>> Studie-/fagplan uten emnebeskrivelse Navn

Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse, 2017

Undervisningsspråk
Norsk
Godkjenning
LOKUT 23.02.2015
Programansvarlig

Ole Kristian Kogstad

Omfang
60 studiepoeng
Startsemester

Høst 2017

Studiets varighet

Heltidsstudium over to semester, ett studieår.

Studiested
NLA Høgskolen - Staffeldtsgate, Oslo
Formål

NLA Høgskolen Staffeldtsgate vil gjennom sitt årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse, representere et viktig alternativ til andre årsstudier, bl.a. ved at studiet gjennomføres i

et rikt utøvende musikkmiljø der det legges stor vekt på samspill, identitet og verdier. Studiet henvender seg spesielt til studenter og yrkesutøvere (musikere) som ønsker å arbeide med

korledelse, vokalarrangering i tillegg til å heve sin kompetanse i hovedinstrument, samspill og gehør. Undervisningen har et utøvende og praktisk fokus.

Opptakskrav

Årsstudiene krever generell studiekompetanse. I tillegg må søkeren sende inn:

- Lydopptak av søkeren på sitt hovedinstrument, varighet 2-4 minutter

- Egenattest der studenten beskriver sin musikalske historie

- Attestert dokumentasjon på korledervirksomhet.

Det vil bli gjennomført en musikkteoritest ved oppstart som avgjør om studenten gjennomfører emnet Musikkteori (5 sp) i stedet for emnet Arrangering I og II (5 sp).

Læringsutbytte

Årsstudiet har et overordnet mål som omfatter både faglig innhold, studentenes dannelse og en yrkesmessige kvalifisering.

Kunnskap

Studenten har:

• innsikt i ulike musikalske sjangere, og har kunnskap til å kunne å formidle et variert spekter av musikk gjennom sitt arbeid

• kjennskap til musikk som fenomen, musikkens historie og tradisjoner, og dens funksjon i kulturelt og samfunnsmessig perspektiv

• basiskunnskap i å arrangere og komponere musikk

• viderekommende kunnskap om korledelse


Ferdigheter

Studenten kan:

• utøve musikk, både individuelt og i ensembler

• lede og dirigere kor innenfor flere musikksjangre

• arbeide selvstendig med øving, innstudering og musikalsk formidling

• reflektere over egen kunstneriske virksomhet og utvikling

•integrere kunnskap fra teori og praksis i sin utøvende virksomhet


Generelle kompetanse

Studenten:

• har utviklet en forståelse av musikkens betydning i samfunn.

• kan reflektere over etiske og sosiale problemstillinger knyttet til eget fag

• har utviklet sin identitet som utøver og korleder

Studiemodell/oppbygging

Program for musikk ved NLA-høgskolen Staffeldtsgate, tilbyr p.t. to årsstudier i utøvende musikk, en med fokus på låtskriving og en med fokus på korledelse. Begge årsstudiene har et utøvende fokus der hovedinstrument og samspill utgjør 15 studiepoeng, fordypningsemner og støtteemner i musikk utgjør til sammen 25 studiepoeng. Valg-emnene utgjør 20 studiepoeng, og minimum 5 av disse skal være karakterdannende musikkemner. Undervisningen foregår både individuelt (hovedinstrument) og i grupper med varierende størrelser.

Emneoversikt med studiepoeng:

UML emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Emnekoder:

Utøvende emner (15 sp)

 •   Hovedinstrument   med samspill (15 sp)
 • 4HINS101

Støtteemner (25 sp)

 * Studenter med tilstrek-kelige   forkunnskaper i musikkteori følger emnet Arrangering I og II. Øvrige følger   emnet Musikkteori.

 •   Korledelse   II (5 sp)
 •   Korledelse   III (5 sp)
 •   Gehørtrening   I (5 sp)
 •   Musikkteori   (5 sp)*
 •   Arrangering   I og II (5 sp)*
 •   Metodisk   samspill og Ensembleledelse (5 sp)
 •  
 •   4KORL200
 •   4KORL300
 •   4GEH100
 •   4MUST
 •   4MARR150
 •   4MSEN300

Musikk valgemner (20 sp)

 

** Karakterdannende musikkemner,   minimum 5 sp (ett emne) må velges.

 

*** Bi-instrument piano II   (notebasert akkompagne-ment) bygger på forkunn-skaper tilsvarende   Bi-instrument piano I (besifringsspill og melodispill)

 •   Music in   Worship (5 sp)**
 •   Identitet   og danning for musikere (10 sp)**
 •   Identitet   og bransjekunnskap (5 sp)**
 •   Musikkhistorie   I (5 sp)
 •   Populærmusikkhistorie   (5 sp)
 •   Bi-instrument   piano I (besifringsbasert, 5 sp)
 •   Bi-instrument   piano II (notebasert, 5 sp)***
 •   Bi-instrument   sang I (5 sp)
 •   Bi-instrument   kirkeorgel I (5 sp)
 •   Bi-instrument   kirkeorgel II (10 sp)
 •   Bi-instrument   gitarakkompagnement I (5 sp)
 •   Bi-instrument   gitarakkompagnement II (10 sp)
 •   Musikkproduksjon   1a (5 sp)
 •   Koralharmonisering   (5 sp)
 •   4MW100
 •   4MIDA100
 •   4MID100
 •   4MUH100
 •   4POPM101
 •   4BIP100
 •   4BIP200
 •   4BIS100
 •   4BIVO301
 •   4BIVO302
 •   4BIVG301
 •   4BIVG302
 •   4MPD101
 •   4KOS102

Semesteroversikt over emner og studiepoeng:

 Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse (UMK)

 

HØST

VÅR

UTØVENDE EMNER (15 sp):

7,5

7,5

Hovedinstrument, individuelt og med samspill

7,5

7,5

STØTTEEMNER (25 sp):

12,5

12,5

Korledelse II

5

 

Korledelse III

 

5

Gehørtrening I

2,5

2,5

Arrangering I og II eller Musikkteori

2,5

2,5

Metodisk samspill og ensembleledelse

2,5

2,5

MUSIKK VALGEMNER (20 sp):

10

10

Music in Worship (5 sp)*

 

x

Identitet og danning for musikere (10 sp)*

x

x

Identitet og bransjekunnskap (5 sp)*

 

x

Musikkhistorie I (5 sp)

x

 

Populærmusikkhistorie (5 sp)

x

 

Bi-instrument piano I (5 sp)

x

x

Bi-instrument piano II (5 sp)(Forkunnskap tilsvarende
BI piano I

   

Bi-instrument sang I (5 sp)

x

x

Bi-instrument kirkeorgel III (5 sp)**

x

x

Bi-instrument kirkeorgel IV (10 sp)**

x

x

Bi-instrument gitarakkompagnement III (5 sp)**

x

x

Bi-instrument gitarakkompagnement IV (10 sp)**

x

x

Musikkproduksjon Ia (5 sp)

 

x

Koralharmonisering (5 sp)

x

 

SUM STUDIEPOENG:

30

30

Studiepoeng pr år:

UMK:

60

*Karakterdannende musikkemner, minimum 5 sp av disse må velges.

**Valgemner med individualundervisning.

Eksamen og vurdering

Oversikt over den avsluttende vurderingen for hvert emne finnes i emneplanene.

Vurdering gis i form av gradert karakter (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling og internasjonalisering

Studietur

Som en del av musikkstudiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate, organiseres det hvert år en studietur til USA. Studieturen er spesielt tilrettelagt for å utdanne, danne og inspirere musikkstudenter,

der bl.a. besøk i kjente musikkstudios, ulike kirker, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner står sentralt. Studieturene har frem til nå gått til Chicago eller Los

Angeles. Studieturen tilbys også til MML-studenter (Bachelor i musikk, menighet og ledelse) og URM-studenter (Bachelor i utøvende rytmisk musikk).

Evaluering av studiet

Studiene vil være gjenstand for kontinuerlig evaluering i henhold til NLA Høgskolen sitt kvalitetssikringssystem. Studentene vil bli trukket inn i evaluering av studiet, særlig av

arbeidsformene og undervisningen.

Andre bestemmelser

Enkeltemner i årsstudiene UMK og UML kan etter søknad innpasses i BA-studiet MML (Musikk, menighet, ledelse). Årsstudium i utøvende musikk UMK og UML kan inngå som 2.

året i bachelorstudiet PTL (Praktisk teologi og ledelse). Studenten må ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner, se ovenfor under opptakskrav.

Emner

årstrinn 1

4BIP100 Biinstrument Piano I (Høst 2017- Vår 2018 )

Navn Biinstrument Piano I
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Nivå

Bachelor

Innledning

For studenter som ikke har piano som hovedinstrument. Emnet bidrar til at studenten oppøver ferdigheter som kan gi støtte for andre emner som arrangering, gehørtrening, korledelse, musikkteori og koralharmonisering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om instrumentet
 • har kunnskap om besifringssystemet
 • har kunnskap om funksjonsanalysesystemet
 • har kjennskap til repertoar fra ulike sjangrer

Ferdigheter

Studenten:

 • kan spille etter besifring både med og uten melodi
 • kan anvende ulike besifringssystemer
 • kan forskjellige teknikker ved spill og akkompagnement av besifrede melodier
 • kan anvende teknikker for ulike sjangere
 • kan transponere besifrede melodier        
 • kan spille funksjonsrekker innenfor dur- og molltonearter med inntil 3 # og 3 b’er
 • kan anvende grunnleggende tekniske ferdigheter på instrumentet
 • kan uttrykke seg musikalsk på instrumentet

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet identitet og rolle som akkompagnatør

Arbeids- og undervisningsformer

10 timer à 45 minutter pr semester i grupper med instrumentallærer.

Eksamens- og vurderingsordninger

Vurdering underveis:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Fremføring av besifret sang for gruppen minimum 3 ganger i løpet av kurset. (Se også avsnittet om fravær i instrumentalundervisning i del B.)

Avsluttende vurdering:

 • Utøvende eksamen. Omfang: 15 minutter. Karakter: A-F.

Innhold for eksamen: Fremføring av to ulike besifringssanger som studenten velger fra sin repertoarliste som skal medbringes på eksamen. Den ene fremføres med melodispill. I den andre akkompagnerer studenten en sanger/instrumentalist som studenten selv tar med seg. I tillegg spiller studenten en funksjonsrekke prima vista.

4BIS100 Biinstrument Sang I (Høst 2017- Vår 2018 )

Navn Biinstrument Sang I
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om stemmens oppbygning og funksjon
 • har kjennskap til egnet repertoar fra ulike epoker og stilarter

Ferdigheter

Studenten:

 • har utviklet sangtekniske ferdigheter
 • har utviklet musikalsk uttrykksevne

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet identitet og rolle som sanger

Arbeids- og undervisningsformer

10 timer à 45 minutter pr semester i grupper med instrumentallærer.

Eksamens- og vurderingsordninger

Vurdering underveis

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.

Avsluttende vurdering:

 • Utøvende eksamen. Omfang: 15 minutter. Karakter: A-F..

Innhold for eksamen: Fremføring av to sanger med ulikt preg som studenten velger fra sin repertoarliste som skal medbringes på eksamen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

4BIVG301 Biinstrument gitarakkompagnement I (Høst 2017- Vår 2018 )

Navn Biinstrument gitarakkompagnement I
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Nivå

Bachelor

Innledning

For studenter som ønsker gitarundervisning med akkompagnement som fokus. Dersom man ønsker å gjennomføre Bi-instrument gitarakkompagnement med et større omfang, kan Bi-instrument gitarakkompagnement II (10 sp) velges i stedet. Man har ikke anledning til å velge begge emnene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om instrumentets oppbygning, herunder stemming, bruk av capo og vedlikehold av instrumentet
 • har grunnleggende kunnskap om instrumentets tekniske muligheter og klangideal

Ferdigheter

Studenten:

 • har utviklet tekniske ferdigheter for besifringsspill
 • kan benytte gitar til å akkompagnere sang i flere tonearter
 • har utviklet musikalsk uttrykksevne på instrumentet

Generell kompetanse

Studenten:

 • har oppøvd ferdigheter som gir støtte for andre musikkemner

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell undervisning 10 timer à 30 minutter pr. semester med instrumentallærer

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte
 • Akkompagnere solist eller forsamling på eksempelvis skoleandakt eller huskonsert. Minimum en sang.

Avsluttende vurdering

 • Bi-instrumentrapport i henhold til skjema. Karakter: Bestått/ ikke bestått
  (Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne levere bi-instrumentrapport)
Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

4BIVG402 Biinstrument gitarakkompagnement II (Høst 2017- Vår 2018 )

Navn Biinstrument gitarakkompagnement II
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Nivå

Bachelor

Innledning

For studenter som ønsker gitarundervisning med akkompagnement som fokus.

Emnet finnes også som 5 sp emne (Bi-instrument gitarakkompagnement I). Man har ikke anledning til å velge begge emnene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om instrumentets oppbygning, herunder stemming, bruk av capo og vedlikehold av instrumentet
 • har grunnleggende kunnskap om instrumentets tekniske muligheter og klangideal

Ferdigheter

Studenten:

 • har utviklet tekniske ferdigheter for besifringsspill
 • kan benytte gitar til å akkompagnere sang i de fleste tonearter
 • har utviklet en tydelig musikalsk uttrykksevne på instrumentet

Generell kompetanse

Studenten:

 • har oppøvd ferdigheter som gir støtte for andre musikkemner

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell undervisning 10 timer à 45 minutter pr. semester med instrumentallærer

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen Staffeldtsgate.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Akkompagnere solist eller forsamling på eksempelvis skoleandakt eller huskonsert. Minimum to sanger.

Avsluttende vurdering

 • Bi-instrumentrapport i henhold til skjema.

Vurderingsuttrykk:  Bestått/ ikke bestått
(Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne levere bi-instrumentrapport)

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

4BIVO301 Biinstrument Kirkeorgel I (Høst 2017- Vår 2018 )

Navn 4BVIO301 Biinstrumnet kirkeorgel I
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Innledning

For studenter som ønsker grunnleggende orgelkunnskap til bruk i menighetssammenheng. Dersom man ønsker å gjennomføre Bi-instrument kirkeorgel med et større omfang, kan Bi-instrument kirkeorgel II (10 sp) velges i stedet. Man har ikke anledning til å velge begge emnene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om instrumentets oppbygning, herunder registrering
 • har grunnleggende kunnskap om instrumentets tekniske muligheter og klangideal
 • kjenner til sentralt repertoar fra koralbok og liturgi fra Den norske kirke

Ferdigheter

Studenten:

 • har grunnleggende tekniske ferdigheter
 • behersker spill etter noter – koraler, enkle orgelstykker og tekniske øvelser
 • har utviklet musikalsk uttrykksevne på instrumentet
 • kan benytte kirkeorgel til akkompagnement i deler av gudstjenester

Generell kompetanse

Studenten:

 • har oppøvd ferdigheter som gir støtte for andre musikkemner

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell undervisning 10 timer à 30 minutter pr. semester med instrumentallærer

Eksamens- og vurderingsordninger

Vurdering underveis

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte

Avsluttende vurdering

 • Bi-instrumentrapport i henhold til skjema.

Karakter: Bestått/ ikke bestått
(Alle arbeidskrav må være bestått for å kunne levere bi-instrumentrapport)

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

4BIVO402 Biinstrument Kirkeorgel II (Høst 2017- Vår 2018 )

Navn 4BIVO402 bi-instrument kirkeorgel II
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Innledning

For studenter som ønsker grunnleggende orgelkunnskap til bruk i menighetssammenheng. Emnet finnes også som 5 sp emne (Bi-instrument kirkeorgel I). Man har ikke anledning til å velge begge emnene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om instrumentets oppbygning, herunder registrering
 • har grunnleggende kunnskap om instrumentets tekniske muligheter og klangideal
 • kjenner til sentralt repertoar fra koralbok og liturgi fra Den norske kirke

Ferdigheter

Studenten:

 • har grunnleggende tekniske ferdigheter
 • behersker spill etter noter – koraler, enkle orgelstykker og tekniske øvelser
 • har utviklet en tydelig musikalsk uttrykksevne på instrumentet
 • kan benytte kirkeorgel til akkompagnement i gudstjenester og andre kirkelige handlinger

Generell kompetanse

Studenten:

 • har oppøvd ferdigheter som gir støtte for andre musikkemner

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell undervisning 10 timer à 45 minutter pr. semester med instrumentallærer

Eksamens- og vurderingsordninger

Vurdering underveis

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte

Avsluttende vurdering

 • Bi-instrumentrapport i henhold til skjema. Karakter: Bestått/ ikke bestått
  (Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne levere bi-instrumentrapport)
Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

4GEH100 Gehørtrening I (Høst 2017- Vår 2018 )

Navn Gehørtrening I
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Nivå

Bachelor

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kjennskap om strategier for å lese og skrive melodisk materiale uten modulasjon

Ferdigheter

Studenten:

 • kan imitere, memorere og enkel improvisasjon.
 • kan lese og skrive ned melodisk materiale uten modulasjon
 • kan lese rytmer med ulike taktarter, underdeling og tempi
 • kan gjenkjenne treklanger og firklanger ved hjelp av funksjonsanalyse og besifring innenfor én toneart

Generell kompetanse

Studenten :

 • kan overføre fagets utbytte til andre emner og i egen musisering

Arbeids- og undervisningsformer

Ukentlige gruppetimer gjennom hele studieåret.

Eksamens- og vurderingsordninger

Vurdering underveis:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Avsluttende vurdering:

 • Individuell hjemmeeksamen: Transkribere deler av en melodi av 8-16 takter, melodi og harmonikk. Omfang: 1 dag.
  Karakter: Bestått/Ikke bestått.
Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Pensum

Johansen, Niels Eskil: Hørelære Melodi i dur og moll, s.5-77. Oslo: Norsk Musikkforlag, 1996.

Palmqvist, Bengt-Olov: The Refinement of Rhythm Vol 1, s.1-151 København: Bopac 2004, 2008

Babben Lavik: Lytt til akkorder, s.15-25. Oslo: Norsk musikkforlag, 1991

Askeland, John Børge: Gehørtrening 1 (kompendium), s.1-79. Oslo, 2014.

4HINS101 Hovedinstrument I (Høst 2017- Vår 2018 )

Navn Hovedinstrument I
Studiepoeng 15
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Nivå

Bachelor

Innledning

Studenter som er tatt opp på klassisk fordypning har klassisk hovedinstrument og klassisk forum gjennom hele studieløpet. Studenter som er
tatt opp på rytmisk fordypning har rytmisk hovedinstrument gjennom hele studieløpet, samt samspill eller interpretasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om innstuderings- og øvingsmetoder
 • har kunnskap om instrumentet og hvilke teknikker som blir brukt
 • kjenner til et variert repertoar for instrumentet
 • har kunnskap om ferdigheter som setter ham/henne i stand til å musisere sammen i et ensemble
 • har kunnskap om stilarter
 • har kjennskap til et repertoar som består av flere sjangere

Ferdigheter

Studenten:

 • behersker instrumentet teknisk
 • kan fungere i ulike ensembler
 • kan innstuderings- og øvingsteknikker
 • behersker et repertoar bestående av flere sjangere
 • kan improvisere variasjoner i et samspill
 • kan spille sammen med studenter og eksterne musikere
 • kan formidle musikk som solist og i ensembler.

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan innordne seg i et ensemble
 • har respekt for medspillere

Arbeids- og undervisningsformer

Instrumentalundervisning:

10 timer à 45 minutter pr semester over to semester med instrumentallærer.*

Det blir gjennomført 40 undervisningstimer i samspill fordelt på hele studieåret.**

 • repertoaret bestemmes av studenter i samarbeid med faglærer
 • skolen setter i sammen band

For klassiske utøvere er det klassiskforum (obligatorisk) som ivaretar samspill og interpretasjon.

Det blir undervist som dobbelttimer hver uke gjennom hele studieåret.

*For URM1 og MML1 vil vokalundervisningen foregå i en kombinasjon av mesterklasser og individuell veiledning.

**For URM1 og MML1 vil det også kunne finnes annen form for obligatorisk samspillundervisning.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Arbeidskrav: Tilstedeværelse på samspillundervisning (rytmisk) og klassisk forum (klassisk) og annen tilrettelagt samspillsundervisning.
 • Arbeidskrav (rytmisk): Være delaktig på en konsert hvert semester med samspillband (varighet 20 min.)
 • Arbeidskrav (klassisk): Deltakelse med minimum to egne bidrag hvert semester i klassisk forum

Avsluttende vurdering

 • Hovedinstrumentrapport i henhold til skjema.
  Karakter: Bestått / ikke bestått
  (Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne levere hovedinstrumentrapport)
Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

4KORL200 Korledelse II (Høst 2017- Vår 2018 )

Navn Korledelse II
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Høst
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Nivå

Årsstudium/bachelor

Læringsutbytte

Kunnskaper

 Studenten:

 • har bred kunnskap om korlederes rolle og identitet
 • har bred kjennskap til et repertoar fra ulike sjangere

Ferdigheter

Studenten:

 • kan lede ulike typer vokale ensembler
 • behersker direksjonsteknikk
 • behersker innstuderingsmetodikk
 • kan oppvarmingsmetodikk
 • kan arbeide med klang, intonasjon, rytme, tekst, frasering, dynamikk, homogenitet og artikulasjon på et grunnleggende nivå

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet identitet og rolle som korleder
 • kan innordne seg musikalsk og sosialt i et kor

Arbeids- og undervisningsformer

Korledelse: Gruppeundervisning

Felles korprosjekt / korprosjekt-dager.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

Korledelse:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Korprosjekt:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Forberedelsesdag til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Studenten skal delta på forberedelsesdag for eksamen.

Avsluttende vurdering

Praktisk eksamen, varighet 15 minutter pr. kandidat.

Kandidaten leder en selvvalgt sang fra pensum, og en annen sang som sensor velger fra samme pensum. I tillegg gjør kandidaten en innstuderingsoppgave som han/hun har forberedt. Studenten deltar i koret under hele gjennomføringen av eksamen.

Karakter A-F.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

4KOS102 Koralharmonisering (Høst 2017)

Navn Koralharmonisering
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Høst
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Nivå

Bachelor

Læringsutbytte

Læringsutbytte :

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om funksjonsanalyse
 • kunnskap om koralsatsens regler og prinsipper
 • innsikt i koralsatsen som fundament i vesteuropeisk kunstmusikk

Ferdigheter

Studenten kan:

 • skrive en 4-stemmig koral
 • anvende et utvidet harmoniske repertoar
 • anvende regler for stemmeføring, melodikk, notasjon, funksjonalitet og tekstur
 • anvende emnet som et verktøy til harmonisk analyse

Generell kompetanse

Studenten har:

 • evne til å overføre fagets utbytte til andre emner og i egen musisering

Arbeids- og undervisningsformer

Fellestimer og gruppetimer i ett semester.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen Staffeldtsgate.
 • Innlevering av oppgaver. 8 oppgaver av 10 må være godkjent.

Avsluttende vurdering:

 • Skoleeksamen. Varighet: 4 timer. Tilgang til piano under eksamensavviklingen. Karakter: A-F.
Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Pensum

NB! Det kan bli foretatt pensumendringer før oppstart -17

Tveit, S.: Harmonilære fra en ny innfallsvinkel s.65-195, 2.utg. Oslo: Uni

4MAR150 Arrangering I og II (Høst 2017- Vår 2018 )

Navn Arrangering I og II
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Nivå

Bachelor

Innledning

Emnet krever musikkteoretiske forkunnskaper.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om forskjellige koblingsteknikker for to, tre og fire stemmer, samt doblinger
 • har innsikt i stemmens muligheter og begrensninger
 • har kjennskap til formlære

Ferdigheter

Studenten:

 • kan arrangere tostemmig vokalsatser i ulike koblingsteknikker
 • kan anvende ulike typer av triosats og koblingsteknikker i et vokalarrangement
 • kan arrangere friere trestemmig vokalsats
 • kan lage et helhetlig arrangement for trestemmig kor og komp
 • kan anvende koblingsteknikker for firestemmig kor (SATB)
 • kan anvende utvidelse av firestemmig vokalsats
 • kan anvende blokkarrangering
 • kan anvende melodikk
 • kan anvende firestemmig frisats for kor

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet en grunnleggende forståelse av hvordan et notert vokalarrangement klinger
 • har utviklet sin identitet og rolle som vokalarrangør

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av to kurs, Arrangering I gjennomføres i høstsemesteret og Arrangering II i vårsemesteret. Det undervises i fellestimer og gruppetimer. Arrangering I inneholder grunnleggende kurs i notasjonsprogrammet Sibelius. De første arrangeringsoppgavene utføres som en integrert del av kurset.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen Staffeldtsgate.
 • Arbeidskrav høstsemester: Innlevering av 12-24 små teknikkoppgaver (4 til 16 takter) og 3-4 større innleveringsoppgaver. 80% av oppgavene må være godkjent. En stor oppgave teller som tre små.
 • Arbeidskrav vårsemester: 8 innleveringsoppgaver må være godkjent.

Avsluttende vurdering:

Individuell hjemmeeksamen. Varighet: 2 dager.
Karakter: A-F.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Pensum

Tveit, S.: Harmonilære fra en ny innfallsvinkel s.15-63. 2.utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2008.

Kruse, B.: Jazzteori – grunnleggende prinsipper s.23-81. Oslo: Norsk Musikkforlag, 1980

4MIDA100 Identitet og danning for musikere (Høst 2017- Vår 2018 )

Navn Identitet og danning for musikere
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Nivå

Bachelor

Innledning

Identitet og danning for musikere (IDAM) skal bidra til studentenes vekst som reflekterende beviste praktikere. Dette IDAM-emnet vil ha fokus på studentens refleksjon over egen identitet og ståsted i verdispørsmål, spesielt med tanke på å bli utøvende musiker.

Identitet og danningsemnene (IDA/IDAM) vil også være med å utruste studentene som fremtidige ledere.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • kan gjøre redet for begrepet danning
 • har bred kunnskap om hvilke svar som gjennom historien har blitt gitt om hva det innebærer å være et handlende, velgende og ansvarlig menneske
 • kjenner til hvordan etiske problemstillinger til ulike tider har vært behandlet og har forståelse for vår egen tid og vårt eget liv
 • kan orientere seg i filosofihistorien og vet hvordan finne fordypningslitteratur 

                  

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende kunnskap om etikk og menneskesyn i refleksjon rundt eget verdisyn
 • kan reflektere over egne holdninger, valg og handlinger og deres konsekvenser for andre
 • kan legge fram fagstoff for medstudenter slik at det kan danne grunnlag for dialog og refleksjon 

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i utfordringer knyttet til det å arbeide sammen med kollegier med forskjellige verdisyn
 • kan lede en dialog i gruppe hvor alle skal delta
 • kan utrykke og reflektere over egne holdninger og verdisyn både skriftlig og overfor medstudenter

Innhold

 • Danningens historie og danning som begrep
 • Filosofihistorie
 • Etikk
 • Menneskesyn
 • Det tolkende menneske identitet som musiker

Arbeids- og undervisningsformer

Primært er det lagt opp til en innledningsforelesning med påfølgende refleksjonsgrupper. I høstsemesteret er det læreren som har
innledningsforelesningene, mens studenten selv har dem i vårsemesteret.  Et seminar med spesielt fokus på å være utøvende musiker.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

1. semester:

 • 5 logger
 • Ledelse av en dialoggruppe

2. semester:

 • 5 logger
 • Individuell presentasjon i dialoggruppe
 • Gruppepresentasjon
 • Deltaking på seminar

Vurderingsuttrykk: Godkjent/ikke godkjent 

Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.


Avsluttende vurdering :

1. semester:
Individuell refleksjonsoppgave 


2. semester: Gruppeoppgave 


Vurderingsutrykk:  Bestått/ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk med innslag av engelsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Pensum

Haidt, J. (2006). The happiness hypothesis: Finding modern truth in ancient wisdom. New York: Basic Books. (297 s)

*Straume Ingrid S. (2013). Danningens filosofihistorie: En innføring. I Straume Ingrid S. (red.), Danningens filosofihistorie. Oslo: Gyldendals Akademiske. (23 s)

Ruud, Even (2013). Musikk og identitet, 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. (300 s)

Vetlesen, A. J. (2014). Hva er etikk? Oslo: Universitetsforlaget (152 sider) (Kan også brukes: Hauge, L.S. og Haga, S. (2014): Handling valg og ansvar. Bergen: Fagbokforlaget)

Selvvalgt litteratur, minimum 200 sider. (kriterier for valg oppgis ved oppstart)

*Finnes i digitalt kompendium

4MSEN300 Metodisk samspill og ensembleledelse (Høst 2017- Vår 2018 )

Navn 4MSEN300 Metodisk samspill og ensembleledelse
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Innledning

Første semester har vekt på metodisk samspill og andre semester ensembleledelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om ferdigheter som setter ham/henne i stand til å musisere sammen i ensemble bestående av klaver, gitar, bass og slagverk.
 • har kunnskap om de ulike instrumentenes særegenheter og spillemåte
 • har kjennskap til instrumental direksjonsteknikk
 • har kjennskap innstuderingsmetodikk i en ensemblesetting
 • har ensemblekunnskap

Ferdigheter

Studenten:

 • kan ta del i et samspill uavhengig av overnevnte instrument
 • kan spille ulike rytmemønstre, groover, standard akkordskjemaer og vise periodefølelse
 • kan spille enkle sanger fra pop/vise/allsang-sjangeren på alle overnevnte instrumenter
 • kan lede ulike typer vokale- og instrumentale ensembler.
 • kan utøve instrumental direksjonsteknikk
 • kan lede innstudering i en ensemblesetting

Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for hvordan man sosialt sett innordner seg i et band
 • har utviklet identitet som bandleder

Arbeids- og undervisningsformer

1. semester: Ukentlige gruppetimer både med og uten lærer.

2. semester: Ukentlige gruppetimer med lærer.

Eksamens- og vurderingsordninger

Vurdering underveis

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Fremføring av en innstudert sang på alle instrumentene midtveis i emnet. Alle i bandet rullerer på instrumentene til hver enkelt student har vært innom alle instrumentene.
 • Forberede 2 innstuderingsoppgaver.

Avsluttende vurdering

 • Utøvende gruppeeksamen i form av konsert.

Individuell karakter: Bestått/ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

4MUH100 Musikkhistorie I (Høst 2017)

Navn Musikkhistorie I
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Høst
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Innledning

Musikkhistorie I, Musikkhistorie II og Populærmusikkhistorie utgjør til sammen 15sp.

Studenter som har musikkhistorie fra videregående skole kan velge mellom Populærmusikkhistorie og Musikkhistorie I. Andre må ha Musikkhistorie I.

Studenter som skal studere videre på eksempelvis Mastergrad i musikkvitenskap trenger alle tre emnene, og velger det manglende emnet som valgemne.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • kjenner til vestlig musikkhistorie fra antikken til romantikken
 • har kunnskap om de ulike epokenes egenart og musikalske strømninger sett i lys av politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle forhold
 • har kunnskap om sentrale komponisters livsløp og deres samtid med utvalgte verk med vekt på gjenkjennelse og vurdering av den enkeltes stil og særegenheter
 • kjenner til sentrale elementer i norsk musikkhistorie

Ferdigheter

Studenten kan:

 • beskrive og vurdere musikalske forløp
 • arbeide selvstendig med analyse av musikalske forløp og -uttrykk
 • høre, gjenkjenne og identifisere stilistiske fenomener, samt formulere og vurdere disse skriftlig og muntlig
 • kan redegjøre for vestlig musikkhistorie fra antikken til romantikken
 • kan redegjøre for de ulike epokenes egenart og musikalske strømninger sett i lys av politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle forhold
 • kan redegjøre for sentrale komponisters livsløp og deres samtid med utvalgte verk med vekt på gjenkjennelse og vurdering av den enkeltes stil og særegenheter
 • kan redegjøre for sentrale elementer i norsk musikkhistorie

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan vise forståelse av musikkens plass gjennom vesteuropeisk historie

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger med lytteeksempler.

Eksamens- og vurderingsordninger

Vurdering underveis:

 •  Innlevering av en oppgave. Omfang: 2000 ord + /- 10%.

Avsluttende vurdering:

 • Hjemmeeksamen. Varighet: 3 dager. Omfang: 3000 ord + /- 10%.

Vurderingsuttrykk: Gradert karakter fra A-F, der F er stryk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Pensum

Hovland, Erlend (2012): Vestens musikkhistorie: Fra 1600 til vår tid. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

4MUST Musikkteori (Høst 2017- Vår 2018 )

Navn Musikkteori
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Nivå

Bachelor

Innledning

Emnet gir en grunnleggende innføring i musikkteori og er spesielt tilrettelagt for studenter som følger kurs i låtskriving, men fungerer også som en generell innføring i musikkteori. I løpet av året får studenten innføring i notekunnskap, besifrings-systemet, enkel trinnanalyse, grunnleggende innføring i notasjonsprogrammet Sibelius og enkle metoder for vokalarrangering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende notekunnskap
 • har grunnleggende kunnskap om besifringssystemet og trinnanalyse
 • har grunnleggende kunnskap om vokale arrangeringsteknikker

Ferdigheter

Studenten:

 • kan lese og skrive noter i g- og f-nøkkel
 • kan skrive noter med besifring og melodi
 • kan arrangere enkle flerstemmige vokalsatser

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet grunnleggende musikkteoretisk forståelse

Arbeids- og undervisningsformer

Ukentlige gruppetimer med lærer over to semestre.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
 • Arbeidskrav høstsemester: Innlevering av teorioppgaver gitt av faglærer.
 • Arbeidskrav vårsemester:
  -     Innlevering av akkordskjema til to sanger
  -     To sanger med melodi og besifring
  -     To arrangementer med melodi og besifring der det brukes flerstemmig vokalteknikk

Vurderingsuttrykk: Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering:

 • Individuell skoleeksamen. Varighet: 4 timer.

Vurderingsuttrykk:  Bestått/ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Pensum

Molde, Audun: Akkordboka, s.9-98. Norsk noteservice, 2013.

Supplerende litteratur:

Tveit, S.: Harmonilære fra en ny innfallsvinkel s.15-49, 2.utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2008.

4POPM101 Populærmusikkhistorie (Høst 2017)

Navn Populærmusikkhistorie
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Høst
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Nivå

Bachelor

Innledning

Musikkhistorie I, Musikkhistorie II og Populærmusikkhistorie utgjør til sammen 15sp.

Studenter som har musikkhistorie fra videregående skole kan velge mellom Populærmusikkhistorie og Musikkhistorie I. Andre må ha Musikkhistorie I.

Studenter som skal studere videre på eksempelvis Mastergrad i musikkvitenskap trenger alle tre emnene, og velger det manglende emnet som valgemne.

Læringsutbytte

Kunnskap

        Studenten:

 • kan hovedlinjene i utviklingen av populærmusikken fra ca. 1870 frem til i dag, og har kunnskap om viktige sjangere, komponister og utøvere
 • kan viktige definisjoner og begrepsbruk i tilknytning til emnet

Ferdigheter

        Studenten kan redegjøre for:

 • utviklingen av musikkteknologi og musikkindustri
 • populærmusikalske hovedstrømninger i USA før 2.verdenskrig
 • særtrekk ved musikk og ungdomskultur fra 1950 til i dag
 • popmusikk som storindustri
 • redegjøre verdensmusikk og musikalsk globalisering
 • rap, house og techno i den digitale tidsalder
 • eklektisisme og postmodernisme

Generell kompetanse

        Studenten :

 • kan utveksle synspunkter for sammenhenger mellom musikk og teknologi, musikk og samfunn

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger med lytteeksempler.

Eksamens- og vurderingsordninger

Vurdering underveis:

 • Innlevering av en oppgave. Omfang 2000 ord +/- 10%

Avsluttende vurdering:

 • Hjemmeeksamen. Varighet: 3 dager. Omfang: 3000 ord +/- 10%.

Vurderingsuttrykk: Gradert karakter fra A-F, der F er stryk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Pensum

NB! Det kan bli foretatt pensumendringer før oppstart -17

Blokhus, Yngve / Molde, Audun: WOW! Populærmusikkens historie. Universitetsforlaget, Oslo 1996.

4KORL300 Korledelse III (Vår 2018)

Navn Korledelse III
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Vår
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Nivå

Bachelor

Innledning

Korledelse III er et fordypningsemne der studenten velger en sjangerretning.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om korlederens rolle fra ulike perspektiver
 • kjenner et bredt repertoar fra valgt sjangerretning

Ferdigheter

Studenten:

 • kan lede vokale ensembler med og uten akkompagnement
 • behersker direksjonsteknikk
 • behersker innstuderingsmetodikk
 • kan variert oppvarmingsmetodikk
 • kan arbeide stilriktig med klang, intonasjon, rytme, tekst, frasering, dynamikk, homogenitet og artikulasjon knyttet til valgt sjanger
 • behersker et bredt repertoar fra valgt sjangerretning

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet identitet og rolle som korleder
 • kan innordne seg musikalsk og sosialt i et kor
 • har innsikt i relevante faglige og yrkesmessige problemstillinger knyttet til det å være korleder

Arbeids- og undervisningsformer

Korledelse: Gruppeundervisning

Felles korprosjekt / korprosjekt-dager.

Evaluering

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav:

Korledelse:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Korprosjekt:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Forberedelsesdag til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Studenten skal delta på forberedelsesdag for eksamen.

Avsluttende vurdering:

Praktisk eksamen, minikonsert, varighet 20 minutter pr kandidat.

Karakter A-F.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

4MID100 Identitet og bransjekunnskap (Vår 2018)

Navn Identitet og bransjekunnskap
Studiepoeng 5
Undervisningssemester Vår
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Innledning

Emnet er felles for alle bachelorstudenter i musikk og er dels et teoretisk og dels et praktisk emne. I løpet av emnet skal studentene videreutvikle sin profesjonsidentitet samt få kunnskap om muligheter, krav og forventninger i arbeidslivet. Innholdet i emnet er organisert i ulike moduler.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • kjenner til arbeidslivets muligheter, både i de etablerte institusjonene og det frie feltet
 • har kunnskap om krav og forventninger til en profesjonell musiker/musikkarbeider
 • kjenner til prosesser knyttet til innovasjon og entreprenørskap
 • kjenner til yrkesetiske normer og problemstillinger
 • har kunnskap om for den kulturpolitiske utviklingen.
 • kjenne til videre utdanningsmuligheter
 • har kunnskap hvordan man arbeider med produksjon, promotering og gjennomføring av en musikalsk hendelse.

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre et prosjekt
 • kan gjennomføre SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities, threats)
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere en fremføring med fokus på formidlingsperspektivene, promotering og økonomi
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere en musikalsk workshop

Generell kompetanse

 Studenten:

 • har utviklet et bevisst forhold til egen identitet, egne styrker og muligheter
 • har utviklet et reflektert forhold til egen musikerrolle i en samfunnskontekst
 • har utviklet en forståelse av egen identitet, kompetanse og interesser for fremtidige roller i arbeidslivet

Arbeids- og undervisningsformer

        Emnet organiseres normalt i en kombinasjon av ukentlig undervisning og bolkundervisning.

        Aktuelle arbeidsformer er samtaler/diskusjoner, presentasjoner, gruppearbeid, individuelt arbeid og praktisk arbeid/fremføring etc. Det stilles store krav til studentenes selvstendighet og aktive

        deltagelse.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav:

 • Obligatorisk deltagelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av en musikalsk workshop.
 • Obligatorisk deltagelse på gründercamp.

Vurderingsuttrykk: Godkjent/ikke godkjent

  Avsluttende vurdering:

  Tredelt oppgave over fire uker på slutten av semesteret:

  • Karriereplan på minimum 500 ord.

  • Promoteringsmateriale for egen musikkvirksomhet.

  • Skriftlig besvarelse på oppgave i karriereplanlegging og lansering av ny musikk, bestående av to case:
   Case 1: Rollen som management for artist eller band.
   Case 2: Rollen som promoteringsagent/presseansvarlig for singel, EP eller album.

   Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått.

  Undervisnings- og eksamensspråk

  Norsk

  Pensum

  Dalchows, Jørn: Hjelp, jeg er i popbransjen. s.5-315. Danworks books, Oslo 2013.

  4MPD101 Musikkproduksjon I a (Vår 2018)

  Navn Musikkproduksjon I a
  Studiepoeng 5
  Undervisningssemester Høst eller vår
  Studiested

  Staffeldtsgate, Oslo

  Nivå

  Bachelor

  Læringsutbytte

  Kunnskap

   Studenten:

  • kjenner til hvordan man planlegger, gjennomfører og leder en musikkproduksjon fra idé til ferdig produkt.

  Ferdigheter

  Studenten:

  • kan anvende innspillingsteknikk med en til to mikrofoner av gangen
  • kan utføre enkel programmering ved bruk av samples, softsynther m.m
  • kan planlegge, gjennomføre og lede en enkel musikkproduksjon fra idé til ferdig produkt

  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisningssesjoner med øvinger i musikkproduksjonsrommet.

  Eksamens- og vurderingsordninger

  Arbeidskrav:

  • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen Staffeldtsgate.

  Avsluttende vurdering:

  • Mappevurdering. Kandidaten skal levere 3-4 oppgaver gitt av faglærer innen gitte frister i løpet av semesteret

  Vurderingsuttrykk: Mappen vurderes til Bestått/ ikke bestått.

  Undervisnings- og eksamensspråk

  Norsk

  Pensum

  Langnes, Cato Mikrofoner og opptak  i: Notamskolen  (23 sider)

  Fant-Saez, Gina: Pro Tools for Musicians and Songwriters, 2006. Peachpit Press. Kapittel 1-6 og 12 (side 2-179 og side 420-489)  (247 sider)

  Massey, Howard: Behind the Glass: Top Record Producers Tell How They Craft the Hits, 2000. Backbeat Books. (328sider) Fritt valgt kapittel (ca 10 sider).

  Owsinski, Bobby: The Mixing Engineer¹s  Handbook: Second Edition, 2006. Course Technology (Mixing in stereo: 20 fritt valgte sider)

  4MW100 Music in worship (Vår 2018)

  Navn Music in worship
  Studiepoeng 5
  Undervisningssemester Vår
  Studiested

  Staffeldtsgate, Oslo

  Nivå

  Bachelor

  Innledning

  Emnet er en introduksjon til det bibelske grunnlaget for musikk og tro. I tillegg gir emnet en oversikt av det brede spekter av kunst, særlig musikk, som all slags gudstjenesteliv uttrykker. Utfra et bibelsk og kristendomshistorisk perspektiv, vil emnet gi studenten et helhetsbilde av musikk, dens opprinnelse og mål, dens betydning for menneskers relasjon til Gud og hverandre, og dens plass i kirke og samfunn. Emnet vil ta for seg musikkens forhold til andre kunstformer, dens kobling til emner som teologi, filosofi og sosiologi, og gir studenten veiledning til en kristen refleksjon over musikk som en kulturell bærer av verdier.

  Læringsutbytte

  Kunnskaper

  Studenten har:

  • grunnleggende kunnskap om bibelske prinsipper for musikkens kunstneriske, teologiske og sosiale verdier
  • forståelse for et bibelsk helhetsbilde av musikken, dens opprinnelse og mål
  • kunnskap om salmer, hymner og åndelige sanger
  • forståelse for den kristne sangens forhold til kreativitet, estetikk, form og funksjon
  • forståelse for musikkens evne til innvirkning og påvirkning
  • grunnleggende kunnskap om musikere i Bibelen og deres tjeneste
  • grunnleggende kunnskap om bruk og funksjon av musikkinstrumenter i Bibelen
  • grunnleggende kunnskap om musikkens plass i jødiske og nytestamentlige gudstjenestemodeller og forståelse for deres overføringsverdi til vår samtid

  Ferdigheter

  Studenten kan:

  • gjøre rede for sentrale bibeltekster som beskriver musikkens betydning og funksjon
  • gjøre rede for musikere som beskrevet i Bibelen
  • gjøre rede for musikkinstrumenter som beskrevet i Bibelen og deres ulike funksjoner
  • gjøre rede for musikeres identitet, integritet, rolle og relasjoner
  • forklare sentrale hebraiske og greske musikkbegreper og termer
  • forstå musikkens funksjon i det gamle og det nye testamente og overføringsverdien til kirken i dag

  Generell kompetanse

  Studenten har:

  • utviklet identitet og rolle som musiker og leder
  • evne til å overføre verdier om musikk fra Bibelen til kirke og samfunn
  • grunnleggende kunnskap for å selv forske videre om musikkens forhold til teologi
  • utviklet forståelse for dagens mangfold av musikalsk praksis i kristent møte- og gudstjenestesammenheng

  Arbeids- og undervisningsformer

  Forelesninger i ett semester.

  Eksamens- og vurderingsordninger

  Arbeidskrav:

  • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
  • Innlevering av 2 skriftlige arbeidskrav. Omfang for hver oppgave: 1200 ord +/- 10%. Vurdering: godkjent/ikke godkjent.

  Avsluttende vurdering:

  • Hjemmeeksamen: 2 dager. Omfang 2000 ord +/- 10%.
   Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått.
  Undervisnings- og eksamensspråk

  Norsk

  Pensum

  Sandwall, Peter. 2013. ”Den Nya Sången”. H. Tønnesen Schuff (red.). Forankring og fornyelse. Oslo: Portal Forlag. 371 - 392

  Best, Harold M. 1993. Music Through The Eyes of Faith. New York: Harper-Collins. 11 – 61, 107 – 158, 183 – 216

  Hustad, Don. 1993. Jubilate II – Church Music in Worship and Renewal. Carol Stream: Hope Publishing. 3 – 156

  Liesch Barry. 2001. The New Worship – Straight Talk on Music and the Church. Grand Rapids: Baker. 37 – 51, 53 – 75, 77 – 90, 141 – 159, 161 – 175