Opptak til musikkprogrammer

Søknadsinfo for søkere til bachelorprogrammene i musikk ved NLA Høgskolen i Staffeldtsgate høsten 2017

1. februar 2018 er søknadsfrist for:

•    Bachelorprogram i utøvende rytmisk musikk (180 sp)
•    Bachelorprogram i musikk, menighet og ledelse - klassisk/rytmisk (180 sp)

Bachelorprogram i utøvende rytmisk musikk (URM) er en utdannelse som henvender seg til unge musikktalenter med generelle ambisjoner om å utvikle sin kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse. I bachelorprogrammet i utøvende musikk tilbyr vi kun studieretning for rytmisk musikk.

Bachelorprogram i musikk, menighet og ledelse (MML) er en utdannelse som retter seg mot å jobbe med musikk i kirke- og menighetsliv. Her kan du velge mellom studieretningene utøvende rytmisk eller utøvende klassisk musikk. Etter bachelorprogrammet i MML tilbyr vi en ettårig etterutdanning i utøvende musikk, slik at du får en bachelorgrad i musikk.

Faglige opptakskrav til begge programmene


Generell studiekompetanse + opptaksprøve

Det er samme opptaksprøve for begge bachelorprogrammene.
Rangering etter opptaksprøve og instrumentsammensetting.

Søknadsprosedyre

1. februar: Siste frist for å sende inn søknad elektronisk i SøknadsWeb.
8. februar: Siste frist for å sende følgende vedlegg til NLA Høgskolen Staffeldtsgate elektronisk* eller pr. post*:

•    Egenattest + passfoto
•    Program for prøvespill (skriv programmet i eget dokument eller på e-post) og eventuelle noter
   
        Hovedinstrument rytmisk (MML og URM):
        Dersom skolens band skal benyttes, velges to sanger fra liste:

Skriv titler og toneart i programmet for prøvespill. Se oversikt over noter for prøvespill 

Hovedinstrument klassisk (MML): 

Legg ved 2 eksemplarer av noter det trengs akkompagnatør til.  Vi ønsker å sette sammen en strykekvartett og oppfordrer alle som ønsker å bli en del av den til å søke. Ellers ønsker vi sangere, pianister, organister treblåsere og messingblåsere. Spiller du et instrument som faller utenfor de nevnte kategorier og har lyst å søke, er vi åpne for det.
Med orgel som hovedinstrument, kan du bli kantor ved å gå alle fire årene.

Biinstrument sang (MML og URM), jfr. Opptaksprøve punkt 1 b:
Legg ved 2 eksemplarer av noter dersom du ønsker at høgskolen skal stille med akkompagnatør.

•    Vitnemål/dokumentasjon
Du kan enten laste opp dokumentasjonen i nettsøknaden din eller sende den til NLA Høgskolen per post. Har du vitnemål på generell studiekompetanse i nasjonal vitnemålsdatabase, trenger du ikke laste opp eller sende dette


•    Evt. en musikalsk CV og aktuelle attester

* E-postadresse: studier.staffeldtsgate@nla.no  
Postadresse: NLA Høgskolen Staffeldtsgate, Boks 7153 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Merk konvolutten: Søknad musikk    
Dersom innsendingsfristen ikke overholdes, vil det normalt bety at du ikke får muligheten til opptaksprøve.    

Opptaksprøve

Dersom du fyller de formelle kravene for opptak, vil du bli innkalt til opptaksprøve på NLA Høgskolen i Oslo (inngang Linstows gate 3).   

På opptaksprøven vil du få vist dine musikalske ferdigheter gjennom praktiske og teoretiske prøver.

Tidspunkt for opptaksprøvene er uke 12.
Hver søker møter kun en dag.
         
Innkalling til opptaksprøve sendes på e-post i slutten av februar.                                        
NB! Husk å bekrefte om du kommer eller ikke innen gitt frist.

Dersom du skulle bli forhindret fra å møte prøvedagen du er blitt invitert til, ber vi om at du umiddelbart gir oss melding om dette. Prøvetidspunktet er i utgangspunktet ikke mulig å endre, men ved tungtveiende grunner, f.eks. sykdom dokumentert ved legeerkæring, opptaksprøve ved annen institusjon, kan du søke om å få annen dato.

Eksakt tidspunkt for prøvene vil bli annonsert på selve prøvedagen etter at fremmøteregistrering er gjennomført.

Obligatorisk orienteringsmøte
Hver morgen på prøvedagene vil det bli holdt et kort obligatorisk orienteringsmøte. Her vil det foruten viktig informasjon for prøvedagen, bli fremmøteregistrering ved opprop, samt utdeling av søknadsmapper.

Søknadsmappen tas med til de ulike opptaksprøvene, slik at kommisjonene kan få anledning til å gå gjennom søknadsmappen sammen med deg. Kommisjonsmedlemmene som gjennomfører intervjuene, vil også ha anledning til å snakke med deg om noen av de innsendte dokumentene i søknadsmappen.

Rom
Høgskolen benytter mange rom under opptaksprøvene. En gjennomgang av hvor de ulike rom befinner seg, vil bli gitt på orienteringsmøtet. Øvingsrom for søkere vil være tilgjengelig i hovedbyggets underetasje. Alle øvingsrom og andre prøverom vil være tydelig merket.

Hvordan finne frem til  NLA Høgskolen?
Se kart på våre hjemmesider http://www.nla.no/nor/kontakt-oss/kart

Selve opptaksprøven
Prøven består av tre deler:

•    Prøvespill på hoved- og biinstrument. Tidsramme: 20 minutter.
•    Musikkteori- og gehørprøve. Tidsramme 60 minutter.
•    Intervju. Tidsramme 10 minutter.


1.    
a.    Hovedinstrument
Lengde på prøvespillprogram: Ca. 15 minutter.

Alle forbereder 2 selvvalgte musikkstykker på hovedinstrument. Legg opp musikkstykker med ulik karakter.

Tillegg for rytmisk hovedinstrument: 
Som rytmisk instrumentalist er det, i tillegg til å vise ensembleegenskaper, fint å legge inn et parti der du viser dine solistiske egenskaper. Dersom du stiller med eget band, er det ingen andre føringer enn det som er nevnt over i avsnittet «Alle forbereder..».

Skolen har tilrettelagt rom med piano, sanganlegg med mikrofon og backline (bassforsterker, gitarforsterker og trommesett).

b.    Biinstrument
Alle studenter som blir tatt opp på URM / MML vil få  piano (notebasert og besifring) som obligatorisk biinstrument. Unntak er studenter med piano som hovedinstrument som vil få sang som obligatorisk biinstrument.

For alle søkere vil det bli avholdt en kort opptaksprøve på biinstrument (piano eller sang - avhengig av hovedinstrument) med fremføring av et selvvalgt stykke. Tidsrammen for prøven er på cirka 5 minutter. Prøven vil bli avholdt i forlengelsen av hovedinstrumentprøven, med samme kommisjon.

2.    
Musikkteori- og gehørprøve


For å bli tatt opp gjelder krav til grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i musikkteori og gehør. Musikkteori- og gehørprøven må være bestått for å kunne få tilbud om opptak til studiet. Prøven kan gjennomføres på følgende måter:

  • sammen med de praktiske opptaksprøvene
  • som forprøve 20. februar kl. 17 i Aud 2 på høgskolen. Ingen påmelding.
  • ved å dokumentere bestått nasjonal gehør- og teoriprøve ved en annen institusjon


Prøven omfatter følgende:

•    Å gjenkjenne, bestemme og navngi ulike tre- og firklanger
•    Å gjengi muntlig og/ eller notere ned/korrigere melodier og rytmer
•    Musikkteoretiske spørsmål

Dersom du er usikker på dine kunnskaper, er forprøven en god pekepinn på hva du må jobbe med til prøven som tas sammen med de praktiske prøvene. Det anbefales derfor å gjennomføre forprøven. Dersom du består forprøven, slipper du å ta prøven på nytt sammen med de praktiske prøvene.

Eksempel på litteratur: Benestad, Finn: «Musikklære», Universitetsforlaget


3.    
Intervju


I intervjuet får du anledning til å si noe om din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål. Tidsrammen for intervjuet er cirka 10 minutter.

Kunngjøring av resultat etter prøver

Resultat av forprøven sendes ut innen 28. februar via e-post

Tilbuds- og avslagsbrev blir sendt ut innen 6. april. Man takker ja eller nei til tildelt studie-plass direkte i SøknadsWeb.

Gis det avslag eller tilbud om å stå på venteliste, sendes melding om det samme dato via e-post.  

Det gis ikke informasjon om resultat av opptaksprøve eller begrunnelse for avslag via telefon. Dersom du har spørsmål ang. dette, kan du henvende deg på e-post: studier.staffeldtsgate@nla.no

Alle andre henvendelser vedrørende søknad og opptak gjøres på dagtid mellom 08.00 - 15.45.

Svarfrist

Fristen for å takke ja til tilbudt studieplass, er 25. april.


Sekundære opptaksprøver

NLA Høgskolen i Staffeldtsgate har mulighet for å arrangere nye opptaksprøver i musikk dersom det blir behov for en jevnere instrumentsammensetning etter 25. april.