangler. Studiet gir grunnlag for opptak på mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk for barnehagelærere på NLA Høgskolen. Dette er en tverrfaglig utdanning som blant annet omfatter fagene pedagogikk, musikk, drama, kunst & håndverk og norsk.

Les mer om emnet

Kunstfaglig arbeid i barnehagen

Emnet er en videreføring av og en fordypning i fagene musikk, dans, drama, kunst og håndverk og pedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Gjennom emnet skal studentene tilegne seg økt forståelse for betydningen av kunstfaglig arbeid for barns læring og utvikling. I tillegg skal studentene få erfaring med hvordan de estetiske fagene imøtekommer læringsbehov og økt bevissthet om seg selv og egen rolle som kunstfaglige tilretteleggere og inspiratorer. Studiet omfatter fagene pedagogikk (3 stp), drama (9 stp), kunst & Håndverk (9 stp) og musikk (9 stp).

Les mer om emnet

 
Fakta om studiene:
Studiepoeng: 30
Studiested: Bergen
Søknad: Lokalt opptak

Studiene er rettet mot barnehagelærere og studenter som skal ta tredje år i utdanningen.

Emnene er helttidsstudier på dagtid med oppstart våren 2016.