VIIKT1-ITP IKT i pedagogisk virksomhet 1 emne 2 (Vår 2018)

Navn IKT i pedagogisk virksomhet -Emne 2: Pedagogisk bruk av informasjonsteknologi, VU
Studiepoeng 15
Kan brukes som videreutdanning på Grunnskolelærer
Undervisningssemester Vår
Studiested

Åsane, Bergen

Forkunnskapskrav

Gjennomført og godkjent begge arbeidskravene i emne 1, innføring i bruk av informasjonsteknologi eller tilsvarende.

Nivå

Bachelor

Innledning

Emnet bygger på studentenes bakgrunn fra innføring i informasjonsteknologi (emne 1), pedagogisk praksis, pedagogikk og skolefag og gir grunnlag for å kunne bruke IKT i undervisning og læringsarbeid. Emnet inngår som andre del av studiet IKT i pedagogisk virksomhet (til sammen 30 sp.). Studenten skal blant annet gjennom prosjektarbeid tilegne seg kunnskap om og kjennskap til IKT i læringsarbeid og utvikle et nettbasert undervisningsopplegg.

Læringsutbytte

Dette emnet vektlegger at studenten skal utvikle didaktisk kompetanse og refleksjon rundt bruk av IKT i læringsarbeid generelt og nettbasert undervisning spesielt. Gjennom arbeid med emnets ulike målområder skal det sikres vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring, faglig utvikling og didaktisk refleksjon.

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de metode- og rolleendringene som IKT medfører i skole og opplæring
 • har kunnskap om hvordan IKT kan brukes faglig som læringsverktøy i ulike skolefag
 • har kunnskap om vurdering av digitale læringsressurser
 • har kunnskap om ulike etiske problemstillinger og relevant lovverk knyttet til bruk av IKT i skolen. 
 • har kunnskap om kildekritikk av informasjon på internett.

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningsopplegg hvor bruk av digitale læremiddel står sentralt
 • kan tilpasse undervisningsopplegg til elevenes ulike behov gjennom bruk av digitale verktøy
 • kan bruke nettbaserte ressurser og digitale verktøy i ulike skolefag

Generell kompetanse

Studenten

 • har digital kompetanse og kjennskap til IKT i læringsarbeid
 • har utviklet digital dømmekraft og kan bruke digitale ressurser på en forsvarlig måte
 • kan planlegge og legge til rette for ulike arbeidsmåter som fremmer tilpasset opplæring ved bruk av digitale ressurser

Innhold

Studiet vektlegger kunnskap om og bruk av nettbaserte læringsressurser. Det vil bli fokusert på IKT sin plass i læreplaner og refleksjon rundt bruk av digitale læringsressurser i læringsarbeidet, herunder vurdering av digitale læringsressurser. Studenten vil få innsikt i hvordan IKT aktualiserer etiske utfordringer i skole og opplæring, herunder kunnskap om sentralt lovverk som personvern og opphavsrett, og kvalitet og kildekritikk av informasjon på Internett. IKT og tilpasset opplæring står sentralt i studiet.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene vil være forelesninger/nettleksjoner og selvstudium. Prosjektarbeid vil være en sentral læringsaktivitet i dette emnet og organiseres gruppevis. En del av lærestoffet blir gjort tilgjengelig på nettbasert læringsplattform.

Praksis

Praksis inngår som arbeidskrav.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

 • Studenten skal gjennomføre ett individuelt arbeidskrav i emnet digitale læringsressurser. Dette arbeidskravet skal presenteres som en nettressurs for medstudenter.
 • Praksisrapport: 9 timer undervisningspraksis
 • Prosjektarbeid: Studenten skal gjennomføre et prosjektarbeid der problemstilling og prosjektskisse godkjennes av faglærer. Prosjektarbeidet skal resultere i et nettbasert undervisningsopplegg utviklet i en digital læringsplattform eller tilsvarende. Obligatorisk veiledning inngår i prosjektarbeidet (det nettbaserte undervisningsopplegget inngår som en del av avsluttende vurdering).

Vurderingsuttrykk: Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering er todelt:

1. Det nettbaserte undervsiningsopplegget teller 60 % av sluttkarakteren (jf.beskrivelse av prosjektarbeid under arbeidskrav).

2. En skriftlig individuell hjemmeksamen teller 40 % av sluttkarakteren.

Vurderingsuttrykk: Det blir gitt karakter etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler: Alle.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Andre bestemmelser

Det forventes at studenten kan bruke egen bærbar PC med tilgang til programvare som kreves på studiet.

Pensum

Med forbehold om endringer

Kjennskap til følgende lovverk:

Aalen, I. (2015). En kort bok om sosiale medier. Bergen: Fagbokforlaget.

Bertnes, P. A., & Tuseth, B. S. (2012). Faglig informasjon på Internett (3. utg.). Oslo: Abstrakt.

Nome, D. Ø. (2011). Skolen mellom ungdom og sosiale medier. Norsk Pedagogisk tidsskrift, ss. 70-78. (Tilgjengelig på Idunn.no)

Krokan, Arne (2012). Smart læring. Hvordan IKT og sosiale medier endrer læring. Bergen. Fagbokforlaget

Krumsvik, R (red.).(2016) Digital læring i skole og lærerutdanning. (2.utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Otnes, H. (2009). Å være digital i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget.

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser: https://iktsenteret.no/ressurser/kvalitetskriterier-digitale-laeringsressurser

NB: I tillegg kommer kompendium, materiale fra brukermanualer til relevant programvare, og selvvalgt pensum på ca. 190 sider.

« Tilbake