Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for ansatte med en annen treårig pedagogisk utdanning som kvalifiserer til arbeid i barnehagen

Videreutdanning
Studiepoeng 30 + 30
Heltid/deltid Deltid
Type studium Nettbasert med samlinger
Oppstart Oppstart høsten 2017 er aug/sept
Antall semestre 4
Undervisningsspråk Norsk
Studiested NLA Høgskolen - Åsane, Bergen

Generelt om studiet
Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk 1 og 2 (30 studiepoeng per modul) er rettet mot faglærere, barnevernspedagoger, allmenn- og grunnskolelærere eller spesialpedagoger som ønsker å kvalifisere seg til stilling som barnehagelærer/pedagogisk leder i barnehagen. Studiet er delt inn i 30 studiepoeng barnehagepedagogikk (TIB 1) med oppstart høsten 2016, og 30 studiepoeng småbarnspedagogikk (TIB 2) med oppstart høsten 2017.

Hovedtemaene i barnehagepedagogikk (TIB 1):
•    Danning gjennom omsorg lek og læring
•    Fagpedagogisk arbeid i barnehagen
•    Barnehagelæreren som profesjonsutøver

TIB 1 har en stor fagbredde gjennom at studentene møter alle 10 fagene i barnehagelærerutdanningen. Alle fagene er involvert i arbeidskrav og praksisopplæring.

Hovedtemaene i småbarnspedagogikk (TIB 2):
•    Omsorg, utvikling og læring
•    Kommunikasjon, språk og sosialt samspill
•    Lek, kultur og skapende aktiviteter
•    Kropp, bevegelse og helse

TiB 2 har hovedvekt på fagene pedagogikk, drama og musikk

Studieform
•    Studiet har 2 fysiske samlinger à 2 dager og 3 nettdager i høstsemesteret og 3 fysiske samlinger à dager og 2 nettdager i vårsemesteret.
      De fysiske samlingene vil være på NLA- Høgskolen på Breistein, og de nettbaserte samlingene vil foregå digitalt gjennom verktøyet Adobe Connect.
•    Sammenhengen mellom de fysiske og nettbaserte samlingene og studenten sitt selvstendige læringsarbeid vil bli vektlagt.
•    NLA Høgskolen bruker Its’learning som digital læringsplattform. Her legger vi vekt på å opprette basisgrupperom, og legge til rette for å ha dialog med studentene.  

Opptakskrav
Studenten må ha utdanning som faglærer, barnevernspedagog, allmenn- og grunnskolelærer eller spesialpedagog. Studenten må være tilsatt i barnehage.

Finansiering
Utdanningsdirektoratets finansieringsordninger dekker semester og studieavgift.

Søknad

Søknad sendes i første omgang inn til Utdanningsdirektoratet. Søknadsfrist er 1.mars.

Søknad sendes her

Søkere som er godkjent av Utdanningsdirektoratet vil motta e-post fra Studieadministrasjonen v/NLA – med informasjon om videre søknadsprosedyre.

For søkere til ledige studieplasser:
Søkere til eventuelle ledige studieplasser søker direkte til NLA Høgskolen. Søknad ligger tilgjengelig i vårt lokale opptak til Bergen. Logg inn med fødselsnummer og PIN og velg Studietilbud i tillegg til ordinært studietilbud. Velg deretter videreutdanning i barnehaegpedagogikk.

Merk: De som søker seg direkte til NLA får ikke ta del i Utdanningsdirektoratets finansieringsordning, og må selv betale inn studie- og semesteravgift til NLA.

Til barnehageeier og barnehagemyndighet
Barnehageeier kan søke tilretteleggingsmidler for ansatte som tar videreutdanning. Barnehagemyndigheten må behandle søknader om videreutdanning i søknadssystemet innen 15.mars

Søknadsprosedyrer og tilretteleggingsmidler finner du her

Ved spørsmål, kontakt Bjarte Søvde , Tlf: 55 53 69 17.