3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv (Vår 2018)

Navn Kristent livssyn i apologetisk perspektiv
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Vår
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

3KL103 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper: Delemne 101-4 eller tilsvarende.

Nivå

Årsstudium/bachelor

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 •    har kunnskap om sentrale tema i kristen apologetikk

Ferdigheter

 •    kan møte og besvare aktuelle spørsmål og innvendinger som den kristne troen utfordres av i dag
 •    kan reflektere selvstendig over sentrale apologetiske tema

Kompetanse

 • kan møte spørsmål, innvendinger og livssynsalternativ med integritet og tydelighet

Innhold

3KL103 Apologetikk for det kristne livssynet: sentrale temaer

Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale grunntema for kristen apologetikk. Emnet baserer seg hovedsakelig på William Lane Craig’s bok Reasonable faith og ledsagende elektronisk web materiale. I tillegg skal studenten selv velge materiale med utfordring for kristen apologetikk.

Dette emnet viderefører introduksjonen i kristen apologetikk som ble gitt i KL101-4, samtidig som det gir grunnlag for videreføringen av apologetiske tema i 3KL207, 3KL208, 3KL210, 3KL211, 3KL213 og 3KL215.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL103 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For fjernstudentene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene. Den påfølgende undervisningen skjer i form av nettleksjoner.

For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene.

Arbeidet med arbeidsoppgaver tilsvarende 1500 ord (pluss minus 15 %) utgjør ellers en sentral læringsform.

For arbeidsoppgaven gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent  innen fastsatt frist for å få lov å gå opp til eksamen

a) Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisning
b) Godkjent arbeidsoppgave. (Ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidsoppgave.)

Eksamen og vurdering

Vurderingen i 3KL103 består av skriftlig hjemmeeksamen over tre dager med et omfang på 3000 ord (pluss minus 15 %). For hjemmeeksamen gjelder de faglige og formelle kravene
som er spesifisert i gjeldende manual.

Vurderingen skjer etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Primært norsk undervisningsspråk, men tidvis svensk og engelsk. Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Pensum

Enten

 • ¤ Craig, William Lane: Reasonable Faith. Christian Truth and Apologetics (Wheaton: Crossway Books, 2008; 3. utgave), kap 1 s 29-64 (35 s).
 • Craig, William Lane: On Guard: Defending Your Faith with Reason and Precision (Colorado Springs, CO og : David C. Cook, 2010) s 13-146, 183-283 (233 s.)
 • Williams, Peter S.: Understanding Jesus: Five Ways to Spiritual Enlightenment (Paternoster: Milton Keynes, 2010) (308 s.) s. 1-164, 206-308 (262 s.)
 • Elektronisk materiale med debatter på www.reasonablefaith.org (eller tilsvarende) tilsvarende 150 s.

eller:

 • ¤ Craig, William Lane: Reasonable Faith. Christian Truth and Apologetics (Wheaton: Crossway Books, 2008; 3. utgave), kap 1 s 29-64 (35 s)
 • ¤ Gustavsson, Stefan: Skeptikerens guide til Jesus. Del 1: Evangelienes troverdighet (Oslo: Luther, 2014) s.26-49 (23 s.)
 • Gustavsson, Stefan: Skeptikerens guide til Jesus. Del 2: Jesu identitet og oppstandelse (Oslo: Luther, 2015) (200 s.)
 • Søvik, Atle, og Bjørn Are Davidsen: Eksisterer Gud? En drøfting av argumenter for og mot (Oslo: Cappelen Damm, 2013) 272 s.
 • Elektronisk materiale med debatter på www.reasonablefaith.org (eller tilsvarende) tilsvarende 150 s.

Forbehold om endringer før studiestart vår 2018

« Tilbake