Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Videreutdanning
Studiepoeng 30
Heltid/deltid Deltid
Type studium Samlingsbasert
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk
Studiested NLA Høgskolen - Sandviken, Bergen

Generelt om studiet

NLA Høgskolen i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane - Organisasjonsutvikling og endringsarbeid (SEVU-PPT)

Målgruppen er ansatte i PP-tjenesten. Opplæringen er tilrettelagt PP-tjenesten som organisasjon, og det vektlegges nærhet til praksisfeltet.

Innhold i studiet:

1. Organisasjonsutvikling og innovasjon i barnehage og skole (15 stp.)

2. Utviklingsarbeid, endringsprosesser og implementering (15 stp.)

Den overordnede målsettingen er å styrke deltakernes kompetanse i organisasjonsutvikling og endringsarbeid i barnehage og skole.

1. Det er et mål at deltakerne skal bli bedre i stand til å analysere behovet for organisasjonsutvikling og tilegne seg kompetanse til å planlegge og gjennomføre endringsarbeid knyttet til praksis i skoler og barnehager.

2. Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om ulike teoretiske, metodiske og pedagogiske tilnærminger som sammen bidrar til forståelse av hvordan barnehager, skoler og PPT fungerer som organisasjoner, og hvordan utviklingsprosesser gjennomføres.

Fokuset vil være på PPT’s rolle, og hva de kan bidra med inn i barnehage og skole. Tilbudet vil fokusere på utfordringer i forhold til endringskraft og motstand mot endring, potensialet i tverrprofesjonelt / tverretatlig samarbeid, samt beslutningsprosesser både på organisasjon, gruppe og individnivå. Videre kunne analysere og håndtere organisasjoners struktur og kultur.

Faglige elementer i Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Modul 1. Organisasjonsutvikling og innovasjon i barnehage og skole (15 stp.)

 • Klargjøring av personlig og profesjonelt ståsted i egen organisasjon
 • Kunnskap om faglig handlingsrom innenfor relevante lover og forskrifter
 • Kunnskap om systemrettet arbeid i PPT
 • Kunnskap om hva som kjennetegner lærende organisasjoner
 • Kunnskap om lærings- og endringsprosesser i organisasjoner og utvikling av en positiv organisasjonskultur
 • Kunnskap om hva som kjennetegner barnehager og skoler som organisasjoner, og hva som skiller disse fra hverandre og fra andre typer av organisasjoner.
 • Kunnskap om prinsipper for god praksis i barnehage og skole
 • Kunnskap om tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid
 • Kunnskap om konflikter og konflikthåndtering

For fullstendig plan for modul 1, se her.

Modul 2. Utviklingsarbeid, endringsprosesser og implementering (15 stp.)

 • Kunnskap om tilpasset opplæring i skolen som en lærende organisasjon
 • Kunnskap om likeverdige, inkluderende og tilpassede tilbud i barnehage og skole
 • Kunnskap om systemutfordringer knyttet til psykisk helse, problematferd, forebygging og tidlig innsats
 • Kunnskap om potensialet i tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid, og det faglige, etiske og juridiske grunnlaget for slikt samarbeid
 • Kunnskap om planlegging og ledelse av utviklings- og endringsprosesser
 • Kunnskap om veileders rolle i endringsprosesser
 • Kunnskap om reformteori, tolking av reformer og konsekvenser for realisering
 • Kunnskap om utvikling av innovasjonsprosjekter

For fullstendig plan for modul 2, se her

Arbeidsform

Studiet er praksisnært med fleksibel organisering, samlinger og nettstøtte som er tilpasset arbeids- og studiesituasjonen til deltakerne.

Det vil være forpliktende arbeid mellom samlingene med mulighet for nettbasert veiledning. Gjennomføringen tar utgangspunkt i deltakernes praksiserfaringer og reelle utfordringer knyttet til deres arbeid som ansatte i PPT.

Organisering

Tilbudet gjennomføres studieåret 2016/2017. Hver modul (15 stp.) gjennomføres på ett semester. Studiet (30stp.) gjennomføres i løpet av ett studieår.

Modulene kan tas enkeltvis, men modul 2 bygger på modul 1 eller tilsvarende.

Hver modul (15 stp.) er på 3 samlinger med 7 dager totalt. Læringsformer består av samlinger, arbeid mellom samlinger med støtte i elektroniske læringsplattformer og nettbasert veiledning, samt skriftlig arbeid. Tilbudet er med forbehold om faglig godkjenning ved studiested/institusjon.

Vurdering

Arbeidskrav:

For hver modul vil det være arbeidskrav med dokumentasjon i gruppe/individuelt med utgangspunkt i eget arbeidsfelt.

Eksamen:

Vurderingen (eksamen) består av en skriftlig individuell oppgave.

Eksamensformen gir gode muligheter for integrering av teori og praksis, med bruk av caseeksempler fra egen virksomhet.

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid» (30 stp.)

Modul 1 høst:

Organisasjonsutvikling og innovasjon i barnehage og skole (15 stp.) Bestått/ikke bestått.

Modul 2 vår:

Utviklingsarbeid, endringsprosesser og implementering (15 stp.) Gradert karakter.

De som består eksamen vil få karakterutskrift for fullført studium på (15 15 stp. )30 studiepoeng.

Opptakskrav

Relevant utdanning på bachelornivå.

Tilsetting i PPT.

« Tilbake